Regulamin karty podarunkowe

§1 DEFINICJE

 1. Użyte w dalszej części Regulaminu Podarunkowego określenia mają następujące znaczenie:
  • Kod Podarunkowy – generowany przez Sprzedającego elektronicznie kod umożliwiający nabywanie Kupującemu Usług do wysokości kwoty, za którą kod ten został nabyty; 
  • Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.); 
  • Kupujący – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedającym umowę ramową o świadczenie Usług, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin;
  • Nabywca – osoba lub podmiot zawierający ze Sprzedającym Umowę, który może być zarówno osobą lub podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, jak i osobą lub podmiotem niewykonującym działalności gospodarczej. Jeśli Nabywca jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 
  • Regulamin – Regulamin określający zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług w Serwisie oraz zasady korzystania z Serwisu, dostępny pod adresem https://ntfy.pl/regulamin .
  • Regulamin Podarunkowy – niniejszy regulamin sprzedaży Kodów Podarunkowych, dostępny pod adresem https://ntfy.pl/regulamin-karty-podarunkowe
  • Serwis – serwis internetowy Sprzedającego, dostępny pod adresem https://ntfy.pl/ oraz w aplikacji mobilnej Sprzedającego, na zasadach określonych w Regulaminie;
  • Sprzedający – FHFC sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722487, NIP: 7010485250, REGON: 361567098;
  • Umowa – umowa sprzedaży Kodu Podarunkowego zawierana na odległość przez Sprzedającego z Nabywcą, której integralną część stanowi Regulamin Podarunkowy;
  • Usługa – usługa lub usługi świadczone przez Sprzedającego zgodnie z Regulaminem;
  • Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Kodu Podarunkowego.

§2 POSTANOWIANIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży przez Sprzedającego Kodu Podarunkowego oraz warunki wykorzystywania Kodu Podarunkowego przez Kupującego. 
 2. W celu nabycia Kodu Podarunkowego Nabywca zawiera ze Sprzedającym Umowę, akceptując treść Regulaminu Podarunkowego. Akceptując treść Regulaminu Podarunkowego Nabywca będący osobą fizyczną żąda, aby wykonywanie usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Sprzedający pozostaje w gotowości by dokonać aktywacji Kodu Podarunkowego od otrzymania przez Użytkownika Kodu Podarunkowego. W związku z tym, mimo odstąpienia przez Nabywcę od Umowy, Nabywcy nie należy się zwrot środków uiszczonych tytułem Umowy za nabycie Kodu Podarunkowego, jeżeli przed odstąpieniem od Umowy został on aktywowany.
 3. Zawarcie i wykonywanie Umowy jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa i Regulaminem.
 4. Zawarcie Umowy nie uprawnia Użytkownika do korzystania z Usług Sprzedającego. W celu korzystania z Usług konieczne jest zawarcie odrębnej umowy ramowej o świadczenie Usług, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin.
 5. Do zawarcia Umowy wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux, MAC OS, Android lub iOS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari. 
 6. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest:
  • telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000, 
  • e-mailem na adres: hello@ntfy.pl, 

§3 KOD PODARUNKOWY

 1. Kod Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie przez Kupującego. Do wykorzystania Kodu Podarunkowego niezbędna jest jego aktywacja.
 2. Kod Podarunkowy po jego aktywacji umożliwia Kupującemu nabywanie ograniczonego zakresu Usług świadczonych przez Sprzedającego. Nie jest możliwe nabycie z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego usług lub towarów świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedający. 
 3. Po zawarciu Umowy nie ma możliwości zwiększania wartości Kodu Podarunkowego. 
 4. Nie ma możliwości aktywacji Kodu Podarunkowego, którego okres ważności upłynął, lub Kodu Podarunkowego, który został już wcześniej aktywowany. 
 5. Data ważności i wartość Kodu Podarunkowego podane są w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedającego po zawarciu Umowy na adres e-mailowy wskazany przez Nabywcę. 
 6. W celu aktywacji Kodu Podarunkowego, Kupujący przesyła Sprzedającemu na adres e-mailowy hello@ntfy.pl numer Kodu Podarunkowego oraz adres e-mail Kupującego podany Sprzedającemu w związku z zawarciem umowy ramowej o świadczenie Usług. 
 7. Aktywacja Kodu Podarunkowego jest równoznaczna z przekazaniem środków Sprzedającemu na cel zapłaty za Usługi. Aktywacja Kodu Podarunkowego ma charakter jednorazowy i skutkuje utratą jego ważności. O aktywacji Kodu Podarunkowego Kupujący informowany jest w sposób określony w Regulaminie, w ciągu  3 dnia od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji przesłanych przez Kupującego w celu aktywacji Kodu Podarunkowego. 
 8. Kod Podarunkowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez i na rzecz jednego Kupującego.
 9. Kod Podarunkowy jest ważny do momentu jego aktywacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z dniem upływu okresu ważności Kod Podarunkowy staje się nieważny.
 10. Sprzedający nie weryfikuje sposobu w jaki Użytkownik uzyskał dostęp do Kodu Podarunkowego. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek zachowania w tajemnicy Kodu Podarunkowego i nieujawniania go podmiotom nieuprawnionym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika Kodu Podarunkowego. Na wniosek Użytkownika Sprzedający przesyła jednak ponownie utracony Kod Podarunkowy na adres e-mailowy wskazany przez Nabywcę przy zawarciu Umowy.
 11. Kod Podarunkowy nie umożliwia składania zleceń płatniczych i nie jest instrumentem płatniczym, w tym w szczególności kartą płatniczą. Sprzedaż i wykorzystywanie Kodu Podarunkowego nie stanowi również usługi płatniczej ani emisji lub dystrybucji pieniądza elektronicznego. Kwota otrzymana przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Kodu Podarunkowego nie podlega oprocentowaniu, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do pożytków. Kod Podarunkowy akceptowany jest wyłącznie przez Sprzedającego. 
 12. Zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług oraz zapłaty za nie przez Kupującego z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego określa Regulamin.

§4 SPRZEDAŻ KODU PODARUNKOWEGO

 1. Nabywca może nabyć Kod Podarunkowy za kwotę określoną przez Sprzedającego. Nabywca może nabyć Kod Podarunkowy na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej. 
 2. Zakupu można dokonać poprzez wypełnienie i akceptację formularza zakupu dostępnego na stronie https://ntfy.pl/karta-podarunkowa
 3. W celu zawarcia Umowy i dokonania zakupu Nabywca wybiera liczbę oraz wartość nabywanych Kodów Podarunkowych, podaje swój adres e-mail, a w przypadku, gdy zakup dokonywany jest na rzecz osoby trzeciej również e-mail osoby trzeciej, akceptuje Regulamin Podarunkowy, a następnie postępuje zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie. 
 4. Po zatwierdzeniu przez Nabywcę wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”, Sprzedający udostępnia na wskazany w formularzu zakupu adres e-mail Nabywcy potwierdzenie zawarcia Umowy, obejmujące treść Umowy w tym treść Regulaminu Podarunkowego. Umowa zawierana jest z chwilą zatwierdzenia wprowadzonych danych, chyba, że interaktywny formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, o czym Nabywca zostanie poinformowany. 
 5. Płatność za Kod Podarunkowy dokonywana jest niezwłocznie po zawarciu Umowy i stanowi warunek udostępnienia przez Sprzedającego Kodu Podarunkowego. 
 6. Nabywca może dokonać płatności: 
  • za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego przez Sprzedającego lub 
  • z wykorzystaniem karty płatniczej.
 7. Płatność na rzecz Sprzedającego uważa się za dokonaną z momentem uznania rachunku Sprzedającego, chyba że Sprzedający wcześniej poinformuje Nabywcę o skutecznym dokonaniu płatności.
 8. Nie jest możliwe nabycie Kodu Podarunkowego przy użyciu ani w zamian za inny Kod Podarunkowy.
 9. Po dokonaniu płatności na rzecz Sprzedającego, Sprzedający udostępnia na wskazany w formularzu zakupu adres e-mail Nabywcy wiadomość zawierającą potwierdzenie otrzymania płatności  oraz Kod Podarunkowy, z zastrzeżeniem ustępu poniżej. Na życzenie Kupujące Sprzedający wystawi dokument potwierdzający fakt nabycia Kodu Podarunkowego przez Kupującego. W celu zgłoszenia żądania Kupujący kontaktuje się ze Sprzedającym poprzez hello@ntfy.pl
 10. Jeżeli Nabywca nabywa Kod Podarunkowy na rzecz osoby trzeciej, dodatkowo obowiązany jest podać adres e-mail tej osoby w formularzu zakupu. W takiej sytuacji po dokonaniu płatności na rzecz Sprzedającego, Sprzedający udostępnia na wskazany w formularzu zakupu adres e-mail Nabywcy wiadomość zawierającą potwierdzenie otrzymania płatności, natomiast Kod Podarunkowy udostępniany jest na adres mailowy osoby trzeciej wskazany przez Nabywcę w formularzu zakupu. 
 11. Nabywca podając Sprzedającemu adres e-mail osoby trzeciej oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych tej osoby. 

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Nabywców będących osobami fizycznymi. 
 2. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 3. Nabywca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 33 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nabywcę, Umowę uważa się za niezawartą. Nabywca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 38. W takim wypadku, jeżeli Nabywca zapłacił Sprzedającemu cenę z tytułu Umowy, Sprzedający zwraca ją Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z zastrzeżeniem ust. 38. Zwrot następuje wyłącznie na wskazany przez Nabywcę i należący do niego rachunek i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na piśmie na adres siedziby Sprzedającego lub przesłane wiadomością e-mail na adres: hello@ntfy.pl  
 6. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle na podany przez Nabywcę adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Z uwagi na to, że Nabywca zgodnie z ust. 3 zażądał, aby wykonywanie usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, odstąpienie od Umowy nie wpływa na obowiązek zapłaty ceny za Kod Podarunkowy, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu złożone zostanie przez Nabywcę po aktywacji Kodu Podarunkowego przez Kupującego. W takim wypadku Nabywcy nie należy się zwrot środków uiszczonych tytułem Umowy za nabycie Kodu Podarunkowego, a odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na uprawnienia Kupującego nabyte w związku z aktywowaniem Kodu Podarunkowego.
 8. Odstąpienie od Umowy, przed aktywacją ważnego Kodu Podarunkowego skutkuje unieważnieniem tego Kodu Podarunkowego. 

§6 PROCEDURA ROPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie Regulaminu Podarunkowego mogą być zgłaszane: mailowo na adres hello@ntfy.pl . 
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Nabywcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Nabywcy na papierze lub innym trwałym nośniku (np. wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przez Nabywcę).
 3. Jeżeli Nabywcą jest Konsument i zgłosił Sprzedającemu reklamację, ale z jakiejś przyczyny reklamacja nie została uznana, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępne jest na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 4. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Podarunkowy jest dostępny do pobrania na stronie https://ntfy.pl/regulamin-karty-podarunkowe.
 2. Wszelkie dane i informacje podawane przez Nabywcę powinny być zgodne z prawdą.
 3. Sprzedający stosuje w relacjach z Nabywcami będącymi osobami fizycznymi język polski.
 4. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy oraz wszelkich zobowiązań z niej wynikających jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku, gdy Nabywca jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Załącznik:

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Wykorzystujemy technologię ciastek, nie tylko z uwagi na skojarzenia kulinarne.

Polityka Cookies. Ok, lubię ciasteczka.
4.8
Opinie konsumenckie Google
Zamknij - Ntfy.pl