Sprawdź nasze
regulaminy

Obiad Shadow Path Shadow Path

Regulamin obowiązujący od 1 lipca 2023 roku

I. DEFINICJE
 1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na systemy iOS lub Android, instalowane na urządzeniu wielofunkcyjnym Kupującego umożliwiające dostęp do Serwisu, w tym do Profilu;
 2. Konsument- konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 3. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę; Kupującym może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i podmiot niewykonujący działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Posiłek – produkt gotowy, który Kupujący kupuje łącznie bądź z Dietą bądź oddzielnie poza Dietą, w szczególności produkt spożywczy, gotowy posiłek lub napój. 
 5. Profil – dostępna dla Uczestnika tylko po zalogowaniu się część Serwisu, umożliwiająca korzystanie z Usług Sprzedającego zgodnie z Regulaminem;
 6. Punkt Lojalnościowy – jednostka przyznawana Uczestnikowi przez Sprzedającego i wykorzystywana na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego;
 7. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia, zmian terminu zamówienia lub zrezygnować z zamówienia, stanowiący załącznik do Regulaminu.
 8. Regulamin – Regulamin określający zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług na rzecz Kupujących oraz zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników, dostępny pod adresem https://ntfy.pl/regulamin
 9. Regulamin Programu Lojalnościowego – niniejszy regulamin uczestnictwa w programie lojalnościowym, dostępny pod adresem https://ntfy.pl/regulaminprogramulojanościowego
 10. Serwis – serwis internetowy Sprzedającego, dostępny pod adresem www.ntfy.pl oraz dla Kupujących w Aplikacji Mobilnej;
 11. Sprzedający – NTFY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej NTFY Jeżak Rabiej S.K.A.) z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, NIP 7010485250, REGON 361567098, KRS 0001066845
 12. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający;
 13. Uczestnik – Kupujący, który zawarł Umowę Programu Lojalnościowego;
 14. Umowa – umowa ramowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin;
 15. Umowa Programu Lojalnościowego – umowa uczestnictwa w programie lojalnościowym, której integralną część stanowi akceptowany przez Uczestnika Regulamin Programu Lojalnościowego;
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Posiłku lub Zestawu zawierana przez Strony na podstawie Umowy;
 17. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży i dostawy Posiłku lub Zestawu zgodnie z wybranym przez Kupującego Pakietem i Dietą oraz usługa Profilu;
 18. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
 19. Zestaw – zbiór sprzedawanych przez Sprzedającego Posiłków wraz z usługą dostawy.
II.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin Programu Lojalnościowego określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego organizowanego przez Sprzedającego, zasady uczestnictwa w tym programie oraz zasady wykorzystywania przez Uczestników Punktów Lojalnościowych. Program lojalnościowy organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Program lojalnościowy ma na celu nagradzanie Uczestników, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego. Program lojalnościowy ma również na celu promocję Sprzedającego.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Programu Lojalnościowego stosuje się postanowienia Regulaminu.
 4. Pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Regulaminie Programu Lojalnościowego zdefiniowane zostały w Regulaminie.
 5. Akceptując Regulamin Programu Lojalnościowego Uczestnik będący osobą fizyczną żąda, aby wykonywanie usług na podstawie Umowy Programu Lojalnościowego rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego. Odstąpienie od Umowy Programu Lojalnościowego nie wpływa na ważność Umów Sprzedaży zawartych z wykorzystaniem Punktów Lojalnościowych.
 6. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być wyłącznie Kupujący.
 7. Punkty Lojalnościowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika.
 8. Akceptacja Regulaminu Programu Lojalnościowego możliwa jest wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Regulaminu lub równolegle z akceptacją Regulaminu.
 9. Umowa Programu Lojalnościowego zawierana jest z chwilą zatwierdzenia akceptacji Regulaminu Programu Lojalnościowego, chyba, że interaktywny formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.
 10. Program lojalnościowy ma charakter uzupełniający wobec działalności prowadzonej przez Sprzedającego zgodnie z Regulaminem. Nie jest możliwe uczestnictwo w programie lojalnościowym bez zawarcia Umowy.
 11. Zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług oraz zapłaty za zakupione Posiłki przez Uczestnika z wykorzystaniem Punktów Lojalnościowych określa Regulamin.
 12. Punkty Lojalnościowe i korzyści z nich wynikające mogą podlegać opodatkowaniu. Uczestnik może być zobowiązany do uiszczenia podatku w związku z korzystaniem z programu lojalnościowego.
 13. Przyznane Uczestnikowi Punkty Lojalnościowe mogą być przez niego wykorzystane wyłącznie w relacji ze Sprzedającym. Punkty Lojalnościowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez i na rzecz tego Uczestnika, któremu zostały przyznane. Nie jest możliwe nabycie z wykorzystaniem Punktów Lojalnościowych usług lub towarów świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedający.
 14. Punkty Lojalnościowe nie umożliwiają składania zleceń płatniczych i nie są instrumentem płatniczym, w tym w szczególności kartą płatniczą. Przyznawanie i wykorzystywanie Punktów Lojalnościowych nie stanowi również usługi płatniczej ani emisji lub dystrybucji pieniądza elektronicznego. Punkty Lojalnościowe są przyznawane wyłącznie przez Sprzedającego, a ich wykorzystanie pomniejsza wartość kolejnego zamówienia składanego przez Uczestnika wyłącznie u Sprzedającego.
 15. Punkty Lojalnościowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne ani żadne inne środki finansowe.
 16. Uczestnikiem Programu lojalnościowego nie może być Kupujący korzystający z Programu B2B. 
 17. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest

a. telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000;
b. e-mailem na adres: [email protected];
c. pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

III. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH
 1. Przystąpienie do programu lojalnościowego nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Uczestnika.
 2. Sprzedający będzie przyznawał Uczestnikowi określoną liczbę Punktów Lojalnościowych wskutek wystąpienia zdarzeń lub wykonania przez Uczestnika czynności określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego. Punkty Lojalnościowe przyznawane są Uczestnikowi wyłącznie w czasie jego udziału w programie lojalnościowym.
 3. Sprzedający ma prawo weryfikowania zasadności przyznania Punktów Lojalnościowych. W przypadku stwierdzenia nienależnego lub nieprawidłowego przyznania Punktów Lojalnościowych Sprzedający ma prawo wygaszenia takich Punktów Lojalnościowych. Wówczas informacja o ich przyznaniu usuwana jest z Profilu i nie mogą one być wykorzystane przez Uczestnika.
 4. Jeżeli Sprzedający umożliwia Uczestnikowi dokonywanie ocen Posiłków, Uczestnikowi zostanie przyznany jeden (1) Punkt Lojalnościowy za każdą dokonaną przez Uczestnika ocenę każdego dostarczonego danego dnia Posiłku. Możliwe jest dokonanie wyłącznie jednej oceny za dany dzień, przy czym ocena danego dnia nie może nastąpić później niż po upływie czterech (4) dni od dnia który podlega ocenie. Za ocenę każdego dostarczonego danego dnia Posiłku Uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden (1) Punkt Lojalnościowy dziennie.
 5. Punkt 4 niniejszego rozdziału ma zastosowanie do Kupujących, którzy utworzyli Profil przed 1 lipca 2023 roku. 
 6. Jeżeli Sprzedający umożliwia Uczestnikowi polecanie Posiłków innym osobom, Uczestnikowi zostanie przyznany (1) Punkt Lojalnościowy, za każdy dzień dostawy osoby polecanej. Przez polecenie rozumie się sytuację, w której osoba inna niż Uczestnik zawrze ze Sprzedającym Umowę, podając Sprzedającemu przy jej zawieraniu otrzymany od Uczestnika, przypisany do niego kod rabatowy. Kod rabatowy Uczestnika znajduje się w jego Profilu. Możliwe jest polecenie Sprzedającego więcej niż jednej osobie.
 7. Każdemu Kupującemu który z polecenia Uczestnika zawarł ze Sprzedającym Umowę, której integralną częścią jest Regulamin przysługuje pięcioprocentowy (5%) rabat na Posiłki lub Zestawy nabywane od Sprzedającego.
 8. Jeżeli Kupujący, któremu polecono zakup Posiłków lub Zestawów, odstąpi od Umowy, nie przysługuje mu rabat, a Uczestnikowi nie przysługują przyznane wcześniej Punkty Lojalnościowe.
 9. Po definitywnym i nieodwołalnym zamówieniu przez Uczestnika pięćdziesięciu (50) Zestawów za każdy następny z pięćdziesięciu (50) definitywnie i nieodwołalnie zamówionych Zestawów, Uczestnikowi przyznany zostanie jeden (1) Punkt Lojalnościowy.
 10. Po definitywnym i nieodwołalnym zamówieniu przez Uczestnika stu (100) Zestawów za każdy następny z pięćdziesięciu (50) definitywnie i nieodwołalnie zamówionych Zestawów, Uczestnikowi przyznane zostaną dwa (2) Punkty Lojalnościowe.
 11. Po definitywnym i nieodwołalnym zamówieniu przez Uczestnika stu pięćdziesięciu (150) Zestawów, za każdy następny definitywnie i nieodwołalnie zamówiony Zestaw Uczestnikowi przyznane zostaną trzy (3) Punkty Lojalnościowe.
 12. Punkty 8-10 niniejszego rozdziału mają zastosowanie do  Kupujących, którzy utworzyli Profil przed 1 marca 2023 roku. 
 13. Zamówienie uważa się za definitywne i nieodwołalne w momencie, w którym nie może być już zmienione, ani odwołane zgodnie z Ramami Czasowymi.
 14. Jeżeli Uczestnik zdefiniował taki sam adres dostaw jak inny Uczestnik i poinformuje o tym Sprzedającego, za każdą dostawę zrealizowaną Uczestnikowi, który poinformował o tym Sprzedającego na wskazany adres, przyznane zostaną trzy (3) Punkty Lojalnościowe. W przypadku zmiany adresu dostawy przez jednego z Uczestników, punkty nie będą przyznawane na tej podstawie żadnemu z nich.
 15. Jeżeli Uczestnik zdefiniował taki sam adres dostaw jak dwóch innych Uczestników i poinformuje o tym Sprzedającego, za każdą dostawę Posiłku lub Zestawu zrealizowaną Uczestnikowi, który poinformował o tym Sprzedającego na wskazany adres, przyznane zostaną cztery (4) Punkty Lojalnościowe. W przypadku zmiany adresu dostawy przez jednego z Uczestników, stosuje się pkt 12. W przypadku zmiany adresu dostawy przez dwóch Uczestników, punkty nie będą przyznawane na tej podstawie żadnemu Uczestnikowi.
 16. Jeżeli Uczestnik zdefiniował taki sam adres dostaw jak trzech lub więcej innych Uczestników i poinformuje o tym Sprzedającego, za każdą dostawę zrealizowaną Uczestnikowi, który poinformował o tym Sprzedającego na wskazany adres, przyznane zostanie pięć (5) Punktów Lojalnościowych. W przypadku zmiany adresu dostawy przez Uczestnika lub Uczestników, skutkującej tym, że wyłącznie trzech Uczestników ma ten sam adres dostawy, stosuje się pkt 13. W przypadku zmiany adresu dostawy przez Uczestnika lub Uczestników, skutkującej tym, że wyłącznie dwóch Uczestników ma ten sam adres dostawy, stosuje się pkt 12 . W przypadku zmiany adresu dostawy przez Uczestników, skutkującej tym, że każdy z Uczestników ma inny adres dostawy, punkty nie będą przyznawane na tej podstawie żadnemu z nich.
 17. Wykorzystanie podczas zawierania Umowy Sprzedaży kodu rabatowego obniżającego wartość zamówienia może skutkować wyłączeniem przyznawania Punktów Lojalnościowych w czasie obowiązywania Umowy Sprzedaży. 
IV.  EWIDENCJA PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH
 1. O liczbie przyznanych Punktów Lojalnościowych oraz ich terminie ważności Uczestnik informowany jest w Profilu.
 2. Punkty Lojalnościowe przyznawane i ewidencjonowane są w Profilu Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni,  od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie lub wykonana została przez Uczestnika czynność uzasadniająca przyznanie Punktów Lojalnościowych.
 3. Uczestnik powinien na bieżąco weryfikować prawidłowość liczby przyznanych i wykorzystanych Punktów Lojalnościowych oraz niezwłocznie zgłaszać Sprzedającemu wszelkie zidentyfikowane nieprawidłowości.
 4. Każdy Punkt Lojalnościowy może być wykorzystany przez Uczestnika wyłącznie w okresie jego ważności.
 5. Ważność Punktu Lojalnościowego wynosi 6 miesięcy od dnia ich przyznania i zaewidencjonowania w Profilu. Punkty Lojalnościowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w okresie swojej ważności. Po upływie okresu ważności Punkty Lojalnościowe wygasają, informacja o ich przyznaniu usuwana jest z Profilu i nie mogą one być wykorzystane przez Uczestnika.
V. WYKORZYSTYWANIE PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH
 1. Przyznane Uczestnikowi Punkty Lojalnościowe każdorazowo pomniejszają wartość kolejnego zamówienia składanego przez Uczestnika o wartość przyznanych i zaewidencjonowanych Uczestnikowi Punktów Lojalnościowych.
 2. Jeden Punkt Lojalnościowy pomniejsza wartość zamówienia o jeden (1) zł.
 3. W przypadku, gdy liczba Punktów Lojalnościowych jest większa niż wartość składanego zamówienia, Punkty Lojalnościowe niewykorzystane na pomniejszenie wartości tego zamówienia pozostają zaewidencjonowane w Profilu Uczestnika i pomniejszą wartość kolejnego lub kolejnych zamówień składanych przez Uczestnika.
 4. Wartość zamówienia pomniejszana jest o Punkty Lojalnościowe zgodnie z kolejnością ich przyznania Uczestnikowi, w ten sposób, że wartość zamówienia pomniejszają najpierw Punkty Lojalnościowe przyznane Uczestnikowi wcześniej, a następnie Punkty Lojalnościowe przyznane Uczestnikowi później.
 5. W przypadku gdy liczba Punktów Lojalnościowych jest mniejsza niż wartość składanego zamówienia, na pozostałą wartość zaliczane są środki przekazane Sprzedającemu zgodnie z Regulaminem.
 6. Jeśli liczba Punktów Lojalnościowych oraz wysokość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Uczestnikowi, jest niewystarczająca do złożenia zamówienia, dokonanie zamówienia bez przerywania procesu zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez przekazanie środków za pośrednictwem operatora płatności internetowych.
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UCZESTNICTWA
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Uczestników będących osobami fizycznymi.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Programu Lojalnościowego.
 3. Uczestnik może odstąpić od Umowy Programu Lojalnościowego, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Programu Lojalnościowego. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Programu Lojalnościowego. 
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 2 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego przez Uczestnika, Umowę Programu Lojalnościowego uważa się za niezawartą. Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na piśmie na adres siedziby Sprzedającego, przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected] albo telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła na podany przez Uczestnika adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Programu Lojalnościowego.
 8. Z uwagi na to, że Uczestnik będący osobą fizyczną zażądał, aby wykonywanie Usług na podstawie Umowy Programu Lojalnościowego rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego, odstąpienie od Umowy Programu Lojalnościowego nie wpływa na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
VII. ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA
 1. Sprzedający może zmienić Regulamin Programu Lojalnościowego w przypadku zaistnienia jednej z następujących ważnych przyczyn:
  • w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego, lub
  • w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Sprzedającego aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego, lub
  • w przypadku zmiany w ofercie Sprzedającego ze względu na:
  • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Uczestnika obowiązkowe, 3)niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Uczestnika z kosztami, lub
  • poprawienie lub uzupełnienie przez Sprzedającego istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Uczestnika, przy czym  zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami, lub
  • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Sprzedającego ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Sprzedającym a podmiotem, z którego usług Sprzedający korzysta, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Sprzedającego do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub) zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, lub 4)wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy Programu Lojalnościowego lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Programu Lojalnościowego – przy czym zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego może zostać dokonana jedynie w zakresie  niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
  • O proponowanych zmianach Regulaminu Programu Lojalnościowego Uczestnik poinformowany zostanie 
  • wiadomością e-mail na adres wskazany przez Uczestnika najpóźniej na miesiąc przed datą ich wejścia w życie. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian, Uczestnik może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie zmian. Wypowiedzenie Umowy Programu Lojalnościowego przez Uczestnika nie wpływa na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
  • Uczestnik może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego poprzez:
   a. złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
   b. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 1. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wypowie Umowy Programu Lojalnościowego, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zmiany.
 2. Zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego nie mają wpływu na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
VIII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie Regulaminu Programu Lojalnościowego mogą być zgłaszane przez Uczestnika: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego tj. ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, mailem na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48728604000
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Uczestnika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku np. przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przez Uczestnika.
 3. Jeżeli Uczestnikiem jest Konsument i zgłosił Sprzedającemu reklamację, ale z jakiejś przyczyny reklamacja nie została uznana, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępne jest na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 4. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:
  • złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
  • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 1. Wypowiedzenie Umowy Programu Lojalnościowego przez Uczestnika nie wpływa na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
 2. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
 1. jeżeli Uczestnik podejmuje działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy Programu Lojalnościowego;
 2. jeżeli Uczestnik w powtarzający się sposób narusza postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego i Sprzedający wezwie go do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy Programu Lojalnościowego, a Uczestnik ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać postanowień po upływie wskazanego przez Sprzedającego terminu;
 3. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Sprzedającego Umowy Programu Lojalnościowego wynika z przepisów prawa.
 1. Umowa Programu Lojalnościowego zawierana jest na czas nieokreślony. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy z jakichkolwiek powodów skutkuje rozwiązaniem Umowy Programu Lojalnościowego.
 2. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny do pobrania na stronie https://ntfy.pl/regulaminprogramulojanosciowego
 3. Wszelkie dane i informacje podawane przez Uczestnika powinny być zgodne z prawdą.
 4. Sprzedający stosuje w relacjach z Uczestnikami będącymi osobami fizycznymi język polski.
 5. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Sprzedającego z Uczestnikiem przed zawarciem Umowy Programu Lojalnościowego, do zawarcia i wykonania Umowy Programu Lojalnościowego oraz wszelkich zobowiązań z niej wynikających jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy Programu Lojalnościowego rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Regulamin obowiązujący od 1 marca 2023 roku

I. DEFINICJE
 1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na systemy iOS lub Android, instalowane na urządzeniu wielofunkcyjnym Kupującego umożliwiające dostęp do Serwisu, w tym do Profilu;
 2. Konsument- konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 3. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę; Kupującym może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i podmiot niewykonujący działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Posiłek – produkt gotowy, który Kupujący kupuje łącznie bądź z Dietą bądź oddzielnie poza Dietą, w szczególności produkt spożywczy, gotowy posiłek lub napój. 
 5. Profil – dostępna dla Uczestnika tylko po zalogowaniu się część Serwisu, umożliwiająca korzystanie z Usług Sprzedającego zgodnie z Regulaminem;
 6. Punkt Lojalnościowy – jednostka przyznawana Uczestnikowi przez Sprzedającego i wykorzystywana na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego;
 7. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia, zmian terminu zamówienia lub zrezygnować z zamówienia, stanowiący załącznik do Regulaminu.
 8. Regulamin – Regulamin określający zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług na rzecz Kupujących oraz zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników, dostępny pod adresem https://ntfy.pl/regulamin
 9. Regulamin Programu Lojalnościowego – niniejszy regulamin uczestnictwa w programie lojalnościowym, dostępny pod adresem https://ntfy.pl/regulaminprogramulojanościowego
 10. Serwis – serwis internetowy Sprzedającego, dostępny pod adresem www.ntfy.pl oraz dla Kupujących w Aplikacji Mobilnej;
 11. Sprzedający – NTFY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej NTFY Jeżak Rabiej S.K.A.) z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, NIP 7010485250, REGON 361567098, KRS 0001066845
 12. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający;
 13. Uczestnik – Kupujący, który zawarł Umowę Programu Lojalnościowego;
 14. Umowa – umowa ramowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin;
 15. Umowa Programu Lojalnościowego – umowa uczestnictwa w programie lojalnościowym, której integralną część stanowi akceptowany przez Uczestnika Regulamin Programu Lojalnościowego;
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Posiłku lub Zestawu zawierana przez Strony na podstawie Umowy;
 17. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży i dostawy Posiłku lub Zestawu zgodnie z wybranym przez Kupującego Pakietem i Dietą oraz usługa Profilu;
 18. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
 19. Zestaw – zbiór sprzedawanych przez Sprzedającego Posiłków wraz z usługą dostawy.
II.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin Programu Lojalnościowego określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego organizowanego przez Sprzedającego, zasady uczestnictwa w tym programie oraz zasady wykorzystywania przez Uczestników Punktów Lojalnościowych. Program lojalnościowy organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Program lojalnościowy ma na celu nagradzanie Uczestników, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego. Program lojalnościowy ma również na celu promocję Sprzedającego.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Programu Lojalnościowego stosuje się postanowienia Regulaminu.
 4. Pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Regulaminie Programu Lojalnościowego zdefiniowane zostały w Regulaminie.
 5. Akceptując Regulamin Programu Lojalnościowego Uczestnik będący osobą fizyczną żąda, aby wykonywanie usług na podstawie Umowy Programu Lojalnościowego rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego. Odstąpienie od Umowy Programu Lojalnościowego nie wpływa na ważność Umów Sprzedaży zawartych z wykorzystaniem Punktów Lojalnościowych.
 6. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być wyłącznie Kupujący.
 7. Punkty Lojalnościowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika.
 8. Akceptacja Regulaminu Programu Lojalnościowego możliwa jest wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Regulaminu lub równolegle z akceptacją Regulaminu.
 9. Po akceptacji Regulaminu Programu Lojalnościowego na podany przez Uczestnika adres e-mail niezwłocznie zostanie przesłana treść Regulaminu Programu Lojalnościowego. Umowa Programu Lojalnościowego zawierana jest z chwilą zatwierdzenia akceptacji Regulaminu Programu Lojalnościowego, chyba, że interaktywny formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.
 10. Program lojalnościowy ma charakter uzupełniający wobec działalności prowadzonej przez Sprzedającego zgodnie z Regulaminem. Nie jest możliwe uczestnictwo w programie lojalnościowym bez zawarcia Umowy.
 11. Zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług oraz zapłaty za zakupione Posiłki przez Uczestnika z wykorzystaniem Punktów Lojalnościowych określa Regulamin.
 12. Punkty Lojalnościowe i korzyści z nich wynikające mogą podlegać opodatkowaniu. Uczestnik może być zobowiązany do uiszczenia podatku w związku z korzystaniem z programu lojalnościowego.
 13. Przyznane Uczestnikowi Punkty Lojalnościowe mogą być przez niego wykorzystane wyłącznie w relacji ze Sprzedającym. Punkty Lojalnościowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez i na rzecz tego Uczestnika, któremu zostały przyznane. Nie jest możliwe nabycie z wykorzystaniem Punktów Lojalnościowych usług lub towarów świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedający.
 14. Punkty Lojalnościowe nie umożliwiają składania zleceń płatniczych i nie są instrumentem płatniczym, w tym w szczególności kartą płatniczą. Przyznawanie i wykorzystywanie Punktów Lojalnościowych nie stanowi również usługi płatniczej ani emisji lub dystrybucji pieniądza elektronicznego. Punkty Lojalnościowe są przyznawane wyłącznie przez Sprzedającego, a ich wykorzystanie pomniejsza wartość kolejnego zamówienia składanego przez Uczestnika wyłącznie u Sprzedającego.
 15. Punkty Lojalnościowe nie podlegają wymianie za środki pieniężne ani żadne inne środki finansowe.
 16. Uczestnikiem Programu lojalnościowego nie może być Kupujący korzystający z Programu B2B. 
 17. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest

a. telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000;
b. e-mailem na adres: [email protected];
c. pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

III. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH
 1. Przystąpienie do programu lojalnościowego nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Uczestnika.
 2. Sprzedający będzie przyznawał Uczestnikowi określoną liczbę Punktów Lojalnościowych wskutek wystąpienia zdarzeń lub wykonania przez Uczestnika czynności określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego. Punkty Lojalnościowe przyznawane są Uczestnikowi wyłącznie w czasie jego udziału w programie lojalnościowym.
 3. Sprzedający ma prawo weryfikowania zasadności przyznania Punktów Lojalnościowych. W przypadku stwierdzenia nienależnego lub nieprawidłowego przyznania Punktów Lojalnościowych Sprzedający ma prawo wygaszenia takich Punktów Lojalnościowych. Wówczas informacja o ich przyznaniu usuwana jest z Profilu i nie mogą one być wykorzystane przez Uczestnika.
 4. Jeżeli Sprzedający umożliwia Uczestnikowi dokonywanie ocen Posiłków, Uczestnikowi zostanie przyznany jeden (1) Punkt Lojalnościowy za każdą dokonaną przez Uczestnika ocenę każdego dostarczonego danego dnia Posiłku. Możliwe jest dokonanie wyłącznie jednej oceny za dany dzień, przy czym ocena danego dnia nie może nastąpić później niż po upływie czterech (4) dni od dnia który podlega ocenie. Za ocenę każdego dostarczonego danego dnia Posiłku Uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden (1) Punkt Lojalnościowy dziennie.
 5. Jeżeli Sprzedający umożliwia Uczestnikowi polecanie Posiłków innym osobom, Uczestnikowi zostanie przyznany (1) Punkt Lojalnościowy, za każde polecenie. Przez polecenie rozumie się sytuację, w której osoba inna niż Uczestnik zawrze ze Sprzedającym Umowę, podając Sprzedającemu przy jej zawieraniu otrzymany od Uczestnika, przypisany do niego kod rabatowy. Kod rabatowy Uczestnika znajduje się w jego Profilu. Możliwe jest polecenie Sprzedającego więcej niż jednej osobie.
 6. Każdemu Kupującemu który z polecenia Uczestnika zawarł ze Sprzedającym Umowę, której integralną częścią jest Regulamin przysługuje pięcioprocentowy (5%) rabat na Posiłki lub Zestawy nabywane od Sprzedającego.
 7.  Jeżeli Kupujący, któremu polecono zakup Posiłków lub Zestawów, odstąpi od Umowy, nie przysługuje mu rabat, a Uczestnikowi nie przysługują przyznane wcześniej Punkty Lojalnościowe.
 8. Po definitywnym i nieodwołalnym zamówieniu przez Uczestnika pięćdziesięciu (50) Zestawów za każdy następny z pięćdziesięciu (50) definitywnie i nieodwołalnie zamówionych Zestawów, Uczestnikowi przyznany zostanie jeden (1) Punkt Lojalnościowy.
 9. Po definitywnym i nieodwołalnym zamówieniu przez Uczestnika stu (100) Zestawów za każdy następny z pięćdziesięciu (50) definitywnie i nieodwołalnie zamówionych Zestawów, Uczestnikowi przyznane zostaną dwa (2) Punkty Lojalnościowe.
 10. Po definitywnym i nieodwołalnym zamówieniu przez Uczestnika stu pięćdziesięciu (150) Zestawów, za każdy następny definitywnie i nieodwołalnie zamówiony Zestaw Uczestnikowi przyznane zostaną trzy (3) Punkty Lojalnościowe.
 11. Punkty 8-10 niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do  Kupujących, którzy utworzyli Profil przed 1 marca 2023 roku
 12. Zamówienie uważa się za definitywne i nieodwołalne w momencie, w którym nie może być już zmienione, ani odwołane zgodnie z Ramami Czasowymi.
 13. Jeżeli Uczestnik zdefiniował taki sam adres dostaw jak inny Uczestnik i poinformuje o tym Sprzedającego, za każdą dostawę zrealizowaną Uczestnikowi, który poinformował o tym Sprzedającego na wskazany adres, przyznane zostaną trzy (3) Punkty Lojalnościowe. W przypadku zmiany adresu dostawy przez jednego z Uczestników, punkty nie będą przyznawane na tej podstawie żadnemu z nich.
 14. Jeżeli Uczestnik zdefiniował taki sam adres dostaw jak dwóch innych Uczestników i poinformuje o tym Sprzedającego, za każdą dostawę Posiłku lub Zestawu zrealizowaną Uczestnikowi, który poinformował o tym Sprzedającego na wskazany adres, przyznane zostaną cztery (4) Punkty Lojalnościowe. W przypadku zmiany adresu dostawy przez jednego z Uczestników, stosuje się pkt 12. W przypadku zmiany adresu dostawy przez dwóch Uczestników, punkty nie będą przyznawane na tej podstawie żadnemu Uczestnikowi.
 15. Jeżeli Uczestnik zdefiniował taki sam adres dostaw jak trzech lub więcej innych Uczestników i poinformuje o tym Sprzedającego, za każdą dostawę zrealizowaną Uczestnikowi, który poinformował o tym Sprzedającego na wskazany adres, przyznane zostanie pięć (5) Punktów Lojalnościowych. W przypadku zmiany adresu dostawy przez Uczestnika lub Uczestników, skutkującej tym, że wyłącznie trzech Uczestników ma ten sam adres dostawy, stosuje się pkt 13. W przypadku zmiany adresu dostawy przez Uczestnika lub Uczestników, skutkującej tym, że wyłącznie dwóch Uczestników ma ten sam adres dostawy, stosuje się pkt 12 . W przypadku zmiany adresu dostawy przez Uczestników, skutkującej tym, że każdy z Uczestników ma inny adres dostawy, punkty nie będą przyznawane na tej podstawie żadnemu z nich.
 16. Wykorzystanie podczas zawierania Umowy Sprzedaży kodu rabatowego obniżającego wartość zamówienia może skutkować wyłączeniem przyznawania Punktów Lojalnościowych w czasie obowiązywania Umowy Sprzedaży. 
IV.  EWIDENCJA PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH
 1. O liczbie przyznanych Punktów Lojalnościowych oraz ich terminie ważności Uczestnik informowany jest w Profilu.
 2. Punkty Lojalnościowe przyznawane i ewidencjonowane są w Profilu Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni,  od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie lub wykonana została przez Uczestnika czynność uzasadniająca przyznanie Punktów Lojalnościowych.
 3. Uczestnik powinien na bieżąco weryfikować prawidłowość liczby przyznanych i wykorzystanych Punktów Lojalnościowych oraz niezwłocznie zgłaszać Sprzedającemu wszelkie zidentyfikowane nieprawidłowości.
 4. Każdy Punkt Lojalnościowy może być wykorzystany przez Uczestnika wyłącznie w okresie jego ważności.
 5. Ważność Punktu Lojalnościowego wynosi 6 miesięcy od dnia ich przyznania i zaewidencjonowania w Profilu. Punkty Lojalnościowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w okresie swojej ważności. Po upływie okresu ważności Punkty Lojalnościowe wygasają, informacja o ich przyznaniu usuwana jest z Profilu i nie mogą one być wykorzystane przez Uczestnika.
V. WYKORZYSTYWANIE PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH
 1. Przyznane Uczestnikowi Punkty Lojalnościowe każdorazowo pomniejszają wartość kolejnego zamówienia składanego przez Uczestnika o wartość przyznanych i zaewidencjonowanych Uczestnikowi Punktów Lojalnościowych.
 2. Jeden Punkt Lojalnościowy pomniejsza wartość zamówienia o jeden (1) zł.
 3. W przypadku, gdy liczba Punktów Lojalnościowych jest większa niż wartość składanego zamówienia, Punkty Lojalnościowe niewykorzystane na pomniejszenie wartości tego zamówienia pozostają zaewidencjonowane w Profilu Uczestnika i pomniejszą wartość kolejnego lub kolejnych zamówień składanych przez Uczestnika.
 4. Wartość zamówienia pomniejszana jest o Punkty Lojalnościowe zgodnie z kolejnością ich przyznania Uczestnikowi, w ten sposób, że wartość zamówienia pomniejszają najpierw Punkty Lojalnościowe przyznane Uczestnikowi wcześniej, a następnie Punkty Lojalnościowe przyznane Uczestnikowi później.
 5. W przypadku gdy liczba Punktów Lojalnościowych jest mniejsza niż wartość składanego zamówienia, na pozostałą wartość zaliczane są środki przekazane Sprzedającemu zgodnie z Regulaminem.
 6. Jeśli liczba Punktów Lojalnościowych oraz wysokość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Uczestnikowi, jest niewystarczająca do złożenia zamówienia, dokonanie zamówienia bez przerywania procesu zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez przekazanie środków za pośrednictwem operatora płatności internetowych.
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UCZESTNICTWA
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Uczestników będących osobami fizycznymi.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Programu Lojalnościowego.
 3. Uczestnik może odstąpić od Umowy Programu Lojalnościowego, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Programu Lojalnościowego. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Programu Lojalnościowego. 
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 2 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego przez Uczestnika, Umowę Programu Lojalnościowego uważa się za niezawartą. Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na piśmie na adres siedziby Sprzedającego, przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected] albo telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła na podany przez Uczestnika adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Programu Lojalnościowego.
 8. Z uwagi na to, że Uczestnik będący osobą fizyczną zażądał, aby wykonywanie Usług na podstawie Umowy Programu Lojalnościowego rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego, odstąpienie od Umowy Programu Lojalnościowego nie wpływa na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
VII. ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA
 1. Sprzedający może zmienić Regulamin Programu Lojalnościowego w przypadku zaistnienia jednej z następujących ważnych przyczyn:
  • w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego, lub
  • w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Sprzedającego aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego, lub
  • w przypadku zmiany w ofercie Sprzedającego ze względu na:
  • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Uczestnika obowiązkowe, 3)niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Uczestnika z kosztami, lub
  • poprawienie lub uzupełnienie przez Sprzedającego istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Uczestnika, przy czym  zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami, lub
  • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Sprzedającego ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Sprzedającym a podmiotem, z którego usług Sprzedający korzysta, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Sprzedającego do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub) zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, lub 4)wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy Programu Lojalnościowego lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Programu Lojalnościowego – przy czym zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego może zostać dokonana jedynie w zakresie  niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
  • O proponowanych zmianach Regulaminu Programu Lojalnościowego Uczestnik poinformowany zostanie 
  • wiadomością e-mail na adres wskazany przez Uczestnika najpóźniej na miesiąc przed datą ich wejścia w życie. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian, Uczestnik może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie zmian. Wypowiedzenie Umowy Programu Lojalnościowego przez Uczestnika nie wpływa na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
  • Uczestnik może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego poprzez:
   a. złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
   b. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 1. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wypowie Umowy Programu Lojalnościowego, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zmiany.
 2. Zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego nie mają wpływu na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
VIII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie Regulaminu Programu Lojalnościowego mogą być zgłaszane przez Uczestnika: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego tj. ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, mailem na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48728604000
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Uczestnika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku np. przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przez Uczestnika.
 3. Jeżeli Uczestnikiem jest Konsument i zgłosił Sprzedającemu reklamację, ale z jakiejś przyczyny reklamacja nie została uznana, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępne jest na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 4. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:
  • złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
  • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 1. Wypowiedzenie Umowy Programu Lojalnościowego przez Uczestnika nie wpływa na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
 2. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
 1. jeżeli Uczestnik podejmuje działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy Programu Lojalnościowego;
 2. jeżeli Uczestnik w powtarzający się sposób narusza postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego i Sprzedający wezwie go do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy Programu Lojalnościowego, a Uczestnik ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać postanowień po upływie wskazanego przez Sprzedającego terminu;
 3. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Sprzedającego Umowy Programu Lojalnościowego wynika z przepisów prawa.
 1. Umowa Programu Lojalnościowego zawierana jest na czas nieokreślony. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy z jakichkolwiek powodów skutkuje rozwiązaniem Umowy Programu Lojalnościowego.
 2. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny do pobrania na stronie https://ntfy.pl/regulaminprogramulojanosciowego
 3. Wszelkie dane i informacje podawane przez Uczestnika powinny być zgodne z prawdą.
 4. Sprzedający stosuje w relacjach z Uczestnikami będącymi osobami fizycznymi język polski.
 5. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Sprzedającego z Uczestnikiem przed zawarciem Umowy Programu Lojalnościowego, do zawarcia i wykonania Umowy Programu Lojalnościowego oraz wszelkich zobowiązań z niej wynikających jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy Programu Lojalnościowego rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Regulamin obowiązujący przed 1 marca 2023 roku

DEFINICJE
 1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na systemy iOS lub Android, instalowane na urządzeniu wielofunkcyjnym Kupującego umożliwiające dostęp do Serwisu, w tym do Profilu;
 2. Konsument- konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 3. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę; Kupującym może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i podmiot niewykonujący działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Profil – dostępna dla Uczestnika tylko po zalogowaniu się część Serwisu, umożliwiająca korzystanie z Usług Sprzedającego zgodnie z Regulaminem;
 5. Punkt Lojalnościowy – jednostka przyznawana Uczestnikowi przez Sprzedającego i wykorzystywana na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego;
 6. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia, zmian terminu zamówienia lub zrezygnować z zamówienia, stanowiący załącznik do Regulaminu.
 7. Regulamin – Regulamin określający zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług na rzecz Kupujących oraz zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników, dostępny pod adresem https://ntfy.pl/regulamin
 8. Regulamin Programu Lojalnościowego – niniejszy regulamin uczestnictwa w programie lojalnościowym, dostępny pod adresem https://ntfy.pl/regulaminprogramulojanościowego
 9. Serwis – serwis internetowy Sprzedającego, dostępny pod adresem www.ntfy.pl oraz dla Kupujących w Aplikacji Mobilnej;
 10. Sprzedający – NTFY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej NTFY Jeżak Rabiej S.K.A.) z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, NIP 7010485250, REGON 361567098, KRS 0001066845
 11. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający;
 12. Uczestnik – Kupujący, który zawarł Umowę Programu Lojalnościowego;
 13. Umowa – umowa ramowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin;
 14. Umowa Programu Lojalnościowego – umowa uczestnictwa w programie lojalnościowym, której integralną część stanowi akceptowany przez Uczestnika Regulamin Programu Lojalnościowego;
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Zestawu zawierana przez Strony na podstawie Umowy;
 16. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży i dostawy Zestawów zgodnie z wybranym przez Kupującego Pakietem i Dietą oraz usługa Profilu;
 17. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
 18. Zestaw – każdy sprzedawany przez Sprzedającego towar i usługa w szczególności, produkt spożywczy, gotowy posiłek lub napój.
II.POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin Programu Lojalnościowego określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego organizowanego przez Sprzedającego, zasady uczestnictwa w tym programie oraz zasady wykorzystywania przez Uczestników Punktów Lojalnościowych. Program lojalnościowy organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Program lojalnościowy ma na celu nagradzanie Uczestników, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego. Program lojalnościowy ma również na celu promocję Sprzedającego oraz świadczonych przez niego Usług.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Programu Lojalnościowego stosuje się postanowienia Regulaminu.
 4. Pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Regulaminie Programu Lojalnościowego zdefiniowane zostały w Regulaminie.
 5. Akceptując Regulamin Programu Lojalnościowego Uczestnik będący osobą fizyczną żąda, aby wykonywanie usług na podstawie Umowy Programu Lojalnościowego rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego. Odstąpienie od Umowy Programu Lojalnościowego nie wpływa na ważność Umów Sprzedaży zawartych z wykorzystaniem Punktów Lojalnościowych.
 6. Uczestnikiem programu lojalnościowego może być wyłącznie Kupujący.
 7. Punkty Lojalnościowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika.
 8. Akceptacja Regulaminu Programu Lojalnościowego możliwa jest wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Regulaminu lub równolegle z akceptacją Regulaminu.
 9. Po akceptacji Regulaminu Programu Lojalnościowego na podany przez Uczestnika adres e-mail niezwłocznie zostanie przesłana treść Regulaminu Programu Lojalnościowego. Umowa Programu Lojalnościowego zawierana jest z chwilą zatwierdzenia akceptacji Regulaminu Programu Lojalnościowego, chyba, że interaktywny formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.
 10. Program lojalnościowy ma charakter uzupełniający wobec Usług świadczonych przez Sprzedającego zgodnie z Regulaminem. Nie jest możliwe uczestnictwo w programie lojalnościowym bez zawarcia Umowy.
 11. Zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług oraz zapłaty za nie przez Uczestnika z wykorzystaniem Punktów Lojalnościowych określa Regulamin.
 12. Punkty Lojalnościowe i korzyści z nich wynikające mogą podlegać opodatkowaniu. Uczestnik może być zobowiązany do uiszczenia podatku w związku z korzystaniem z programu lojalnościowego.
 13. Przyznane Uczestnikowi Punkty Lojalnościowe mogą być przez niego wykorzystane wyłącznie w relacji ze Sprzedającym. Punkty Lojalnościowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez i na rzecz tego Uczestnika, któremu zostały przyznane. Nie jest możliwe nabycie z wykorzystaniem Punktów Lojalnościowych usług lub towarów świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedający.
 14. Punkty Lojalnościowe nie umożliwiają składania zleceń płatniczych i nie są instrumentem płatniczym, w tym w szczególności kartą płatniczą. Przyznawanie i wykorzystywanie Punktów Lojalnościowych nie stanowi również usługi płatniczej ani emisji lub dystrybucji pieniądza elektronicznego. Punkty Lojalnościowe są przyznawane wyłącznie przez Sprzedającego, a ich wykorzystanie pomniejsza wartość kolejnego zamówienia składanego przez Uczestnika wyłącznie u Sprzedającego.
 15. Punkty Lojalnościowe nie podlegają wymianie za środki pieniężne ani żadne inne środki finansowe.
 16. Uczestnikiem Programu lojalnościowego nie może być Kupujący korzystający z Programu B2B. 
 17. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest

a. telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000;
b. e-mailem na adres: [email protected];
c. pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.

III. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH
 1. Przystąpienie do programu lojalnościowego nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Uczestnika.
 2. Sprzedający będzie przyznawał Uczestnikowi określoną liczbę Punktów Lojalnościowych wskutek wystąpienia zdarzeń lub wykonania przez Uczestnika czynności określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego. Punkty Lojalnościowe przyznawane są Uczestnikowi wyłącznie w czasie jego udziału w programie lojalnościowym.
 3. Sprzedający ma prawo weryfikowania zasadności przyznania Punktów Lojalnościowych. W przypadku stwierdzenia nienależnego lub nieprawidłowego przyznania Punktów Lojalnościowych Sprzedający ma prawo wygaszenia takich Punktów Lojalnościowych. Wówczas informacja o ich przyznaniu usuwana jest z Profilu i nie mogą one być wykorzystane przez Uczestnika.
 4. Jeżeli Sprzedający umożliwia Uczestnikowi dokonywanie ocen świadczonych Usług, Uczestnikowi zostanie przyznany jeden (1) Punkt Lojalnościowy za każdą dokonaną przez Uczestnika ocenę Usług świadczonych przez Sprzedającego, w szczególności ocenę Zestawu. Możliwe jest dokonanie wyłącznie jednej oceny za dany dzień, przy czym ocena danego dnia nie może nastąpić później niż po upływie czterech (4) dni od dnia który podlega ocenie. Za ocenę świadczonych Usług Uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden (1) Punkt Lojalnościowy dziennie.
 5. Jeżeli Sprzedający umożliwia Uczestnikowi polecanie swoich Usług innym osobom, Uczestnikowi zostanie przyznany (1) Punkt Lojalnościowy, za każde polecenie Usług. Przez polecenie Usług rozumie się sytuację, w której osoba inna niż Uczestnik zawrze ze Sprzedającym Umowę, podając Sprzedającemu przy jej zawieraniu otrzymany od Uczestnika, przypisany do niego kod rabatowy. Kod rabatowy Uczestnika znajduje się w jego Profilu. Możliwe jest polecenie Usług Sprzedającego więcej niż jednej osobie.
 6. Każdemu Kupującemu który z polecenia Uczestnika zawarł ze Sprzedającym Umowę, której integralną częścią jest Regulamin przysługuje pięcioprocentowy (5%) rabat na Usługi nabywane od Sprzedającego.
 7.  Jeżeli Kupujący, któremu polecono Usługi, odstąpi od Umowy, nie przysługuje mu rabat, a Uczestnikowi nie przysługują przyznane wcześniej Punkty Lojalnościowe.
 8. Po definitywnym i nieodwołalnym zamówieniu przez Uczestnika pięćdziesięciu (50) Zestawów za każdy następny z pięćdziesięciu (50) definitywnie i nieodwołalnie zamówionych Zestawów, Uczestnikowi przyznany zostanie jeden (1) Punkt Lojalnościowy.
 9. Po definitywnym i nieodwołalnym zamówieniu przez Uczestnika stu (100) Zestawów za każdy następny z pięćdziesięciu (50) definitywnie i nieodwołalnie zamówionych Zestawów, Uczestnikowi przyznane zostaną dwa (2) Punkty Lojalnościowe.
 10. Po definitywnym i nieodwołalnym zamówieniu przez Uczestnika stu pięćdziesięciu (150) Zestawów, za każdy następny definitywnie i nieodwołalnie zamówiony Zestaw Uczestnikowi przyznane zostaną trzy (3) Punkty Lojalnościowe.
 11. Zamówienie uważa się za definitywne i nieodwołalne w momencie, w którym nie może być już zmienione, ani odwołane zgodnie z Ramami Czasowymi.
 12. Jeżeli Uczestnik zdefiniował taki sam adres dostaw jak inny Uczestnik i poinformuje o tym Sprzedającego, za każdą dostawę zrealizowaną Uczestnikowi, który poinformował o tym Sprzedającego na wskazany adres,przyznane zostaną trzy (3) Punkty Lojalnościowe. W przypadku zmiany adresu dostawy przez jednego z Uczestników, punkty nie będą przyznawane na tej podstawie żadnemu z nich.
 13. Jeżeli Uczestnik zdefiniował taki sam adres dostaw jak dwóch innych Uczestników i poinformuje o tym Sprzedającego, za każdą dostawę zrealizowaną Uczestnikowi, który poinformował o tym Sprzedającego na wskazany adres, przyznane zostaną cztery (4) Punkty Lojalnościowe. W przypadku zmiany adresu dostawy przez jednego z Uczestników, stosuje się pkt 12. W przypadku zmiany adresu dostawy przez dwóch Uczestników, punkty nie będą przyznawane na tej podstawie żadnemu Uczestnikowi.
 14. Jeżeli Uczestnik zdefiniował taki sam adres dostaw jak trzech lub więcej innych Uczestników i poinformuje o tym Sprzedającego, za każdą dostawę zrealizowaną Uczestnikowi, który poinformował o tym Sprzedającego na wskazany adres, przyznane zostanie pięć (5) Punktów Lojalnościowych. W przypadku zmiany adresu dostawy przez Uczestnika lub Uczestników, skutkującej tym, że wyłącznie trzech Uczestników ma ten sam adres dostawy, stosuje się pkt 13. W przypadku zmiany adresu dostawy przez Uczestnika lub Uczestników, skutkującej tym, że wyłącznie dwóch Uczestników ma ten sam adres dostawy, stosuje się pkt 12 . W przypadku zmiany adresu dostawy przez Uczestników, skutkującej tym, że każdy z Uczestników ma inny adres dostawy, punkty nie będą przyznawane na tej podstawie żadnemu z nich.
IV.  EWIDENCJA PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH
 1. O liczbie przyznanych Punktów Lojalnościowych oraz ich terminie ważności Uczestnik informowany jest w Profilu.
 2. Punkty Lojalnościowe przyznawane i ewidencjonowane są w Profilu Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni,  od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie lub wykonana została przez Uczestnika czynność uzasadniająca przyznanie Punktów Lojalnościowych.
 3. Uczestnik powinien na bieżąco weryfikować prawidłowość liczby przyznanych i wykorzystanych Punktów Lojalnościowych oraz niezwłocznie zgłaszać Sprzedającemu wszelkie zidentyfikowane nieprawidłowości.
 4. Każdy Punkt Lojalnościowy może być wykorzystany przez Uczestnika wyłącznie w okresie jego ważności.
 5. Ważność Punktu Lojalnościowego wynosi 6 miesięcy od dnia ich przyznania i zaewidencjonowania w Profilu. Punkty Lojalnościowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie w okresie swojej ważności. Po upływie okresu ważności Punkty Lojalnościowe wygasają, informacja o ich przyznaniu usuwana jest z Profilu i nie mogą one być wykorzystane przez Uczestnika.
V. WYKORZYSTYWANIE PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH
 1. Przyznane Uczestnikowi Punkty Lojalnościowe każdorazowo pomniejszają wartość kolejnego zamówienia składanego przez Uczestnika o wartość przyznanych i zaewidencjonowanych Uczestnikowi Punktów Lojalnościowych.
 2. Jeden Punkt Lojalnościowy pomniejsza wartość zamówienia o jeden (1) zł.
 3. W przypadku, gdy liczba Punktów Lojalnościowych jest większa niż wartość składanego zamówienia, Punkty Lojalnościowe niewykorzystane na pomniejszenie wartości tego zamówienia pozostają zaewidencjonowane w Profilu Uczestnika i pomniejszą wartość kolejnego lub kolejnych zamówień składanych przez Uczestnika.
 4. Wartość zamówienia pomniejszana jest o Punkty Lojalnościowe zgodnie z kolejnością ich przyznania Uczestnikowi, w ten sposób, że wartość zamówienia pomniejszają najpierw Punkty Lojalnościowe przyznane Uczestnikowi wcześniej, a następnie Punkty Lojalnościowe przyznane Uczestnikowi później.
 5. W przypadku gdy liczba Punktów Lojalnościowych jest mniejsza niż wartość składanego zamówienia, na pozostałą wartość zaliczane są środki przekazane Sprzedającemu zgodnie z Regulaminem.
 6. Jeśli liczba Punktów Lojalnościowych oraz wysokość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Uczestnikowi, jest niewystarczająca do złożenia zamówienia, dokonanie zamówienia bez przerywania procesu zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez przekazanie środków za pośrednictwem operatora płatności internetowych.
VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UCZESTNICTWA
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Uczestników będących osobami fizycznymi.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Programu Lojalnościowego.
 3. Uczestnik może odstąpić od Umowy Programu Lojalnościowego, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Programu Lojalnościowego. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Programu Lojalnościowego. 
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 2 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego przez Uczestnika, Umowę Programu Lojalnościowego uważa się za niezawartą. Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na piśmie na adres siedziby Sprzedającego, przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected] albo telefonicznie pod numerem: +48 728 604 000.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie przesyła na podany przez Uczestnika adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Programu Lojalnościowego.
 8. Z uwagi na to, że Uczestnik będący osobą fizyczną zażądał, aby wykonywanie Usług na podstawie Umowy Programu Lojalnościowego rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Programu Lojalnościowego, odstąpienie od Umowy Programu Lojalnościowego nie wpływa na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
VII. ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA
 1. Sprzedający może zmienić Regulamin Programu Lojalnościowego w przypadku zaistnienia jednej z następujących ważnych przyczyn:
  • w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego, lub
  • w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Sprzedającego aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego, lub
  • w przypadku zmiany w ofercie Sprzedającego ze względu na:
  • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Uczestnika obowiązkowe, 3)niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Uczestnika z kosztami, lub
  • poprawienie lub uzupełnienie przez Sprzedającego istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Uczestnika, przy czym  zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami, lub
  • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Sprzedającego ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Sprzedającym a podmiotem, z którego usług Sprzedający korzysta, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Sprzedającego do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub) zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego, lub 4)wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy Programu Lojalnościowego lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy Programu Lojalnościowego – przy czym zmiana Regulaminu Programu Lojalnościowego może zostać dokonana jedynie w zakresie  niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
  • O proponowanych zmianach Regulaminu Programu Lojalnościowego Uczestnik poinformowany zostanie 
  • wiadomością e-mail na adres wskazany przez Uczestnika najpóźniej na miesiąc przed datą ich wejścia w życie. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian, Uczestnik może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie zmian. Wypowiedzenie Umowy Programu Lojalnościowego przez Uczestnika nie wpływa na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
  • Uczestnik może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego poprzez:
   a. złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
   b. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Programu Lojalnościowego Uczestnik nie wypowie Umowy Programu Lojalnościowego, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zmiany.
 3. Zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego nie mają wpływu na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
VIII. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie Regulaminu Programu Lojalnościowego mogą być zgłaszane przez Uczestnika: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego tj. ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa lub na adres e-mail: [email protected].
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający poinformuje Uczestnika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku np. przesyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przez Uczestnika.
 3. Jeżeli Uczestnikiem jest Konsument i zgłosił Sprzedającemu reklamację, ale z jakiejś przyczyny reklamacja nie została uznana, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępne jest na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 4. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:
  • złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
  • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 2. Wypowiedzenie Umowy Programu Lojalnościowego przez Uczestnika nie wpływa na Umowę ani zawarte Umowy Sprzedaży. Uczestnik zachowuje również przyznane i zaewidencjonowane Punkty Lojalnościowe.
 3. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę Programu Lojalnościowego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
  • jeżeli Uczestnik podejmuje działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy Programu Lojalnościowego;
  • jeżeli Uczestnik w powtarzający się sposób narusza postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego i Sprzedający wezwie go do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy Programu Lojalnościowego, a Uczestnik ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać postanowień po upływie wskazanego przez Sprzedającego terminu;
  • jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Sprzedającego Umowy Programu Lojalnościowego wynika z przepisów prawa.
 4. Umowa Programu Lojalnościowego zawierana jest na czas nieokreślony. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy z jakichkolwiek powodów skutkuje rozwiązaniem Umowy Programu Lojalnościowego.
 5. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny do pobrania na stronie https://ntfy.pl/regulaminprogramulojanosciowego
 6. Wszelkie dane i informacje podawane przez Uczestnika powinny być zgodne z prawdą.
 7. Sprzedający stosuje w relacjach z Uczestnikami będącymi osobami fizycznymi język polski.
 8. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Sprzedającego z Uczestnikiem przed zawarciem Umowy Programu Lojalnościowego, do zawarcia i wykonania Umowy Programu Lojalnościowego oraz wszelkich zobowiązań z niej wynikających jest prawo polskie.
 9. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy Programu Lojalnościowego rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
path

Kalkulator kalorii

1500, 2000, 2500 czy więcej? Jaka ilość kalorii będzie dla Ciebie odpowiednia? Uzupełnij pola i poznaj swoje potrzeby oraz swojego organizmu.

Jaki jest Twój cel
Ile masz wzrostu i ile ważysz?
Ile masz lat a ile ćwiczysz?
Twoja płeć?

Twoje zapotrzebowanie kaloryczne to: