Regulamin Promocji „Gwarancja 100% satysfakcji”

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady promocji „Gwarancja 100% satysfakcji” (dalej jako „Promocja”).
 2. Organizatorem promocji jest NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901183, NIP: 7010485250, REGON 361567098 (dalej jako „NTFY”).
 3. Celem Promocji jest umożliwienie nowym klientom NTFY, w razie braku satysfakcji z Usług polegających na dostarczaniu diety przez NTFY, uzyskania zwrotu środków pieniężnych do wysokości kosztów trzydniowego korzystania z dowolnej z Usług oferowanych przez NTFY, licząc od pierwszego dnia korzystania z Usługi włącznie. 
 4. Promocja obowiązuje od 3 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. (dalej jako „Okres trwania Promocji”) i dotyczy wyłącznie Usług zamówionych i zrealizowanych w tym okresie. W celu uniknięcia wątpliwości, Promocji nie podlegają Usługi, których data realizacji jest późniejsza niż ostatni dzień Okresu trwania promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji poprzez wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu.
 6. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin, zastosowanie ma regulamin główny NTFY, tj. Regulamin obowiązujący od 15 marca 2021 roku, dostępny pod adresem: https://ntfy.pl/regulamin.

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy dowolnej diety z oferty NTFY.
 2. Do udziału w Promocji uprawnieni są nowi klienci NTFY, przez których rozumie się osoby, które do chwili publikacji Regulaminu nie zawarły w przeszłości ważnej umowy z NTFY ani nie korzystały z Usług lub produktów NTFY (dalej jako „Uczestnik”), oraz których dane nie figurują w systemie oraz bazie danych NTFY.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz.
 4. Uczestnictwo w Promocji zależy od uprzedniej, pozytywnej weryfikacji uprawnienia do udziału w promocji, potwierdzonej w formie indywidualnego komunikatu podczas rozmowy telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta. Weryfikacja polega w szczególności na sprawdzeniu poprawności podawanych danych oraz na porównaniu ich z danymi występującymi w bazie danych NTFY. W razie wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości podanych danych osobowych, a w szczególności w razie istnienia w bazie konta skojarzonego już z podanymi danymi, NTFY zastrzega sobie prawo do odmowy pozytywnej weryfikacji.
 5. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji, Uczestnik zostanie poinformowany o rozpoczęciu realizacji Usługi dostarczania diety oraz o zakwalifikowaniu do udziału w Promocji. 
 6. W razie braku satysfakcji z usług NTFY, Uczestnik uprawniony jest do uzyskania zwrotu środków pieniężnych, o których mowa w pkt 3 powyżej, pod warunkiem dostarczenia, najpóźniej trzeciego dnia do godziny 17:00 realizacji Usług włącznie tj. 3 dnia dostarczenia torby z dietą do godziny 17:00, oświadczenia o rezygnacji z Usług (wiążąca jest data otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez NTFY). W przypadku prawidłowego dokonania rezygnacji przez Uczestnika, NTFY zobowiązany jest do zwrotu należności uiszczonych przez Uczestnika do momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji Usług, maksymalnie do równowartości 3 (trzech) pierwszych dni świadczenia Usług, tj. 3 pierwszych dni dostarczania toreb z dietą.
 7. Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:
 • Imię i nazwisko Uczestnika.
 • Adres do korespondencji i adres e-mail.
 • Numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.
 • Numer diety.
 • Nazwa diety.
 • Podanie dni obowiązywania diety, których dotyczy rezygnacja

Opcjonalnie Uczestnik może udzielić informacji, które pozwolą poprawić jakość świadczonych przez NTFY usług – w szczególności, czy powodem rezygnacji były: 

 • Nieodpowiedni smak (np. zbyt słodkie dania).
 • Zbyt wysoka cena diety.
 • Nieodpowiednie godziny dostaw.

Udzielenie przez Uczestnika informacji dotyczących powodów rezygnacji jest dobrowolne. Ich podanie stanowi wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby poprawy jakości usług świadczonych przez NTFY. Zgodę można wycofać w każdym momencie.

 1. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji, zaleca się przesłanie wypełnionego Formularz Rezygnacji na adres: hello@ntfy.pl Wzór Formularza Rezygnacji stanowi Załącznik nr 1. W celu uniknięcia konieczności weryfikacji poprawności podawanych danych, oświadczenie zaleca się złożyć przy wykorzystaniu tych samych danych kontaktowych, które były podawane przy rejestracji.
 2. NTFY dokona dyspozycji zwrotu należności Uczestnikowi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o rezygnacji, na wskazany numer rachunku bankowego, zwrot następuje zgodnie z procedurami przyjętymi przez bank Uczestnika.

ZAŁĄCZNIKI:

Nie czekaj, zaplanuj dietę już dzisiaj!
NTFY.pl
Stwórz swoją dietę Zaloguj się
Wykorzystujemy technologię ciastek, nie tylko z uwagi na skojarzenia kulinarne.

Polityka Cookies. Ok, lubię ciasteczka.