Polityka prywatności

 • Polityka prywatności obowiązująca od 15 listopada 2021 roku

  Tożsamość Administratora:

  NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901183, NIP: 7010485250, REGON 361567098 („My”, „Nas”, „Nasze”), prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl

  Dane kontaktowe Administratora:

  Możesz się z Nami skontaktować przez adres e-mail: hello@ntfy.pl, telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000 lub pisemnie na nasz adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych – r. pr. Katarzynę Bukowską-Przetakiewicz. Możesz się z nim skontaktować przez adres e-mail: iod@ntfy.pl

  Cele i podstawy przetwarzania:

  Jeżeli korzystasz z Naszej usługi gastronomicznej, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji procesu odstąpienia od umowy, a także wykorzystywania Kodów Podarunkowych oraz wykorzystywania Punktów Lojalnościowych, zgodnie z umową programu lojalnościowego podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do wypełnienia ciążących na Nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu marketingu bezpośredniego Naszych własnych produktów i usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez Nas informacji handlowych i marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, notyfikacje push, kontakt telefoniczny) możliwe jest tylko za Twoją zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, choć niezbędne do przesyłania informacji handlowych i marketingowych).
  •  jeżeli udzielisz nam dobrowolnie takiej informacji – w celu świadczenia usług w sposób uwzględniający konieczność eliminacji lub ograniczenia spożywania przez Ciebie określonych produktów spożywczych z uwagi na Twoje cechy zdrowotne (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości); podanie danych dotyczących zdrowia i wyrażenie zgody jest dobrowolne, my nie wymagamy od Ciebie podania takich danych, na żadnym etapie zamówienia; jeżeli podajesz nam takie dane dobrowolnie – mailowo lub telefonicznie, przyjmujemy że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Twojego zdrowia – wtedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonane przed jej wycofaniem

  W przypadku usługi sprzedaży Kodów Podarunkowych, dane osobowe:

  • nabywcy przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego i wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • osoby wskazanej przez nabywcę przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego i docelowo w celu umożliwienia tej osobie wykorzystania Kodu Podarunkowego – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego. Jeśli korzystasz z Naszej strony internetowej / aplikacji mobilnej, Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej / aplikacji mobilnej i utrzymania połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. fRODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie strony internetowej i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności;
  • w celach statystycznych, w tym do przeprowadzania analiz rynkowych i badań opinii, dla poprawienia jakości świadczonych przez Nas usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dostosowywanie Naszej oferty do oczekiwań rynkowych;
  • w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym dostosowywania treści prezentowanych reklam – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wyświetlanie żądanych przez Ciebie treści, przy czym takie działania będą możliwe wyłącznie jeżeli wyraziłeś zgodę
  • na wykorzystanie cookies i podobnych mechanizmów. W tym przypadku może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

  Jeśli dokonujesz interakcji z Naszymi profilami na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu prowadzenia profilu oraz zapewnienia dostępu do informacji udostępnianych przez
  • Nas w mediach społecznościowych, a także prowadzenia działań marketingowych na tych
  • portalach – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art.
  • 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie profilu i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności. W tym przypadku także może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

  W każdym powyższym przypadku Twoje dane osobowe mogą również być przetwarzane:

  • w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – podstawą
  • prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie Naszych praw oraz zapewnienie możliwości wykazania przestrzegania przez Nas przepisów prawa, w tym także z zakresu ochrony danych osobowych; 
  • w celu realizacji przysługujących nam uprawnień, w tym uprawnień prawnoautorskich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazanie danych i udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.

  Odbiorcy danych:

  Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie tj. np. dostawcom usług IT oraz poczty elektronicznej, księgowym, podmiotom zajmującym się niszczeniem nośników danych, a jeżeli jest to niezbędne dla świadczonych przez Nas usług także firmom kurierskim lub spedycyjnym. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę Twoje dane możemy przekazywać także innym podmiotom (w zakresie objętym Twoją zgodą).

  Twoje dane osobowe możemy także udostępniać innym podmiotom z którymi współpracujemy tj.:

  a) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

  b) Podwykonawcy oraz dostawcy NTFY.

  c) Notariusze oraz kancelarie adwokackie lub radcowskie.

  d) Firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie.

  e) Firmy prowadzące działania marketingowe.

  f) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.

  g) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

  h) Banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze.

  i) Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.

  j) Klienci.

  Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów.

  Odbiorcy danych spoza EOG:

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i ochrony Twoich praw zapewniamy, że dane osobowe będą przekazywane poza EOG na podstawie: decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że państwo odbiorcy zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych; standardowych klauzul ochrony danych (tzw. standardowych klauzul umownych) przyjętych przez Komisję Europejską; wiążących reguł korporacyjnych – w przypadku, gdy przekazania danych dokonują odbiorcy będący członkami międzynarodowych grup kapitałowych. Decyzje Komisji Europejskiej są dostępne na stronie eur-lex.europa.eu. W celu otrzymania wzoru standardowych klauzul umownych lub szczegółowych informacji o innych stosowanych zabezpieczeniach, prosimy o kontakt z Nami. W każdym przypadku, zanim przekażemy jakiekolwiek dane poza EOG, badamy czy Twoje dane będą bezpieczne.

  Rodzaj i źródło danych osobowych oraz kategorie odnośnych danych osobowych:

  Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Klienta, Kontrahenta lub od osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy lub świadczenia usług, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego. W przypadku współpracy lub świadczenia usług w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię aktywności.

  Jeżeli skorzystałeś z opcji logowania z wykorzystaniem usługi zewnętrznej (np. Facebook), otrzymamy od ich dostawców informacje, do których udzielisz Nam dostępu – wymagane jest udzielenie dostępu do imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego.

  W związku ze sprzedażą Kodów Podarunkowych przetwarzamy również pochodzące od nabywców dane osób trzecich, na rzecz których kody te są nabywane, w tym w szczególności dane takie jak: adres e-mail takiej osoby podawany przez nabywcę.

  W związku z organizacją programu lojalnościowego przetwarzamy również dane użytkowników pochodzące od innych użytkowników, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, czy kod rabatowy.

  Okres przechowywania danych:

  Twoje dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania, tj. w celu:

  • wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartych umów o świadczenie usług – przez okres obowiązywania tych umów;
  • wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży Kodów Podarunkowych
  • udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej i utrzymania połączenia – na czas
  • trwania połączenia;
  • wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – możemy przetwarzać Twoje dane także przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w tych przepisach;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; marketingu własnych produktów i usług – przez okres obowiązywania umowy.
  • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu wycofania zgody lub do momentu całkowitego realizacji celu przetwarzania danych (o ile jest to możliwe).

  Prawa podmiotów danych:

  Przysługuje Ci prawo do żądania od Nas: 

  • dostępu do Twoich danych osobowych, 
  • ich sprostowania, 
  • usunięcia, 
  • ograniczenia ich przetwarzania, a także 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
  • prawo do przenoszenia tych danych.

  Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

  Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit.e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po Naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. 

  Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Ponadto prawo żądania usunięcia Twoich danych przysługuje Ci w następujących przypadkach: 

  • jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przez nas przetwarzane; 
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
  • Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż obowiązek usunięcia danych wynika to z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

  We wskazanych powyżej przypadkach Twoje dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji istnieje dla nas jeden z wyjątków przewidzianych w RODO.

  Sposób składania żądań realizacji praw, w tym usunięcia danych:

  Żądanie dotyczące realizacji swoich praw, w tym wycofania zgody i usunięcia danych, możesz złożyć do nas w dowolnej formie pozwalającej zidentyfikować Twoją tożsamość. Przykładowe sposoby komunikacji to:

  • Wiadomość e-mail na adres hello@ntfy.pl” hello@ntfy.pl.
  • Prywatna wiadomość do Naszego profilu w serwisie społecznościowym.
  • Zgłoszenie po zalogowaniu w prowadzonym przez Nas serwisie internetowym ntfy.pl.
  • List na adres NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 531 03 00

  Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, które zostały przez Nas oznaczone jako wymagane (np. w procesie rejestracji konta, w formularzu kontaktowym) może uniemożliwić Nam wykonanie usługi lub podjęcie żądanych działań (np. skontaktowania się z Tobą). W pozostałym zakresie, odmowa podania danych uniemożliwi realizację celów przetwarzania.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Co do zasady, Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodujących skutki prawne lub podobnie istotny wpływ. Jeśli Państwa dane będą przedmiotem takich decyzji, ich podejmowanie będzie odbywać się na zasadach określonych w umowie lub w treści klauzuli zgody, o której wyrażenie zwrócimy się w odrębnym oświadczeniu.

  Cookies:

  Na Naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. w pamięci przeglądarki internetowej), zaś strona lub właściciele danych cookies mogą uzyskiwać do nich dostęp. W zależności od rodzaju, pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji o sposobie funkcjonowania plików cookies znajdziesz np. na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl.

  Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np.poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny,blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Twoim urządzeniu. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania, w szczególności:

  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences

  Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

  Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecamy wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Nas, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają Nam na dostosowanie strony do Twoich oczekiwań.

  Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określają poniższe tabele:


  Własne pliki cookies
  Podmiot
  Cele wykorzystywania
  Kto ma dostęp do plików cookies
  Okres ważności plików
  NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna
  Komunikacja z klientem
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne / stałe dla urządzeń końcowych

  Zewnętrzne pliki cookies
  Podmiot
  Cele wykorzystywania
  Kto ma dostęp do plików cookies
  Okres ważności plików
  Google, Inc.
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Facebook, Inc.
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  LinkedIn Ireland Unlimited Company
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Twitter
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  RTB House
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Criteo
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Pinterest (operator: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Stany Zjednoczone)
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone)
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Quantcast Corp, z siedzibą w Kalifornii 795 Folsom Street, San Francisco, California 94107
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Callpage Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków
  Zamawianie rozmowy przez klienta z poziomu widgetu na stronie WWW
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne
  OVH Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  Serwer, utrzymanie strony, domeny ect.
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne
  Procesowanie płatności: PayU S.A.
  Procesowanie płatności
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne
  HotJare
  Śledzenie zachowań użytkownika
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne

  Objaśnienia skrótów:

  Ty – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z Naszej strony internetowej, profilem w mediach społecznościowych, sprzedażą i wykorzystywaniem Kodów Podarunkowych, uczestnictwem w programie lojalnościowym lub świadczonej przez nas usługi gastronomicznej

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  My – NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901183, NIP: 7010485250, REGON 361567098 („My”, „Nas”, „Nasze”), prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl

 • Polityka prywatności obowiązująca od 28 sierpnia 2021 roku

  Tożsamość Administratora:

  NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901183, NIP: 7010485250, REGON 361567098 („My”, „Nas”, „Nasze”), prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl

  Dane kontaktowe Administratora:

  Możesz się z Nami skontaktować przez adres e-mail: hello@ntfy.pl, telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000 lub pisemnie na nasz adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować przez adres e-mail: iod@ntfy.pl

  Cele i podstawy przetwarzania:

  Jeżeli korzystasz z Naszej usługi gastronomicznej, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji procesu odstąpienia od umowy, a także wykorzystywania Kodów Podarunkowych oraz wykorzystywania Punktów Lojalnościowych, zgodnie z umową programu lojalnościowego podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do wypełnienia ciążących na Nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu marketingu bezpośredniego Naszych własnych produktów i usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez Nas informacji handlowych i marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, notyfikacje push, kontakt telefoniczny) możliwe jest tylko za Twoją zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, choć niezbędne do przesyłania informacji handlowych i marketingowych).
  • w celu świadczenia usług w sposób uwzględniający konieczność eliminacji lub ograniczenia spożywania przez Ciebie określonych produktów spożywczych z uwagi na Twoje cechy zdrowotne (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości), jeżeli udzielisz zgody na przetwarzanie danych dotyczących Twojego zdrowia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie danych dotyczących zdrowia i wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia przez nas usług w sposób uwzględniający konieczność eliminacji lub ograniczenia spożywania przez Ciebie określonych produktów spożywczych z uwagi na Twoje cechy zdrowotne.

  W przypadku usługi sprzedaży Kodów Podarunkowych, dane osobowe:

  • nabywcy przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego i wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • osoby wskazanej przez nabywcę przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego i docelowo w celu umożliwienia tej osobie wykorzystania Kodu Podarunkowego – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego. Jeśli korzystasz z Naszej strony internetowej / aplikacji mobilnej, Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej / aplikacji mobilnej i utrzymania połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. fRODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie strony internetowej i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności;
  • w celach statystycznych, w tym do przeprowadzania analiz rynkowych i badań opinii, dla poprawienia jakości świadczonych przez Nas usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dostosowywanie Naszej oferty do oczekiwań rynkowych;
  • w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym dostosowywania treści prezentowanych reklam – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wyświetlanie żądanych przez Ciebie treści, przy czym takie działania będą możliwe wyłącznie jeżeli wyraziłeś zgodę
  • na wykorzystanie cookies i podobnych mechanizmów. W tym przypadku może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

  Jeśli dokonujesz interakcji z Naszymi profilami na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu prowadzenia profilu oraz zapewnienia dostępu do informacji udostępnianych przez
  • Nas w mediach społecznościowych, a także prowadzenia działań marketingowych na tych
  • portalach – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art.
  • 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie profilu i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności. W tym przypadku także może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

  W każdym powyższym przypadku Twoje dane osobowe mogą również być przetwarzane:

  • w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – podstawą
  • prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie Naszych praw oraz zapewnienie możliwości wykazania przestrzegania przez Nas przepisów prawa, w tym także z zakresu ochrony danych osobowych;
  • w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazanie danych i udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.

  Odbiorcy danych:

  Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie tj. np. dostawcom usług IT oraz poczty elektronicznej, księgowym, podmiotom zajmującym się niszczeniem nośników danych, a jeżeli jest to niezbędne dla świadczonych przez Nas usług także firmom kurierskim lub spedycyjnym. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę Twoje dane możemy przekazywać także innym podmiotom (w zakresie objętym Twoją zgodą).

  Twoje dane osobowe możemy także udostępniać innym podmiotom z którymi współpracujemy tj.:

  • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, Poznań 60-166
  • OVH Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  • Autopilot HQ Inc, z siedzibą w Kalifornii 140 2nd Street, San Francisco, California 94105
  • Google LLC, z siedzibą w Kalifornii 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043
  • Facebook Inc., z siedzibą w Kalifornii 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
  • Linkedin Corp, z siedzibą w Kalifornii 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, California 94085
  • Callpage Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków
  • Zendesk Inc. z siedzibą w Kalifornii 1019 Market St, San Francisco, California 94103
  • Quantcast Corp, z siedzibą w Kalifornii 795 Folsom Street, San Francisco, California 94107

  Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów.

  Odbiorcy danych spoza EOG:

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i ochrony Twoich praw zapewniamy, że dane osobowe będą przekazywane poza EOG na podstawie: decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że państwo odbiorcy zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych; standardowych klauzul ochrony danych (tzw. standardowych klauzul umownych) przyjętych przez Komisję Europejską; wiążących reguł korporacyjnych – w przypadku, gdy przekazania danych dokonują odbiorcy będący członkami międzynarodowych grup kapitałowych. Decyzje Komisji Europejskiej są dostępne na stronie eur-lex.europa.eu. W celu otrzymania wzoru standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt z Nami. W celu otrzymania kopii wiążących reguł korporacyjnych prosimy o kontakt z podmiotami, które są ich stroną. W każdym przypadku, zanim przekażemy jakiekolwiek dane poza EOG, badamy czy Twoje dane będą bezpieczne.

  Rodzaj i źródło danych osobowych oraz kategorie odnośnych danych osobowych:

  Jeżeli skorzystałeś z opcji logowania z wykorzystaniem usługi zewnętrznej (np. Facebook), otrzymamy od ich dostawców informacje, do których udzielisz Nam dostępu – wymagane jest udzielenie dostępu do imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego.

  W związku ze sprzedażą Kodów Podarunkowych przetwarzamy również pochodzące od nabywców dane osób trzecich, na rzecz których kody te są nabywane, w tym w szczególności dane takie jak: adres e-mail takiej osoby podawany przez nabywcę.

  W związku z organizacją programu lojalnościowego przetwarzamy również dane użytkowników pochodzące od innych użytkowników, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, czy kod rabatowy

  Okres przechowywania danych:

  • Twoje dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania, tj. w celu:wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartych umów o świadczenie usług – przez okres obowiązywania tych umów;
  • wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży Kodów Podarunkowych
  • udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej i utrzymania połączenia – na czas
  • trwania połączenia;
  • wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – możemy przetwarzać Twoje dane także przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w tych przepisach;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; marketingu własnych produktów i usług – przez okres obowiązywania umowy.
  • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu wycofania zgody lub do momentu całkowitego realizacji celu przetwarzania danych (o ile jest to możliwe).

  Prawa podmiotów danych:

  Przysługuje Ci prawo do żądania od Nas: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.

  Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofać zgodę możesz przesyłając do Nas e-mail na adres hello@ntfy.pl, [a także po zalogowaniu w prowadzonym przez Nas serwisie]. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa). Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw.klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit.e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po Naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu.

  Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Przysługuje Ci prawo zgłoszenia do nas żądania usunięcia Twoich danych. Żądanie należy zgłosić na adres e-mail iod@ntfy.pl.

  Prawo żądania Twoich danych przysługuje Ci w następujących przypadkach:

  1. jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przez nas przetwarzane;
  2. cofnąłeś zgodę, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane, w związku z czym, a w stosunku do tych danych nie istnieje inna podstawy przetwarzania;
  3. wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż obowiązek usunięcia danych wynika to z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

  We wskazanych powyżej przypadkach Twoje dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji istnieje dla nas jeden z wyjątków przewidzianych w RODO.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 531 03 00

  Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, które zostały przez Nas oznaczone jako wymagane (np. w procesie rejestracji konta, w formularzu kontaktowym) może uniemożliwić Nam wykonanie usługi lub podjęcie żądanych działań (np. skontaktowania się z Tobą).

  Cookies:

  Na Naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. w pamięci przeglądarki internetowej), zaś strona lub właściciele danych cookies mogą uzyskiwać do nich dostęp. W zależności od rodzaju, pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji o sposobie funkcjonowania plików cookies znajdziesz np. na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl.

  Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np.poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny,blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Twoim urządzeniu. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania, w szczególności:

  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences

  Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

  Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecamy wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Nas, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają Nam na dostosowanie strony do Twoich oczekiwań.

  Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określają poniższe tabele:


  Własne pliki cookies
  Podmiot
  Cele wykorzystywania
  Kto ma dostęp do plików cookies
  Okres ważności plików
  NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna
  Komunikacja z klientem
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne / stałe dla urządzeń końcowych

  Zewnętrzne pliki cookies
  Podmiot
  Cele wykorzystywania
  Kto ma dostęp do plików cookies
  Okres ważności plików
  Google, Inc.
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Facebook, Inc.
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  LinkedIn Ireland Unlimited Company
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Twitter
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  RTB House
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Criteo
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Pinterest (operator: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Stany Zjednoczone)
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone)
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Quantcast Corp, z siedzibą w Kalifornii 795 Folsom Street, San Francisco, California 94107
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Callpage Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków
  Zamawianie rozmowy przez klienta z poziomu widgetu na stronie WWW
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne
  OVH Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  Serwer, utrzymanie strony, domeny ect.
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne
  Procesowanie płatności: PayU S.A.
  Procesowanie płatności
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne
  HotJare
  Śledzenie zachowań użytkownika
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne

  Objaśnienia skrótów:

  Ty – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z Naszej strony internetowej, profilem w mediach społecznościowych, sprzedażą i wykorzystywaniem Kodów Podarunkowych, uczestnictwem w programie lojalnościowym lub świadczonej przez nas usługi gastronomicznej

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  My – FHFC Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722487, NIP: 7010485250, REGON 361567098, prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl

 • Polityka prywatności obowiązująca od 15 marca 2021 roku

  Tożsamość Administratora:

  NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901183, NIP: 7010485250, REGON 361567098 („My”, „Nas”, „Nasze”), prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl

  Dane kontaktowe Administratora:

  Możesz się z Nami skontaktować przez adres e-mail: hello@ntfy.pl, telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000 lub pisemnie na nasz adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować przez adres e-mail: iod@ntfy.pl

  Cele i podstawy przetwarzania:

  Jeżeli korzystasz z Naszej usługi gastronomicznej, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji procesu odstąpienia od umowy, a także wykorzystywania Kodów Podarunkowych oraz wykorzystywania Punktów Lojalnościowych, zgodnie z umową programu lojalnościowego podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do wypełnienia ciążących na Nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu marketingu bezpośredniego Naszych własnych produktów i usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez Nas informacji handlowych i marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, notyfikacje push, kontakt telefoniczny) możliwe jest tylko za Twoją zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, choć niezbędne do przesyłania informacji handlowych i marketingowych).
  • w celu świadczenia usług w sposób uwzględniający konieczność eliminacji lub ograniczenia spożywania przez Ciebie określonych produktów spożywczych z uwagi na Twoje cechy zdrowotne (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości), jeżeli udzielisz zgody na przetwarzanie danych dotyczących Twojego zdrowia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Podanie danych dotyczących zdrowia i wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia przez nas usług w sposób uwzględniający konieczność eliminacji lub ograniczenia spożywania przez Ciebie określonych produktów spożywczych z uwagi na Twoje cechy zdrowotne.

  W przypadku usługi sprzedaży Kodów Podarunkowych, dane osobowe:

  • nabywcy przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego i wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • osoby wskazanej przez nabywcę przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego i docelowo w celu umożliwienia tej osobie wykorzystania Kodu Podarunkowego – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego. Jeśli korzystasz z Naszej strony internetowej / aplikacji mobilnej, Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej / aplikacji mobilnej i utrzymania połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. fRODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie strony internetowej i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności;
  • w celach statystycznych, w tym do przeprowadzania analiz rynkowych i badań opinii, dla poprawienia jakości świadczonych przez Nas usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dostosowywanie Naszej oferty do oczekiwań rynkowych;
  • w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym dostosowywania treści prezentowanych reklam – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wyświetlanie żądanych przez Ciebie treści, przy czym takie działania będą możliwe wyłącznie jeżeli wyraziłeś zgodę
  • na wykorzystanie cookies i podobnych mechanizmów. W tym przypadku może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

  Jeśli dokonujesz interakcji z Naszymi profilami na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

  • w celu prowadzenia profilu oraz zapewnienia dostępu do informacji udostępnianych przez
  • Nas w mediach społecznościowych, a także prowadzenia działań marketingowych na tych
  • portalach – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art.
  • 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie profilu i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności. W tym przypadku także może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

  W każdym powyższym przypadku Twoje dane osobowe mogą również być przetwarzane:

  • w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – podstawą
  • prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie Naszych praw oraz zapewnienie możliwości wykazania przestrzegania przez Nas przepisów prawa, w tym także z zakresu ochrony danych osobowych;
  • w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazanie danych i udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.

  Odbiorcy danych:

  Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie tj. np. dostawcom usług IT oraz poczty elektronicznej, księgowym, podmiotom zajmującym się niszczeniem nośników danych, a jeżeli jest to niezbędne dla świadczonych przez Nas usług także firmom kurierskim lub spedycyjnym. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę Twoje dane możemy przekazywać także innym podmiotom (w zakresie objętym Twoją zgodą).

  Twoje dane osobowe możemy także udostępniać innym podmiotom z którymi współpracujemy tj.:

  • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, Poznań 60-166
  • OVH Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  • Autopilot HQ Inc, z siedzibą w Kalifornii 140 2nd Street, San Francisco, California 94105
  • Google LLC, z siedzibą w Kalifornii 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043
  • Facebook Inc., z siedzibą w Kalifornii 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
  • Linkedin Corp, z siedzibą w Kalifornii 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, California 94085
  • Callpage Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków
  • Zendesk Inc. z siedzibą w Kalifornii 1019 Market St, San Francisco, California 94103
  • Quantcast Corp, z siedzibą w Kalifornii 795 Folsom Street, San Francisco, California 94107

  Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów.

  Odbiorcy danych spoza EOG:

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i ochrony Twoich praw zapewniamy, że dane osobowe będą przekazywane poza EOG na podstawie: decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że państwo odbiorcy zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych; standardowych klauzul ochrony danych (tzw. standardowych klauzul umownych) przyjętych przez Komisję Europejską; wiążących reguł korporacyjnych – w przypadku, gdy przekazania danych dokonują odbiorcy będący członkami międzynarodowych grup kapitałowych. Decyzje Komisji Europejskiej są dostępne na stronie eur-lex.europa.eu. W celu otrzymania wzoru standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt z Nami. W celu otrzymania kopii wiążących reguł korporacyjnych prosimy o kontakt z podmiotami, które są ich stroną. W każdym przypadku, zanim przekażemy jakiekolwiek dane poza EOG, badamy czy Twoje dane będą bezpieczne.

  Rodzaj i źródło danych osobowych oraz kategorie odnośnych danych osobowych:

  Jeżeli skorzystałeś z opcji logowania z wykorzystaniem usługi zewnętrznej (np. Facebook), otrzymamy od ich dostawców informacje, do których udzielisz Nam dostępu – wymagane jest udzielenie dostępu do imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego.

  W związku ze sprzedażą Kodów Podarunkowych przetwarzamy również pochodzące od nabywców dane osób trzecich, na rzecz których kody te są nabywane, w tym w szczególności dane takie jak: adres e-mail takiej osoby podawany przez nabywcę.

  W związku z organizacją programu lojalnościowego przetwarzamy również dane użytkowników pochodzące od innych użytkowników, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, czy kod rabatowy

  Okres przechowywania danych:

  • Twoje dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania, tj. w celu:wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartych umów o świadczenie usług – przez okres obowiązywania tych umów;
  • wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży Kodów Podarunkowych
  • udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej i utrzymania połączenia – na czas
  • trwania połączenia;
  • wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – możemy przetwarzać Twoje dane także przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w tych przepisach;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; marketingu własnych produktów i usług – przez okres obowiązywania umowy.
  • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu wycofania zgody lub do momentu całkowitego realizacji celu przetwarzania danych (o ile jest to możliwe).

  Prawa podmiotów danych:

  Przysługuje Ci prawo do żądania od Nas: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.

  Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofać zgodę możesz przesyłając do Nas e-mail na adres hello@ntfy.pl, [a także po zalogowaniu w prowadzonym przez Nas serwisie]. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa). Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw.klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit.e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po Naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu.

  Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 531 03 00

  Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, które zostały przez Nas oznaczone jako wymagane (np. w procesie rejestracji konta, w formularzu kontaktowym) może uniemożliwić Nam wykonanie usługi lub podjęcie żądanych działań (np. skontaktowania się z Tobą).

  Cookies:

  Na Naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. w pamięci przeglądarki internetowej), zaś strona lub właściciele danych cookies mogą uzyskiwać do nich dostęp. W zależności od rodzaju, pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji o sposobie funkcjonowania plików cookies znajdziesz np. na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl.

  Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np.poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny,blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Twoim urządzeniu. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania, w szczególności:

  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences

  Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

  Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecamy wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Nas, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają Nam na dostosowanie strony do Twoich oczekiwań.

  Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określają poniższe tabele:


  Własne pliki cookies
  Podmiot
  Cele wykorzystywania
  Kto ma dostęp do plików cookies
  Okres ważności plików
  NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna
  Komunikacja z klientem
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne / stałe dla urządzeń końcowych

  Zewnętrzne pliki cookies
  Podmiot
  Cele wykorzystywania
  Kto ma dostęp do plików cookies
  Okres ważności plików
  Google, Inc.
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Facebook, Inc.
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  LinkedIn Ireland Unlimited Company
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Twitter
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  RTB House
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Criteo
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Pinterest (operator: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Stany Zjednoczone)
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone)
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Quantcast Corp, z siedzibą w Kalifornii 795 Folsom Street, San Francisco, California 94107
  Reklama, komunikacja, remarketing
  NTFY oraz Agencje współpracujące
  Sesyjne
  Callpage Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków
  Zamawianie rozmowy przez klienta z poziomu widgetu na stronie WWW
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne
  OVH Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  Serwer, utrzymanie strony, domeny ect.
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne
  Procesowanie płatności: PayU S.A.
  Procesowanie płatności
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne
  HotJare
  Śledzenie zachowań użytkownika
  NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
  Sesyjne

  Objaśnienia skrótów:

  Ty – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z Naszej strony internetowej, profilem w mediach społecznościowych, sprzedażą i wykorzystywaniem Kodów Podarunkowych, uczestnictwem w programie lojalnościowym lub świadczonej przez nas usługi gastronomicznej

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  My – FHFC Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722487, NIP: 7010485250, REGON 361567098, prowadząca serwis pod adresem:

 • Polityka prywatności obowiązująca przed 15 marca 2021 roku

  Administratorem danych osobowych jest FHFC Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa. NIP: 7010485250, KRS 0000722487, REGON 361567098, prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl.

  W razie jakichkolwiek kwestii objętych Polityką Prywatności kontaktuj się z iod@ntfy.pl

  Skrócona wersja – najważniejsze informacje

  Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

  • Wypełniając formularze rejestracyjne zarówno na stronie internetowej jak i w aplikacji mobilnej przekazujesz nam swoje dane osobowe.
  • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z ich przetwarzaniem.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics dotyczących tej usługi. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usług Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Google Ads tracking code, Facebook Pixel, LinkedIn Insights, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firm Google, Facebook i LinkedIn. W ramach ustawień plików cookies w swojej przeglądarce możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z tych technologii.
  • Osadzamy na stronie nagrania wideo w serwisie YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
  • Zapewniamy możliwość rejestracji i logowania za pomocą Facebooka.

  Korzystanie z tej funkcji wiąże się z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych przetwarzanych i przekazywanych nam przez przez Facebook.

  Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

  Dane osobowe

  Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest FHFC Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa. NIP: 7010485250, KRS 0000722487, REGON 361567098, prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl.

  Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

  Do przetwarzanych przez nas danych należą:
  • Imię,
  • Nazwisko
  • Adres email,
  • Nr telefonu,
  • Adres zamieszkania,
  • Adres IP.

  Uprawnienia

  RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś/-aś

  Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.
  Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres iod@ntfy.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

  Bezpieczeństwo

  Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  Wykaz powierzeń

  Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. Autopilot HQ Inc, z siedzibą w Kalifornii 140 2nd Street, San Francisco, California 94105
  2. Google LLC, z siedzibą w Kalifornii 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043
  3. Facebook Inc., z siedzibą w Kalifornii 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
  4. Linkedin Corp, z siedzibą w Kalifornii 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, California 94085
  4. OVH Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  5. Callpage Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków
  6. Zendesk Inc. z siedzibą w Kalifornii 1019 Market St, San Francisco, California 94103
  7. Quantcast Corp, z siedzibą w Kalifornii 795 Folsom Street, San Francisco, California 94107
  8. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, Poznań 60-166

  Dodatkowo udostępniamy Twoje dane na każde żądanie organów publicznych walczącymi jak np. Policja, UODO czy organy walczące z nadużyciami i oszustwami oraz podmiotom spedycyjnym i kurierskim celem realizacji dostawy usługi do klienta.

  Cele i czynności przetwarzania

  Dane przekazane nam podczas rejestracji wykorzystywane są przede wszystkim w celu realizacji usługi oraz w celu kontaktu i automatyzacji procesu komunikacji. Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Twoich danych osobowych w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem.

  Kontakt e-mailowy

  Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (rt.. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

  Newsletter

  Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera umieszczonego na stronie.
  Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
  Dane przetwarzane są w ramach systemu Autopilot i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Autopilot.
  Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy
  W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  Okres przechowywania danych

  Informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia zgody.

  Pliki cookies i inne technologie śledzące

  Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
  Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

  Zgoda na cookies

  Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie tych plików może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  Rodzaje wykorzystywanych cookies

  • sesyjne, rozumiane jako pliki tymczasowe które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika strony aż do czasu jej opuszczenia lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • stałe, rozumiane jako pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia lub przez okres ustalony w parametrach pliku,
  • własne, rozumiane jako plik przechowywany na urządzeniu końcowym przez właściciela odwiedzanej strony internetowej,
  • zewnętrzne, rozumiane jako pliki przechowywane w urządzeniu końcowym i zamieszczone przez dostawcę komponentów wywoływanych przez właściciela witryny,
  • niezbędne, rozumiane jako pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika bez których witryna lub jej komponenty nie będą mogły być wykorzystywane przez użytkownika,
  • biznesowe, rozumiane jako pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, umożliwiające poprawne działanie witryny których usunięcie nie uniemożliwi korzystania ze strony ale może ograniczyć niektóre jej funkcjonalności, w tej grupie znajdują się m.in. cookies reklamowe.

  Cookies podmiotów trzecich

  Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

  Jak wyłączyć Cookies?

  Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies podawany jest przez każdego dostawcę przeglądarek:
  Mozilla Firefox:
  https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  Google Chrome:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  Internet Explorer:
  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Opera:
  https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences
  Safari:
  https://support.apple.com/kb/ph5042

  Pamiętaj jednak, że wyłączenie tych plików może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  Analiza i statystyka

  Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC . W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usług Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

  Marketing

  Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Google Ads tracking code, Facebook Pixel, LinedIn Insights, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google, Facebook oraz LinkedIn. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Google Ads tracking code, Pixela Facebooka, LinkekdIn Insights, czy nie.

  Media społecznościowe

  Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin.
  Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

  Aplikacja mobilna

  Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji, korzystania i analizy behawioralnej w aplikacji mobilnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  Za pomocą aplikacji mobilnych Użytkownik może m.in. samodzielnie zarządzać swoim profilem w serwisie oraz programem swojej diety. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis.

  Logi serwera

  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Podczas przesyłania do nas informacji przez formularz kontaktowy również w logach zostanie zapisany Twój adres e-mail. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  Remarketing

  Wykorzystujemy pliki cookies aby móc Tobie wyświetlać reklamy w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn) oraz sieci reklamowej Google, których treść bezpośrednio odnosi się do stron internetowych jakie u nas odwiedziłeś. Do kierowania takich reklam wykorzystujemy piksele Facebook, LinkedIn i Google.

  Profilowanie ze skutkami prawnymi

  Nie prowadzimy profilowania automatycznego ze skutkami prawnymi. Prowadzimy jednak działania automatycznego profilowania w postaci segmentacji naszych klientów względem ich aktywności na stronie, interakcji z treściami oraz nadesłanych przez nich zapytań.

  Jak przekazujemy dane osobowe poza EOG?

  Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwanym „EOG”), ponieważ korzystamy z aplikacji z serwerami zlokalizowanymi poza EOG.

  Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i organizacyjne, aby móc przenosić Twoje dane osobowe do krajów poza EOG poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

  Dane jakie mogą zostać przekazane poza EOG to:
  • Imię,
  • Nazwisko
  • Adres email,
  • Nr telefonu,
  • Miasto,
  • Adres IP.

Kalkulator kalorii

1500, 2000, 2500 czy więcej? Jaka ilość kalorii będzie dla Ciebie odpowiednia? Uzupełnij pola i poznaj swoje potrzeby oraz swojego organizmu.

Jaki jest Twój cel
Ile masz wzrostu i ile ważysz?
Ile masz lat a ile ćwiczysz?
Twoja płeć?

Twoje zapotrzebowanie kaloryczne to: