Regulamin – Konkurs na Dzień Matki

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady Konkursu „Wygraj 3 dni diety z okazji dnia Matki” (dalej jako „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest NTFY Jeżak Rabiej spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-545) przy ul. Marszałkowskiej 58, (dalej jako „Organizator”). 

3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Instagram marki Nice To Fit You (link do konkursu: https://www.instagram.com/ntfy.pl/ („Fanpage”) w dniu 26 maja 2023 roku (do godziny 23:59).

5. Celem Konkursu jest wyłonienie 1 (jednego) najbardziej kreatywnego użytkownika Serwisu Instagram, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe, opisane w §2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, zadane przez Organizatora.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z tekstem Regulaminu oraz jego zaakceptowanie. 

7. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, ani objęty odpowiedzialnością właściciela serwisu Instagram.

8. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która spełnia kryteria określone w  § 2 Regulaminu oraz dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego w sposób zgodny z Regulaminem (dalej „Uczestnik”).

9. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych oraz otwarte i aktywne konto na portalu Instagram. W przypadku udziału w konkursie przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz inne osoby powiązane w sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny z Organizatorem.

3. Informacje o zadaniu konkursowym zostaną udostępnione na profilu marki „Nice To Fit You” w ramach portalu Instagram. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje się poprzez zaobserwowanie profilu Nice To Fit You na Instagramie, udostępnienie posta konkursowego oraz odpowiedzenie na pytanie konkursowe poprzez opublikowanie odpowiedzi na post konkursowy w formie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym na treść zadania konkursowego. („Zgłoszenie konkursowe”).

4. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub wykonania zadania konkursowego w sposób niezgodny z Regulaminem, zgłoszenie takie nie będzie brane pod uwagę przez Organizatora.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

o osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu;

o osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać aktywne konto na portalu Instagram;

6. osoba biorąca udział w Konkursie musi opublikować pod postem konkursowym komentarz w odpowiedzi na zadanie „Za co chciałbyś podziękować swojej mamie?”.

7. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu przez Uczestników postów:

o o treści wulgarnej, niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

o naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym;

o będących utworami, do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż Uczestnikowi Konkursu;

o zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich);

o postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Instagram.

8. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymagań określonych w ust. 6 nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia takich zgłoszeń konkursowych.

§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator. 

2. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody: 

o 1 nagroda: 3 dni diety w NTFY. 

(„Nagrody”)

3. Nagrodę otrzyma Uczestnik Konkursu, którego zgłoszenie konkursowe zostanie uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję. Organizator przewiduje przyznanie Nagród odpowiednio co do zajętego miejsca w Konkursie, o miejscu zajętym w konkursie decyduje wyłącznie decyzja Komisji.

4. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę.

5. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

6. Organizator jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową („Komisja”).

8. Komisja składa się z 2 osób. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody.

9. Zdobywcami Nagród w Konkursie jest Uczestnik wyłoniony przez Komisję („Laureat”).

10. Komisja wybierze na podstawie zgłoszeń, wedle własnego wyboru 1 Laureata.

11. Przy ich wyborze Komisja kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania konkursowego, zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 Regulaminu.

12. Decyzja Komisji zapada jednomyślnie. 

13. Decyzja Komisji co do oceny prac nadesłanych w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz przyznania nagród jest niezależna, ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

14. Decyzja Komisji zapadnie do dnia 29 maja 2023 roku.

15. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół.

16. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej poprzez prywatną wiadomość w serwisie Instagram do dnia 30.05.2023 roku. Jeśli Laureat w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora nie poda danych niezbędnych do przekazania Nagrody określonych w ust. 18 poniżej, do dnia 30.05.2023 roku, Komisja wyłoni i ogłosi nowego Laureata. 

17. Brak kontaktu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.

18. Niezbędnym do otrzymania Nagrody warunkiem jest podanie adresu odbioru Nagrody mieszczącego się w obszarze dostaw Organizatora (lokalizacje do sprawdzenia: https://ntfy.pl/gdzie-jestesmy). W tym celu, Laureat powinien w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora do dnia 30.05.2023 roku włącznie wysłać wiadomość e-mail na adres hello@ntfy.pl, podając następujące dane: 

o imię i nazwisko;

o adres zamieszkania;

o adres e-mail.

19. Nagroda zostanie wysłana na wskazane dane adresowe Laureatów w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych Laureatów Konkursu.

20. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

21. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 4 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje będą rozstrzygane polubownie w drodze dialogu pomiędzy Organizatorem a Laureatami bądź prawidłowo zgłoszonymi Uczestnikami. Dopuszczalny jest kontakt mailowy pod adresem hello@ntfy.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

§ 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Stosownie do art. 921 Kodeksu cywilnego, Organizator nabywa własność oraz prawa autorskie do nagrodzonych prac (dalej „Utwory”).

2. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do Utworów powstałych w ramach uczestnictwa w Konkursie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w następujący sposób:   

o wszelkie Utwory mogą być wykorzystane jako komunikacja PR – tj. przy materiałach prasowych wysyłanych do mediów online w kontekście Konkursu organizowanego przez Organizatora,

o wszelkie Utwory mogą być wykorzystane lub zrepostowane na stronie www Organizatora oraz profilach Organizatora w mediach społecznościowych, z możliwością ich płatnego promowania i reklamy,

o wszelkie Utwory mogą zostać wykorzystane w ramach kampanii reklamowej online (digital) marki Organizatora

3. Przeniesienie praw o których mowa w ust. 2 powyżej następuje na wszelkich znanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji, w szczególności:

o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzania egzemplarzy Utworów wszystkimi technikami znanymi w dniu zawarcia Umowy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

o w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – w szczególności wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Utworów

o w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie w wersji cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania oraz publikowania w Internecie

4. Organizator posiadać będzie względem Uczestnika wyłączne prawo pierwokupu majątkowych praw autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia Umowy, które ujawnią się w przyszłości. Uczestnik, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest obowiązany zbyć na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworów, na pierwsze jego żądanie. Niezależnie od powyższego, Organizator posiada względem Uczestnika prawo do żądania przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, innych niż wymienione w ust. 3 powyżej

5. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz przenosi na Uczestnika wyłączne prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów. Wyżej wskazane uprawnienie obejmuje w szczególności zgodę Uczestnika na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaniami Utworów

6. Uczestnik udziela bezwarunkowej zgody na dokonywanie przez Organizatora, bez ograniczeń, zmian w Utworach

7. Uczestnik zapewnia, że przysługujące mu prawa majątkowe do Utworów nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Utwory nie naruszają praw osób trzecich, jak również oświadcza, iż zapewni Organizatorowi, iż autor Utworów nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do Utworów względem Organizatora oraz jego następców prawnych, na których majątkowe prawa do utworu zostaną przeniesione

8. W przypadku utrwalenia w ramach przesłanej pracy wizerunku, zezwalam nieodpłatnie na rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego na przesłanych pracach konkursowych lub dostarczonego na trwałym nośniku wraz ze zgłoszeniem, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w ramach prowadzonej działalności biznesowej dostępne są pod adresem: Polityka prywatności – NTFY.pl.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uważa się za oddzielne od niniejszego Regulaminu i nie wpływa na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych postanowień.

4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu podlegają sądowi właściwemu dla siedziby Organizatora.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. 26 maja 2023 roku.

Kalkulator kalorii

1500, 2000, 2500 czy więcej? Jaka ilość kalorii będzie dla Ciebie odpowiednia? Uzupełnij pola i poznaj swoje potrzeby oraz swojego organizmu.

Jaki jest Twój cel
Ile masz wzrostu i ile ważysz?
Ile masz lat a ile ćwiczysz?
Twoja płeć?

Twoje zapotrzebowanie kaloryczne to: