Obowiązek informacyjny

NTFY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej NTFY Jeżak Rabiej S.K.A.) z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, NIP 7010485250, REGON 361567098, KRS 0001066845, jest administratorem Twoich danych. 

Twoje dane osobowe są podawane:

– przez Twojego pracodawcę / zleceniodawcę / podmiot, który reprezentujesz w momencie zawarcia umowy o współpracy / świadczenia usług z Administratorem,

– przez Ciebie bezpośrednio: w trakcie wykonywania umowy, jaką Administrator zawarł z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą / podmiotem, który reprezentujesz, a także w ramach Twojej bezpośredniej współpracy z Administratorem.

Jeżeli jesteś osobą reprezentującą podmiot, z którym NTFY zawarła umowę, albo jesteś osobą publicznie znaną, albo Twoje dane są ujawniane w publicznie dostępnych źródłach, Twoje dane mogą być pobierane przez Administratora także ze źródeł publicznie dostępnych, taki jak m.in. strony internetowe, Krajowy Rejestr Sądowy, czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Na potrzeby umowy lub innego rodzaju współpracy z Administratorem, przetwarzane są Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, dane do kontaktu (e-mail, numer telefonu), funkcję / stanowisko.

Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem umowy, jaką Administrator zawarł z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą / podmiotem, który reprezentujesz albo wymaga tego charakter Twojej współpracy z Administratorem. Brak podania Twoich danych może uniemożliwić zawarcie umowy, czy podjęcie / kontynuowanie współpracy.  

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne:

 • do wykonania umowy, jaką Administrator zawarł z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą / podmiotem, który reprezentujesz (art. 6 ust. 1 b RODO), 
 • do komunikacji w ramach współpracy (art. 6 ust. 1 b RODO i art. 6 ust. 1 f RODO),
 • w celu prowadzenia działań marketingowych Administratora, w tym wysyłania materiałów prasowych (art. 6 ust. 1 f RODO),
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 f RODO).

NTFY będzie przechowywać wszystkie Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy / czas trwania współpracy. Ponadto, w prawnie uzasadnionym interesie NTFY, po tym okresie Twoje dane będą przechowywane w związku z prowadzonymi przez NTFY działaniami marketingowymi, a także w celu zabezpieczenia NTFY na wypadek ewentualnych roszczeń oraz wykazania przestrzegania przepisów prawa, przez okres przedawnienia. Cyklicznie, nie rzadziej jednak niż raz na 3 lata, NTFY weryfikować będzie przydatność określonych kategorii danych, które przetwarza. Wszelkie zbędne dane będą niezwłocznie usuwane.

Masz prawo żądać od NTFY: 

 • dostępu do Twoich danych osobowych; 
 • sprostowania Twoich danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • usunięcia Twoich danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Twoich dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych
  w art. 21 RODO.

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przewidywane kategorie odbiorców danych to: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi prawne.

Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie NTFY jako administratora, jak dostawcom usług prawnych, IT i innych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z NTFY i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki jako administratora. 

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się ze swoim bezpośrednim przełożonym lub wyznaczonym przez NTFY Inspektorem Ochrony Danych (22 654 02 14 lub [email protected]). 

Kalkulator kalorii

1500, 2000, 2500 czy więcej? Jaka ilość kalorii będzie dla Ciebie odpowiednia? Uzupełnij pola i poznaj swoje potrzeby oraz swojego organizmu.

Jaki jest Twój cel
Ile masz wzrostu i ile ważysz?
Ile masz lat a ile ćwiczysz?
Twoja płeć?

Twoje zapotrzebowanie kaloryczne to: