Regulamin – Ambasador Marki

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady Konkursu „Ambasador Grupy” (dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest NTFY Jeżak Rabiej spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-545) przy ul. Marszałkowskiej 58, (dalej jako „Organizator”, „NTFY”). 
 3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony na grupie serwisu społecznościowego Facebook pn. „Wrzesień w formie”, którego współadministratorem jest Organizator (link do grupy: https://www.facebook.com/groups/820218952095464 („Grupa FB”) w dniach 01.09.2022 roku do 04.09.2022 roku (do godziny 23:59).
 5. Celem Konkursu jest wyłonienie 3 najbardziej kreatywnych członków Grupy FB, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe, opisane w §2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, zadane przez Organizatora.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z tekstem Regulaminu oraz jego zaakceptowanie. 
 7. Konkurs nie jest organizowany, przeprowadzany, sponsorowany, ani objęty odpowiedzialnością właściciela serwisu Facebook. 
 8. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która spełnia kryteria określone w  § 2 Regulaminu oraz dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego w sposób zgodny z Regulaminem (dalej „Uczestnik”).
 9. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych oraz otwarte i aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook oraz jest członkiem Grupy FB. W przypadku udziału w konkursie przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin oraz inne osoby powiązane w sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny z Organizatorem.
 3. Informacje o zadaniu konkursowym zostaną udostępnione na Grupie FB prowadzonej w ramach serwisu społecznościowego Facebook. Zgłoszenia do udziału w Konkursie dokonuje się poprzez udzielenie w komentarzu pod oznaczonym postem odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego chcesz zostać ambasadorem diety Nice To Fit You?” („Zgłoszenie konkursowe”).
 4. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub wykonania zadania konkursowego w sposób niezgodny z Regulaminem, zgłoszenie takie nie będzie brane pod uwagę przez Organizatora.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu;
  • osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook;
  • osoba biorąca udział w Konkursie musi być członkiem Grupy FB;
  • osoba biorąca udział w Konkursie musi opublikować pod postem konkursowym komentarz w odpowiedzi na pytanie: „Czemu chcesz zostać ambasadorem/testerem diety” oraz zapisać post konkursowy na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook. 
 6. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu przez Uczestników postów:
 1. o treści wulgarnej, niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 2. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym;
 3. będących utworami do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż Uczestnikowi Konkursu;
 4. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich);
 5. postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu społecznościowego Instagram.
 6. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymagań określonych w ust. 6 nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia takich zgłoszeń konkursowych.

§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
 2. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody: 
  • 3 nagrody: Tytuł Ambasadora Marki NTFY – współpraca barterowa z NTFY. 

(„Nagrody”)

 1. Nagrodę otrzymają Uczestnicy Konkursu, których zgłoszenia konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję. Organizator przewiduje przyznanie Nagród odpowiednio co do zajętego miejsca w Konkursie, o miejscu zajętym w konkursie decyduje wyłącznie decyzja Komisji.
 2. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową („Komisja”).
 4. Komisja składa się z 3 osób. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu, którym przyznane zostaną Nagrody.
 5. Zdobywcami Nagród w Konkursie są Uczestnicy [3 osoby] wyłonieni przez Komisję („Laureaci”).
 6. Komisja wybierze na podstawie zgłoszeń, wedle własnego wyboru 3 Laureatów.
 7. Przy ich wyborze Komisja kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania konkursowego, zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 Regulaminu.
 8. Decyzja Komisji zapada jednomyślnie. 
 9. Decyzja Komisji co do oceny prac nadesłanych w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oraz przyznania nagród jest niezależna, ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 10. Decyzja Komisji zapadnie do dnia 6 września 2022 roku.
 11. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół.
 12. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu zawierającym nick Laureatów, opublikowanym pod Konkursem i przesłanym z oficjalnego konta NTFY w serwisie społecznościowym Facebook. 
 13. Laureaci zobowiązani są w odpowiedzi na komentarz Organizatora przesłać w wiadomości prywatnej dane niezbędne do przekazania Nagród określonych w ust. 20 poniżej.
 14. W przypadku braku przesłania danych przez Laureatów, o których mowa w ust. 17 powyżej do dnia 08.09.2022 roku, Komisja wyłoni nowego Laureata. 
 15. Brak kontaktu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
 16. Niezbędnym do otrzymania tytułu Ambasadora Marki warunkiem jest wysłanie e odpowiedzi komentarz Organizatora do dnia 08.09.2022 roku włącznie wiadomość e-mail na adres hello@ntfy.pl, podając następujące dane: 
 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres e-mail.
 1. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 4 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie reklamacje będą rozstrzygane polubownie w drodze dialogu pomiędzy Organizatorem a Laureatami bądź prawidłowo zgłoszonymi Uczestnikami. Dopuszczalny jest kontakt mailowy pod adresem hello@ntfy.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram ani z nim związany.

§ 5 ZASADY WSPÓŁPRACY BARTEROWEJ Z AMBASADOREM MARKI.

 1. Zostanie Ambasadorem Marki NTFY jest dobrowolne i odbywa się na zasadach niefinansowej wymiany barterowej, w której zobowiązania każdej ze stron regulowane są przez niniejszy Regulamin i ustalane są na początku współpracy. 
 2. Każdy Laureat, który przystąpił do Konkursu i zaakceptował niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do współpracy z marką NTFY w okresie do dnia 25 września 2022 r. („Okres Współpracy”), na zasadach opisanych poniżej, w tym do publikacji treści. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować zakończeniem współpracy w trybie natychmiastowym z Ambasadorem Marki. 
 3. Współpraca barterowa opiera się na dostarczeniu w Okresie Współpracy Ambasadorowi Marki 3-dniowej, wybranej przez Ambasadora Marki diety NTFY w zamian za publikację treści promujących produkty NTFY w Okresie współpracy. Ambasador publikując materiały dzieli się z osobami obserwującymi jego profil na FB szczerymi opiniami na temat produktów NTFY, w terminach uzgodnionych z Organizatorem. 
 4. Ambasador Marki ma obwiązek każdorazowo zapoznać się z otrzymanym od Organizatora produktem i informacjami o nim. 
 5. Ambasador Marki zobowiązany jest do promowania produktów NTFY na swoim profilu na FB przez Okres współpracy poprzez:
 6. zamieszczenie treści oraz zdjęć promujących markę NTFY na którym widoczne będą produkty NTFY – 3 posty na Grupie FB, dot. wrażeń, opinii na temat diety.
 1. Ambasador zobowiązuje się do powstrzymywania od negatywnych, niezgodnych z rzeczywistością opinii o produkcie. Ambasador Marki zobowiązuje się nie wygłaszać opinii lub wypowiedzi naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich, wypowiedzi niezwiązanych z marką NTFY oraz zobowiązuje się nie używać słów wulgarnych, obraźliwych.
 2. Ambasador zobowiązuje się do stosowania wytycznych NTFY określających zasady oraz wskazówki co do treści publikacji jak i sposobu ich opracowania.

§ 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Stosownie do art. 921 Kodeksu cywilnego, Organizator nabywa własność oraz prawa autorskie do nagrodzonych prac (dalej „Utwory”).
 2. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do Utworów powstałych w ramach uczestnictwa w Konkursie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w następujący sposób:   
  • wszelkie Utwory mogą być wykorzystane jako komunikacja PR – tj. przy materiałach prasowych wysyłanych do mediów online w kontekście Konkursu organizowanego przez Organizatora,
  • wszelkie Utwory mogą być wykorzystane lub zrepostowane na stronie www Organizatora oraz profilach Organizatora w mediach społecznościowych, z możliwością ich płatnego promowania i reklamy,
  • wszelkie Utwory mogą zostać wykorzystane w ramach kampanii reklamowej online (digital) marki Organizatora
 3. Przeniesienie praw o których mowa w ust. 2 powyżej następuje na wszelkich znanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji, w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzania egzemplarzy Utworów wszystkimi technikami znanymi w dniu zawarcia Umowy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – w szczególności wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Utworów
 3. w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie w wersji cyfrowej do pamięci komputera i wykorzystywania oraz publikowania w Internecie
 1. Organizator posiadać będzie względem Uczestnika wyłączne prawo pierwokupu majątkowych praw autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia Umowy, które ujawnią się w przyszłości. Uczestnik, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest obowiązany zbyć na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworów, na pierwsze jego żądanie. Niezależnie od powyższego, Organizator posiada względem Uczestnika prawo do żądania przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, innych niż wymienione w ust. 3 powyżej
 2. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do Utworów oraz przenosi na Uczestnika wyłączne prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów. Wyżej wskazane uprawnienie obejmuje w szczególności zgodę Uczestnika na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaniami Utworów
 3. Uczestnik udziela bezwarunkowej zgody na dokonywanie przez Organizatora, bez ograniczeń, zmian w Utworach
 4. Uczestnik zapewnia że przysługujące mu prawa majątkowe do Utworów nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Utwory nie naruszają praw osób trzecich, jak również oświadcza, iż zapewni Organizatorowi, iż autor Utworów nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych do Utworów względem Organizatora oraz jego następców prawnych, na których majątkowe prawa do utworu zostaną przeniesione
 5. W przypadku utrwalenia w ramach przesłanej pracy wizerunku, zezwalam nieodpłatnie na rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego na przesłanych pracach konkursowych lub dostarczonego na trwałym nośniku wraz ze zgłoszeniem, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w ramach prowadzonej działalności biznesowej dostępne są pod adresem: Polityka prywatności – NTFY.pl.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uważa się za oddzielne od niniejszego Regulaminu i nie wpływa na ważność i wykonalność wszelkich pozostałych postanowień.
 4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu podlegają sądowi właściwemu dla siedziby Organizatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. 13 lipca 2022 roku.

Kalkulator kalorii

1500, 2000, 2500 czy więcej? Jaka ilość kalorii będzie dla Ciebie odpowiednia? Uzupełnij pola i poznaj swoje potrzeby oraz swojego organizmu.

Jaki jest Twój cel
Ile masz wzrostu i ile ważysz?
Ile masz lat a ile ćwiczysz?
Twoja płeć?

Twoje zapotrzebowanie kaloryczne to: