Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Nice to meet You”.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest FHFC Sp. z o.o. Sp. k., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na fanpage’u NTFY.pl na Instagramie i Nice to Fit You na Facebooku w dniach 16 kwietnia (od godz. 6:00) – 30 kwietnia 2019 roku (do godziny 23:59).

 § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

c)  nie jest pracownikiem FHFC Sp. z o.o. Sp. k.

d) nie jest członkiem rodziny pracownika FHFC Sp. z o.o. Sp. k.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać aktywne konto klienta na stronie www.ntfy.pl.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi na swoim profilu na Instagramie lub Facebooku opublikować post z produktem NTFY (pudełkiem/butelką z jedzeniem lub torbą NTFY) i oznaczyć post profilem @ntfy.pl (Instagram) lub @Nice to Fit You (Facebook) z hashtagiem #ntfy i #goodfooddelivery.

3. praca konkursowa nie może:

a) być sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka

b) wprowadzać odbiorców w błąd

c) odwoływać się do uczuć odbiorców przez wywoływanie lęku lub zgorszenia

d) zawierać wizerunku napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, środków odurzających, środków psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są punkty zniżkowe, które klient zdobywa w programie lojalnościowym NTFY o wartości 1 zł każdy. Do wygrania jest 10 zestawów po 100 punktów każdy, przyznanych do skarbonki klienta w panelu użytkownika na stronie www.ntfy.pl.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania Konkursu zamieszczą na swoim profilu na Instagramie lub Facebooku zdjęcie, zawierające produkt NTFY (pudełko /butelkę z jedzeniem lub torbę NTFY) odpowiadające na zadanie konkursowe:  Uchwyć nas na zdjęciu i pokaż jak NTFY towarzyszy Ci na co dzień! Zdjęcie należy oznaczyć profilem @ntfy.pl (Instagram) lub @Nice to Fit You (Facebook) z hashtagiem #ntfy i #goodfooddelivery. Zdjęcia można zamieszczać pomiędzy 16-30 kwietnia 2019 r. Po tym okresie Komisja Konkursowa wybierze 10 autorów najciekawszych i najbardziej pomysłowych fotografii. Każdy laureat zostanie nagrodzony 100 punktami do skarbonki na swoim koncie użytkownika www.ntfy.pl. Uczestnik Konkursu może zamieścić więcej niż jeden post. Nagrodzony Uczestnik przez cały czas trwania konkursu może otrzymać więcej niż jedną nagrodę (to jest otrzymać więcej niż jeden zestaw punktów), ale tylko w przypadku, gdy opublikuje inny post niż ten nagrodzony wcześniej.

3. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega możliwość przyznania mniejszej niż przewidywanej liczby zestawów punktów zniżkowych.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram lub Facebook w ciągu 3  dni roboczych od zakończenia trwania konkursu.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w wiadomości na Instagramie lub Facebook w terminie 2  dni od dnia wysłania wiadomości, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Otrzymana nagroda zostanie zrealizowana dla Laureata Konkursu na koszt firmy FHFC Sp. z o.o. Sp. k. na konto założone w systemie, na podany przez Uczestnika adres mailowy, w ciągu 3  dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram i Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez FHFC Sp. z o.o. Sp. k.

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU ORAZ PRAWA DO ZDJĘĆ

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, na które zostało założone konto w systemie do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Zdjęcia i filmy opublikowane przez uczestników konkursu mogą zostać wykorzystane przez spółkę FHFC Sp. z o.o. Sp. k. do celów marketingowych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ntfy.pl.