Sprawdź nasze
regulaminy

Obiad Shadow Path Shadow Path

Polityka prywatności obowiązująca od 15 listopada 2021 roku

Tożsamość Administratora

NTFY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej NTFY Jeżak Rabiej S.K.A.) z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, NIP 7010485250, REGON 361567098, KRS 0001066845 („My”, „Nas”, „Nasze”), prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl

Dane kontaktowe Administratora

Możesz się z Nami skontaktować przez adres e-mail: [email protected], telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000 lub pisemnie na nasz adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych – r. pr. Katarzynę Bukowską-Przetakiewicz. Możesz się z nim skontaktować przez adres e-mail: [email protected]

Cele i podstawy przetwarzania

Jeżeli korzystasz z Naszej usługi gastronomicznej, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji procesu odstąpienia od umowy, a także wykorzystywania Kodów Podarunkowych oraz wykorzystywania Punktów Lojalnościowych, zgodnie z umową programu lojalnościowego podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do wypełnienia ciążących na Nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego Naszych własnych produktów i usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez Nas informacji handlowych i marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, notyfikacje push, kontakt telefoniczny) możliwe jest tylko za Twoją zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, choć niezbędne do przesyłania informacji handlowych i marketingowych).
 •  jeżeli udzielisz nam dobrowolnie takiej informacji – w celu świadczenia usług w sposób uwzględniający konieczność eliminacji lub ograniczenia spożywania przez Ciebie określonych produktów spożywczych z uwagi na Twoje cechy zdrowotne (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości); podanie danych dotyczących zdrowia i wyrażenie zgody jest dobrowolne, my nie wymagamy od Ciebie podania takich danych, na żadnym etapie zamówienia; jeżeli podajesz nam takie dane dobrowolnie – mailowo lub telefonicznie, przyjmujemy że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Twojego zdrowia – wtedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).. Zgodę możesz wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonane przed jej wycofaniem

W przypadku usługi sprzedaży Kodów Podarunkowych, dane osobowe:

 • nabywcy przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego i wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • osoby wskazanej przez nabywcę przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego i docelowo w celu umożliwienia tej osobie wykorzystania Kodu Podarunkowego – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego. Jeśli korzystasz z Naszej strony internetowej / aplikacji mobilnej, Twoje dane osobowe przetwarzane są:
 • w celu udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej / aplikacji mobilnej i utrzymania połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. fRODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie strony internetowej i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności;
 • w celach statystycznych, w tym do przeprowadzania analiz rynkowych i badań opinii, dla poprawienia jakości świadczonych przez Nas usług – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dostosowywanie Naszej oferty do oczekiwań rynkowych;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym dostosowywania treści prezentowanych reklam – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wyświetlanie żądanych przez Ciebie treści, przy czym takie działania będą możliwe wyłącznie jeżeli wyraziłeś zgodę
 • na wykorzystanie cookies i podobnych mechanizmów. W tym przypadku może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

Jeśli dokonujesz interakcji z Naszymi profilami na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu prowadzenia profilu oraz zapewnienia dostępu do informacji udostępnianych przez
 • Nas w mediach społecznościowych, a także prowadzenia działań marketingowych na tych
 • portalach – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art.
 • 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie profilu i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści oraz promowanie Naszej działalności. W tym przypadku także może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

W każdym powyższym przypadku Twoje dane osobowe mogą również być przetwarzane:

 • w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – podstawą
 • prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie Naszych praw oraz zapewnienie możliwości wykazania przestrzegania przez Nas przepisów prawa, w tym także z zakresu ochrony danych osobowych; 
 • w celu realizacji przysługujących nam uprawnień, w tym uprawnień prawnoautorskich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazanie danych i udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.
Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie tj. np. dostawcom usług IT oraz poczty elektronicznej, księgowym, podmiotom zajmującym się niszczeniem nośników danych, a jeżeli jest to niezbędne dla świadczonych przez Nas usług także firmom kurierskim lub spedycyjnym. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę Twoje dane możemy przekazywać także innym podmiotom (w zakresie objętym Twoją zgodą).

Twoje dane osobowe możemy także udostępniać innym podmiotom z którymi współpracujemy tj.:

a) Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

b) Podwykonawcy oraz dostawcy NTFY.

c) Notariusze oraz kancelarie adwokackie lub radcowskie.

d) Firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie.

e) Firmy prowadzące działania marketingowe.

f) Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.

g) Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

h) Banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze.

i) Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.

j) Klienci.

Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów.

Odbiorcy danych spoza EOG

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i ochrony Twoich praw zapewniamy, że dane osobowe będą przekazywane poza EOG na podstawie: decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że państwo odbiorcy zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych; standardowych klauzul ochrony danych (tzw. standardowych klauzul umownych) przyjętych przez Komisję Europejską; wiążących reguł korporacyjnych – w przypadku, gdy przekazania danych dokonują odbiorcy będący członkami międzynarodowych grup kapitałowych. Decyzje Komisji Europejskiej są dostępne na stronie eur-lex.europa.eu. W celu otrzymania wzoru standardowych klauzul umownych lub szczegółowych informacji o innych stosowanych zabezpieczeniach, prosimy o kontakt z Nami. W każdym przypadku, zanim przekażemy jakiekolwiek dane poza EOG, badamy czy Twoje dane będą bezpieczne.

Rodzaj i źródło danych osobowych oraz kategorie odnośnych danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Klienta, Kontrahenta lub od osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy lub świadczenia usług, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego. W przypadku współpracy lub świadczenia usług w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię aktywności.

Jeżeli skorzystałeś z opcji logowania z wykorzystaniem usługi zewnętrznej (np. Facebook), otrzymamy od ich dostawców informacje, do których udzielisz Nam dostępu – wymagane jest udzielenie dostępu do imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego.

W związku ze sprzedażą Kodów Podarunkowych przetwarzamy również pochodzące od nabywców dane osób trzecich, na rzecz których kody te są nabywane, w tym w szczególności dane takie jak: adres e-mail takiej osoby podawany przez nabywcę.

W związku z organizacją programu lojalnościowego przetwarzamy również dane użytkowników pochodzące od innych użytkowników, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, czy kod rabatowy.

Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania, tj. w celu:

 • wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartych umów o świadczenie usług – przez okres obowiązywania tych umów;
 • wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży Kodów Podarunkowych
 • udostępnienia Ci funkcjonalności strony internetowej i utrzymania połączenia – na czas
 • trwania połączenia;
 • wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – możemy przetwarzać Twoje dane także przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w tych przepisach;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; marketingu własnych produktów i usług – przez okres obowiązywania umowy.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, będziemy je przetwarzać do czasu wycofania zgody lub do momentu całkowitego realizacji celu przetwarzania danych (o ile jest to możliwe).
Prawa podmiotów danych

Przysługuje Ci prawo do żądania od Nas: 

 • dostępu do Twoich danych osobowych, 
 • ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia ich przetwarzania, a także 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
 • prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit.e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po Naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. 

Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ponadto prawo żądania usunięcia Twoich danych przysługuje Ci w następujących przypadkach: 

 • jeżeli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przez nas przetwarzane; 
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 • Twoje dane muszą zostać usunięte, gdyż obowiązek usunięcia danych wynika to z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

We wskazanych powyżej przypadkach Twoje dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji istnieje dla nas jeden z wyjątków przewidzianych w RODO.

Sposób składania żądań realizacji praw, w tym usunięcia danych

Żądanie dotyczące realizacji swoich praw, w tym wycofania zgody i usunięcia danych, możesz złożyć do nas w dowolnej formie pozwalającej zidentyfikować Twoją tożsamość. Przykładowe sposoby komunikacji to:

 • Wiadomość e-mail na adres [email protected][email protected].
 • Prywatna wiadomość do Naszego profilu w serwisie społecznościowym.
 • Zgłoszenie po zalogowaniu w prowadzonym przez Nas serwisie internetowym ntfy.pl.
 • List na adres NTFY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawie (00-545), ul. Marszałkowskiej 58
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, które zostały przez Nas oznaczone jako wymagane (np. w procesie rejestracji konta, w formularzu kontaktowym) może uniemożliwić Nam wykonanie usługi lub podjęcie żądanych działań (np. skontaktowania się z Tobą). W pozostałym zakresie, odmowa podania danych uniemożliwi realizację celów przetwarzania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Co do zasady, Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodujących skutki prawne lub podobnie istotny wpływ. Jeśli Państwa dane będą przedmiotem takich decyzji, ich podejmowanie będzie odbywać się na zasadach określonych w umowie lub w treści klauzuli zgody, o której wyrażenie zwrócimy się w odrębnym oświadczeniu.

Cookies

Na Naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. w pamięci przeglądarki internetowej), zaś strona lub właściciele danych cookies mogą uzyskiwać do nich dostęp. W zależności od rodzaju, pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji o sposobie funkcjonowania plików cookies znajdziesz np. na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl.

Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np.poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny,blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Twoim urządzeniu. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania, w szczególności:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences

Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecamy wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Nas, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają Nam na dostosowanie strony do Twoich oczekiwań.

Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określają poniższe tabele:


Własne pliki cookies
Podmiot
Cele wykorzystywania
Kto ma dostęp do plików cookies
Okres ważności plików
NTFY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Komunikacja z klientem
NTFY oraz Agencje współpracujące
Sesyjne / stałe dla urządzeń końcowych

Zewnętrzne pliki cookies
Podmiot
Cele wykorzystywania
Kto ma dostęp do plików cookies
Okres ważności plików
Google, Inc.
Reklama, komunikacja, remarketing
NTFY oraz Agencje współpracujące
Sesyjne
Facebook, Inc.
Reklama, komunikacja, remarketing
NTFY oraz Agencje współpracujące
Sesyjne
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Reklama, komunikacja, remarketing
NTFY oraz Agencje współpracujące
Sesyjne
Twitter
Reklama, komunikacja, remarketing
NTFY oraz Agencje współpracujące
Sesyjne
RTB House
Reklama, komunikacja, remarketing
NTFY oraz Agencje współpracujące
Sesyjne
Criteo
Reklama, komunikacja, remarketing
NTFY oraz Agencje współpracujące
Sesyjne
Pinterest (operator: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Stany Zjednoczone)
Reklama, komunikacja, remarketing
NTFY oraz Agencje współpracujące
Sesyjne
YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone)
Reklama, komunikacja, remarketing
NTFY oraz Agencje współpracujące
Sesyjne
Quantcast Corp, z siedzibą w Kalifornii 795 Folsom Street, San Francisco, California 94107
Reklama, komunikacja, remarketing
NTFY oraz Agencje współpracujące
Sesyjne
Callpage Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków
Zamawianie rozmowy przez klienta z poziomu widgetu na stronie WWW
NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
Sesyjne
OVH Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
Serwer, utrzymanie strony, domeny ect.
NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
Sesyjne
Procesowanie płatności: PayU S.A.
Procesowanie płatności
NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
Sesyjne
HotJare
Śledzenie zachowań użytkownika
NTFY oraz firma świadcząca tą usługę / platformę
Sesyjne
Objaśnienia skrótów

Ty – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z Naszej strony internetowej, profilem w mediach społecznościowych, sprzedażą i wykorzystywaniem Kodów Podarunkowych, uczestnictwem w programie lojalnościowym lub świadczonej przez nas usługi gastronomicznej

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

My – NTFY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej NTFY Jeżak Rabiej S.K.A.) z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, NIP 7010485250, REGON 361567098, KRS 0001066845 („My”, „Nas”, „Nasze”), prowadząca serwis pod adresem: www.ntfy.pl

path

Kalkulator kalorii

1500, 2000, 2500 czy więcej? Jaka ilość kalorii będzie dla Ciebie odpowiednia? Uzupełnij pola i poznaj swoje potrzeby oraz swojego organizmu.

Jaki jest Twój cel
Ile masz wzrostu i ile ważysz?
Ile masz lat a ile ćwiczysz?
Twoja płeć?

Twoje zapotrzebowanie kaloryczne to: