Regulamin konkursu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Konkurs Świąteczny z NFTY.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagród jest FHFC Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą przy. ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na fanpage’u @ntfy.pl na Instagramie w dniach 20 grudnia – 23 grudnia 2019 roku (do godziny 23:59).


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem FHFC Sp. z o.o. Sp. k.

c)  nie jest członkiem rodziny pracownika FHFC Sp. z o.o. Sp. k.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi polubić profil @ntfy.pl oraz w terminie 20-23.12.2019 r. odpowiedzieć na pytanie konkursowe pod zdjęciem promującym Konkurs, które Organizator opublikuje na swoim profilu w dniu 20.12.2019 r.


§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) 1 x pięciodniowy catering NFTY w pakiecie SUPER + oraz kaloryczności wybranej przez Laureata.

b) 2 x trzydniowy catering NTFY w pakiecie SUPER + oraz kaloryczności wybranej przez Laureata.

2. Zdobywcami Nagród w Konkursie są Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania Konkursu polubią profil @ntfy.pl na Instragramie i odpowiedzą na pytanie: Jaki jest Twój ulubiony deser świąteczny? Uzasadnij swoją odpowiedź.

3. Autor najciekawszego komentarza wybranego przez Komisję Konkursową zostanie nagrodzony 5-dniowym cateringiem od NTFY, 2 kolejne osoby wybrane przez Komisję zostaną nagrodzone 3-dniowymi cateringami od NTFY.

4. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w dniu 24.12.2019 r.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia Nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w wiadomości na Instagramie w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania do niego wiadomości prywatnej w serwisie Instagram (tj. 24.12.2019 r.), pod rygorem przepadnięcia prawa do otrzymania Nagrody.

7. Wygrana Nagroda zostanie zrealizowana dla Laureatów Konkursu na koszt firmy FHFC Sp. z o.o. Sp. k. na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski w miastach: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź, Katowice, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Toruń, Bydgoszcz, w terminie wybranym przez każdego Laureata.

8. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu prowadzonego przez FHFC Sp. z o.o. Sp. k.

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.


§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU ORAZ PRAWA DO ZDJĘĆ

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania Nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagrody Laureatom Konkursu.


§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ntfy.pl.