Sprawdź nasze
regulaminy

Obiad Shadow Path Shadow Path

Regulamin obowiązujący od 1 marca 2023 roku

I. DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu określenia mają następujące znaczenie:

 1. Adres – adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia dla realizacji Dostawy.
 2. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na systemy iOS lub Android, instalowane na urządzeniu wielofunkcyjnym Kupującego umożliwiające dostęp do Serwisu, w tym do Profilu.
 3. Dieta – propozycja jadłospisu z gotowych Posiłków bądź dodatkowy posiłek zarezerwowany przez Kupującego.
 4. Dostawa – usługa transportowa realizowana w celu dostarczenia Kupującemu Posiłków. 
 5. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740)
 6. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę; Kupującym może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i podmiot niewykonujący działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Pakiet – wariant umożliwiający Kupującemu wybór z określonej liczby i rodzaju Diet.
 8. Posiłek – produkt gotowy, który Kupujący kupuje łącznie bądź z Dietą bądź oddzielnie poza Dietą.
 9. Profil – dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać rezerwacji i zakupów Zestawów lub Posiłków, zmieniać lub rezygnować z Zestawów lub Posiłków, zmieniać termin dostaw Zestawów lub Posiłków, oceniać wybrane elementy Zestawów lub Posiłków, zmieniać hasło dostępu do Profilu.
 10. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia Posiłków, zmian terminu zamówienia lub zrezygnować z zamówienia, stanowiący załącznik do Regulaminu. Wraz z upływem terminu zmiany wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość zmiany zamówienia. Wraz z upływem terminu rezygnacji wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość rezygnacji z zamówienia i nie może żądać zwrotu środków wykorzystanych do nabycia Posiłku.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług na rzecz Kupujących oraz zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.
 12. Serwis – serwis internetowy Sprzedającego dostępny dla Użytkowników pod adresem https://ntfy.pl oraz dla Kupujących w Aplikacji Mobilnej.
 13. Sprzedający – NTFY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej NTFY Jeżak Rabiej S.K.A.) z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, NIP 7010485250, REGON 361567098, KRS 0001066845
 14. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 15. Umowa – umowa sprzedaży Posiłków oraz świadczenia usług transportowych zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów gotowych zawierana przez Strony na podstawie Umowy.
 17. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży i dostawy produktów gotowych zgodnie z wybranym przez Kupującego Pakietem i Dietą oraz usługa Profilu.
 18. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 19. Zestaw – każdy sprzedawany przez Sprzedającego produkt gotowy w szczególności, produkt spożywczy, gotowy posiłek lub napój wraz z usługą transportową. 
 20. Kod Podarunkowy- generowany przez Sprzedającego elektronicznie, kod umożliwiający Kupującemu nabywanie Usług do wysokości kwoty, za którą ten kod został nabyty.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej produktów gotowych oraz umowy świadczenia usługi transportowej poprzedzone wyborem tych produktów (łącznie z Dietą bądź oddzielnie), wyborem formy płatności, wskazaniem Adresu i akceptacją treści Regulaminu.
II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. Akceptując Regulamin osoba fizyczna żąda, aby wykonywanie usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W związku z tym osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. W szczególności odstąpienie od Umowy nie wpłynie na ważność zawartych Umów Sprzedaży, z zastrzeżeniem §5.

§2.

 1. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, telefonu komórkowego lub tabletu, wyposażonego w aktualną wersję systemu operacyjnego Windows, Linux, MAC OS, Android lub iOS oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§3.

 1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: 728 604 000, e-mailem – [email protected]. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego – ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.
III. PROCEDURA TWORZENIA I MODYFIKACJI ZESTAWÓW 

§4.

 1. Kupujący wstępnie konfiguruje Zestaw i/lub dobiera dodatkowy Posiłek w Serwisie, zgodnie z określonymi w Serwisie Pakietem dostępnym z poziomu Profilu przechodząc przez interaktywny kreator Zestawów.
 2. Kupujący może wstępnie skonfigurować dowolną ilość Zestawów bądź dodatkowych Posiłków, na zasadach określonych w ust. 3-5 poniżej.
 3. W czasie procedury wstępnej konfiguracji Zestawu, Kupujący może wybierać elementy Zestawu zgodnie z ustalonymi przez Sprzedającego Dietami lub propozycjami dodatkowych Posiłków i Ramami Czasowymi.
 4. Zgodnie z Ramami Czasowymi Kupujący ma możliwość modyfikacji wstępnie skonfigurowanego Zestawu. Może dodawać lub rezygnować z poszczególnych elementów Zestawu, zmieniać ich kaloryczność, zmieniać adres dostaw, daty dostaw i godziny dostaw, o ile dla wskazanego adresu dostawy dostępna jest opcja wyboru godzin dostawy.
 5. Sprzedający zastrzega, że wygląd Zestawu prezentowany w Serwisie może różnić się od wyglądu Zestawu dostarczonego Kupującemu. Dotyczy to w szczególności produktów spożywczych, gotowych posiłków i napoi.
IV. DOSTAWA

§5.

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Serwisie. Szczegółowy obszar dostaw można sprawdzić wypełniając formularz na stronie Serwisu oraz podczas konfiguracji Zestawu.
 2. Dostawa zamówionych Zestawów odbywa się w dni wybrane przez Kupującego w Profilu. Adres i godziny dostaw określane są przez Kupującego w Profilu zgodnie z Ramami Czasowymi, Sprzedający jest związany adresem i godziną dostaw wskazanymi przez Kupującego. 
 3. Kupujący może mieć zdefiniowany więcej niż jeden adres dostawy. W przypadku zdefiniowana więcej niż jednego adresu dostawy, każdorazowo przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien wybrać adres dostawy, na jaki ma być dostarczone zamówienie.
 4. Dostawy mogą być realizowane na adres bezpłatny lub adres dodatkowo płatny. Obszary objęte płatną dostawą oraz ceny za realizację dostawy na adres płatny wskazane są w Cenniku dostaw. W przypadku wyboru adresu dostawy dodatkowo płatnego Kupujący zostanie poinformowany o dodatkowej opłacie przed złożeniem zamówienia.
 5. Dostawy realizowane są w godzinach nocnych i nie dłużej niż do godz. 10:00 rano. Możliwe godziny dostaw na dany adres określone są w Profilu i będą podane do wiadomości Kupującego podczas tworzenia/zmiany adresu dostawy. Nie ma możliwości ustalenia precyzyjnej godziny dostawy, innej niż wynikającej z dostępnych dla danego adresu dostawy przedziałów czasowych.
 6. W przypadku dostawy na adresy bezpłatne, Kupujący ma możliwość wyboru preferowanego czasu dostawy zgodnie z zasadami określonymi w Profilu. Wybór dostawy o określonym przedziale czasowym może wiązać się z dodatkową opłatą, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 7. Dostawa realizowana jest wyłącznie w określonym przez Kupującego czasie (dzień i godziny) i pod wskazany przez Kupującego adres. Niedostarczenie Zestawu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas wstępnej konfiguracji Zestawu, awaria domofonu, podany błędny kod do domofonu przez Kupującego, brak kontaktu z Kupującym) lub nieodebranie Zestawu przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu nie rodzi roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych danych adresowych, bądź zmianie adresu dostawy na zasadach odbiegających od zasad określonych zgodnie z Ramami Czasowymi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, i nie rodzi to roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach
 8. W razie wątpliwości co do prawidłowości podanych danych adresowych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych.
 9. Kupujący może zmienić datę, godziny oraz adres dostawy zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi. W przypadku, jeśli Kupujący będzie chciał zmienić adres bezpłatny na adres płatny lub godziny dostawy na godziny płatne będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem zmiany adresu lub godzin dostawy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do wariantu zamówienia określonego w ust. 5 pkt 3) Regulaminu, dla którego to nie ma możliwości zmiany daty zamówienia, w przypadku konieczności zmiany daty zamówienia, Sprzedający zastrzega prawo odmowy usunięcia Posiłku z zamówienia Kupującego na dany dzień. Jednocześnie Sprzedający wedle wyboru Kupującego zaliczy koszt Zestawu, który nie został odebrany bądź z którego Kupujący zrezygnował/zmienił datę dostawy na poczet przyszłych zamówień Klient bądź dokona zwrotu środków Kupującemu na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Istnieje możliwość zamówienia Zestawu na dowolnie wybrane przez Kupującego dni. W przypadku doboru do Diety dodatkowego Posiłku za pośrednictwem Serwisu, w ramach wariantów określonych w ust. 5 pkt 2) i 3) Regulaminu konkretne dodatkowe Posiłki będą dostępne/przypisane dla danego dnia. Kupujący ma możliwość sprawdzenia Posiłków przypisanych do danego dnia w Serwisie, wedle dostępności określonego Pakietu w Serwisie.
 11. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy lub innych wskazanych przez Sprzedającego, dostawy mogą nie być realizowane, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Dostawa zamówionych Zestawów może być realizowana przez współpracuje ze Sprzedającym firmy transportowe.
 13. Sprzedający zastrzega, iż bez względu na wybór przez Kupującego rodzaju Pakietu, dostawa zamówionych Zestawów na dany dzień odbywać się będzie w ramach jednej wspólnej dostawy wszystkich Diet zamówionych przez Kupującego na dany dzień.
V. CENA I PŁATNOŚCI

§6.

 1. Ceny Posiłków podane w Serwisie są łączna ceną Posiłku oraz Dostawy. Ceny są cenami brutto, uwzględniającymi należne podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT. 

§7.

 1. Zapłata za Zestawy następuje ze środków przekazanych uprzednio Sprzedającemu na ten cel przez Kupującego. Zapłata za Zestawy możliwa jest po założeniu przez Kupującego Profilu zgodnie z §9.
 2. Przekazanie środków Sprzedającemu przez Kupującego następuje wyłącznie:
 • za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego przez Sprzedającego lub
 • z wykorzystaniem karty płatniczej.
 • z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego
 1. Środki są przekazane Sprzedającemu z momentem uznania rachunku Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje wcześniej w Profilu o skutecznym przekazaniu środków.
 2. Złożenie zamówienia stanowi polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na poczet kwoty obliczonej na podstawie wstępnie skonfigurowanych Zestawów (wartość zamówienia).
 3. Środki przekazane Sprzedającemu pomniejszane są o wartość zamówienia.
 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte, jeśli wartość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu jest niższa niż wartość dokonywanego zamówienia.
 5. Jeśli wysokość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu, jest niewystarczająca do złożenia zamówienia, dokonanie zamówienia bez przerywania procesu zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez przekazanie środków za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub karty płatniczej.
 6. Jeśli doszło do zmiany – w tym rezygnacji z – zamówienia skutkującego zmianą należności od Kupującego dla Sprzedającego z tytułu zamówienia, kwota odpowiadająca różnicy wartości zamówienia wynikającej ze zmiany:
 • w przypadku zmiany skutkującej zwiększeniem wartości zamówienia – różnica pomniejsza środki przekazane Sprzedającemu;
 • w przypadku zmiany skutkującej zmniejszeniem wartości zamówienia – następuje przywrócenie środków przekazanych Sprzedającemu o wartość różnicy.
 1. Definitywne zaliczenie środków na zapłatę Sprzedającemu następuje dopiero w momencie, w którym zamówienie staje się definitywne i nieodwołalne. Zamówienie uważa się za definitywne i nieodwołalne w momencie, w którym nie może być już zmienione, ani odwołane zgodnie z Ramami Czasowymi. Złożenie zamówienia stanowi zarazem polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na zapłatę Sprzedającemu z chwilą, w której zamówienie stanie się definitywne i nieodwołalne.
 2. Kupujący może zażądać od Sprzedającego zwrotu całości środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych na zapłatę Sprzedającemu.
 3. Informacja o środkach przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego, środkach zaliczonych na poczet wartości zamówienia oraz środkach zaliczonych na zapłatę Sprzedającemu lub zwróconych Kupującemu dostępna jest w Profilu.
 4. Z tytułu przekazanych środków, zaliczania ich na poczet wartości zamówienia lub na zapłatę Sprzedającemu, Sprzedający nie pobiera opłat, a Kupującemu nie przysługują pożytki.
 5. Na żądanie Kupującego, a także w razie ustania Umowy, Sprzedający zwraca środki przekazane Sprzedającemu niezaliczone na zapłatę Sprzedającemu.
 6. Zwrot następuje wyłącznie Kupującemu na wskazany przez niego i należący do niego rachunek i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania prawidłowego żądania zwrotu lub ustania Umowy, jednak nie wcześniej niż od momentu wskazania przez Kupującego rachunku Kupującego.
 7. Jeśli po stronie Sprzedającego powstała wierzytelność z dowolnego tytułu wobec Kupującego, Sprzedający jest uprawniony zaliczyć środki przekazane przez Kupującego na zapłatę za Usługi i Zestawy na zaspokojenie wierzytelności za uprzednim złożeniem oświadczenia Kupującemu.

§8.

 1. Faktury będą udostępniane Kupującemu w formie elektronicznej na Profilu Kupującego. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i ich korygowanie w formie elektronicznej.
 2. Faktura elektroniczna dokumentująca całą sprzedaż na rzecz Kupującego, w stosunku do której zamówienia stały się definitywne i nieodwołalne w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z postanowieniami §7 pkt 9, jest udostępniana w Profilu Kupującego do 15 dnia każdego następnego miesiąca.
 3. Kupujący otrzyma informację o udostępnieniu faktury elektronicznej w Profilu na podany przez siebie adres email.
VI. WYKORZYSTANIE KODÓW PODARUNKOWYCH

§9.

 1. Kod Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie przez Kupującego. Do wykorzystania Kodu Podarunkowego niezbędna jest jego aktywacja.
 2. Kod Podarunkowy po jego aktywacji umożliwia Kupującemu nabywanie ograniczonego zakresu Zestawów oferowanych przez Sprzedającego. Nie jest możliwe nabycie z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego towarów lub usług świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedający.
 3. Po zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego nie ma możliwości zwiększania wartości Kodu Podarunkowego.
 4. Nie ma możliwości aktywacji Kodu Podarunkowego, którego okres ważności upłynął, lub Kodu Podarunkowego, który został już wcześniej aktywowany.
 5. Data ważności i wartość Kodu Podarunkowego podane są w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedającego po zawarciu z nabywcą umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego na adres e-mailowy wskazany przez tego nabywcę.
 6. W celu aktywacji Kodu Podarunkowego, Kupujący przesyła Sprzedającemu na adres e-mailowy [email protected] numer Kodu Podarunkowego oraz adres e-mail Kupującego podany Sprzedającemu w związku z zawarciem Umowy.
 7. Aktywacja Kodu Podarunkowego jest równoznaczna z przekazaniem środków Sprzedającemu na cel zapłaty za Zestawy. Aktywacja Kodu Podarunkowego ma charakter jednorazowy i skutkuje utratą jego ważności. O aktywacji Kodu Podarunkowego Kupujący informowany jest w Profilu, w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji przesłanych przez Kupującego w celu aktywacji Kodu Podarunkowego.
 8. Kod Podarunkowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez i na rzecz jednego Kupującego.
 9. Kod Podarunkowy jest ważny do momentu jego aktywacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z dniem upływu okresu ważności Kod Podarunkowy staje się nieważny.
 10. Sprzedający nie weryfikuje sposobu w jaki Kupujący uzyskał dostęp do Kodu Podarunkowego. Na Kupującym spoczywa obowiązek zachowania w tajemnicy Kodu Podarunkowego i nieujawniania go podmiotom nieuprawnionym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Kupującego Kodu Podarunkowego. Na wniosek każdorazowego posiadacza Kodu Podarunkowego Sprzedający przesyła jednak ponownie utracony Kod Podarunkowy na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę przy zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego. Kod Podarunkowy nie umożliwia składania zleceń płatniczych i nie jest instrumentem płatniczym, w tym w szczególności kartą płatniczą. Sprzedaż i wykorzystywanie Kodu Podarunkowego nie stanowią również usługi płatniczej ani emisji lub dystrybucji pieniądza elektronicznego. Kwota otrzymana przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Kodu Podarunkowego nie podlega oprocentowaniu, a Kupującemu nie przysługuje prawo do pożytków. Kod Podarunkowy akceptowany jest wyłącznie przez Sprzedającego.
VII. PROFIL – REJESTRACJA I KONFIGURACJA

§10.

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest po zawarciu Umowy. W celu zawarcia Umowy, Kupujący dokonuje rejestracji wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail (login), numer telefonu oraz hasło do Profilu i akceptuje Regulamin. Wskutek zawarcia Umowy, Kupujący zakłada Profil.
 2. Dane do Profilu każdy Kupujący dodaje dobrowolnie. W każdym momencie po zawarciu Umowy Kupujący ma możliwość modyfikacji swoich danych z wyłączeniem adresu e-mail (loginu).
 3. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się” na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie przesłana treść Regulaminu. Umowa zawierana jest z chwilą zatwierdzenia wprowadzonych danych, chyba, że interaktywny formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 4. Po założeniu Profilu Sprzedający może przekazywać Kupującemu wiadomości instruktażowe dotyczące obsługi Profilu lub Aplikacji Mobilnej.
 5. Zawarcie Umowy i założenie Profilu są bezpłatne. 
 6. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Sprzedającego przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także: 
 • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
 • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku stwierdzenie wykorzystania przez Kupującego Serwisu bądź Aplikacji Mobilnej w sposób sprzeczny z powyżej określonymi zasadami, Sprzedający ma prawo zawiesić świadczenie usługi do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszenia bądź jeśli zachodzą do tego przesłanki określone powyżej odmówić zrealizowania Usług, dokonać zwrotu przyjętych środków bądź wypowiedzieć Umowę.

 1. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem jest niedozwolone.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§11.

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Posiłki bez wad.
 2. Sprzedający informuje, że Posiłek może zawierać składniki uczulające.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na składniki Posiłku (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości), w szczególności ze względu na fakt, że Sprzedający nie może żądać od Kupującego podania danych o stanie zdrowia, jak również z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Kupującego płynach i produktach i ich wpływie na organizm Kupującego.
 4. Posiłki mogą zawierać gluten, dlatego nie są zalecane dla osób chorych na celiakię.

§12.

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli sprzedawany Posiłek ma wadę (rękojmia). W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego za wady (rękojmia) jest wyłączona.

§13.

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Posiłku przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego, lub firmę świadczącą usługi transportowe na rzecz Sprzedającego, Posiłku we wskazanym przez Kupującego miejscu.

§14.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec.
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§15.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie, przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected]
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Z uwagi na to, że osoba fizyczna zażądała, aby wykonywanie Usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, odstąpienie od Umowy nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży. W takim wypadku osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy i nie będzie miała prawa do zwrotu zapłaconej ceny, z zastrzeżeniem postanowień §15.
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§16.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośredni koszt zwrotu produktu do Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia nie przysługuje osobie fizycznej od Umów Sprzedaży o których mowa w ust. 7. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:
 • dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz – od objęcia w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży przez osobę fizyczną lub osobę przez nią wskazaną inną niż dostarczający rzecz;
 • dla pozostałych Umów Sprzedaży – od dnia jej zawarcia.
 1. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Posiłków, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie lub przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected]
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą. W takim wypadku, jeżeli osoba fizyczna zapłaciła Sprzedającemu cenę za Posiłek lub Dostawę, Sprzedający zwraca ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedający może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od osoby fizycznej do chwili otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez osobę fizyczną dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot następuje wyłącznie na wskazany przez osobę fizyczną i należący do niej rachunek, i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia osoby fizycznej o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Osobie fizycznej nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umów Sprzedaży, której przedmiotem są usługi gastronomiczne, przewozu, a także rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, a w szczególności: produkty spożywcze, gotowe posiłki, napoje.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez osobę fizyczną drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle osobie fizycznej na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. Osoba fizyczna powinna odesłać Posiłek na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiła od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odesłanie towar nastąpi przed upływem terminu 14 dni.
 9. Osoba Fizyczna ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Posiłku. Kosztów tych nie ponosi Sprzedający.
 10. Osoba fizyczna odpowiada za zmniejszenie wartości Posiłku wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. 
XI. ROZPOZNAWANIE REKLAMACJI I POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§17.

 1. Reklamacje Użytkownicy mogą składać: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego (tj. ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa) lub mailowo na adres [email protected].
 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, której reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji oraz podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej. Dołączenie do pisma zawierającego reklamację fotograficznego dowodu szkody może ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. wysyłając wiadomość e-mail).

§18.

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem i zgłosił Sprzedającemu reklamację, ale z jakiejś przyczyny reklamacja nie została uznana, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępne jest na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

§19.

 1. Informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych związane z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji Mobilnej przekazujemy za pośrednictwem Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie na stronie ntfy.pl/polityka-prywatnosci
 2. Serwis posługuje się plikami Cookies. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie na stronie ntfy.pl/polityka-prywatnosci

§20.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
XIII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

§21.

 1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:
 • złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
 • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na skuteczność zawartych Umów Sprzedaży.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
 1. jeżeli Kupujący podejmuje działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy;
 2. jeżeli Kupujący w powtarzający się sposób narusza postanowienia Regulaminu i Sprzedający wezwie go do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Kupujący ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego przez Sprzedającego terminu;
 3. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Sprzedającego Umowy wynika z przepisów prawa.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Sprzedającego skutkuje rozwiązaniem Umów Sprzedaży nie wykonanych przez Sprzedającego z upływem okresu wypowiedzenia.
XIV. ZMIANY REGULAMINU

§22.

 1. Sprzedający może zmienić Regulamin w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
 • w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
 • w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Sprzedającego aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
 • w przypadku zmiany w ofercie Sprzedającego ze względu na:
 • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Kupującego obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Kupującego z kosztami;
 • poprawienie przez Sprzedającego istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Kupującego, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami;
 • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Sprzedającego ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Sprzedającym a podmiotem, z którego usług Sprzedający korzysta, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub 2) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Sprzedającego do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub) zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, lub 4) wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
 1. O proponowanych zmianach Regulaminu Kupujący poinformowany zostanie wiadomością poczty elektronicznej najpóźniej na 14 dni przed datą ich wejścia w życie. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie Kupujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie zmian. Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży.
 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Kupujący nie wypowie Umowy, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zmiany.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Kupujący może wypowiedzieć Umowę poprzez:
 1. złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
 2. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

 1. Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie www.ntfy.pl/regulamin oraz w Profilu Kupującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie 1 marca 2023. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin z 9 maja 2022.
 3. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy a także Umów Sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku gdy Kupujący jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. Sprzedający stosuje w relacjach z osobami fizycznymi język polski.

Załączniki do Regulaminu NTFY:

 1. Wzór odstąpienia od Umowy ( korzystanie z Profilu)
 2. Wzór odstąpienia od Umowy
 3. Ramy Czasowe
 4. Formularz zwrotu środków

Regulamin obowiązujący od 09 maja 2022 roku

I. DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu określenia mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na systemy iOS lub Android, instalowane na urządzeniu wielofunkcyjnym Kupującego umożliwiające dostęp do Serwisu, w tym do Profilu.
 2. Dieta – propozycja jadłospisu z gotowych elementów Zestawu bądź dodatkowy posiłek zarezerwowany przez Kupującego.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740)
 4. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę; Kupującym może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Pakiet – wariant umożliwiający Kupującemu wybór z określonej liczby i rodzaju Diet.
 6. Posiłek – pojedyncze danie, które Kupujący rezerwuje łącznie bądź z Dietą bądź oddzielnie poza Dietą.
 7. Profil – dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać rezerwacji i zakupów Zestawów lub Posiłków, zmieniać lub rezygnować z Zestawów lub Posiłków, zmieniać termin dostaw Zestawów lub Posiłków, oceniać wybrane elementy Zestawów lub Posiłków, zmieniać hasło dostępu do Profilu.
 8. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia, zmian terminu zamówienia lub zrezygnować z zamówienia, stanowiący załącznik do Regulaminu. Wraz z upływem terminu zmiany wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość zmiany zamówienia. Wraz z upływem terminu rezygnacji wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość rezygnacji z zamówienia i nie może żądać zwrotu środków wykorzystanych do nabycia Zestawu.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług na rzecz Kupujących oraz zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.
 10. Serwis – serwis internetowy Sprzedającego dostępny dla Użytkowników pod adresem https://ntfy.pl oraz dla Kupujących w Aplikacji Mobilnej.
 11. Sprzedający – NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901183, NIP: 7010485250, REGON 361567098.
 12. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 13. Umowa – umowa ramowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Zestawu zawierana przez Strony na podstawie Umowy.
 15. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży i dostawy Zestawów zgodnie z wybranym przez Kupującego Pakietem i Dietą oraz usługa Profilu.
 16. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 17. Zestaw – każdy sprzedawany przez Sprzedającego towar i usługa w szczególności, produkt spożywczy, gotowy posiłek lub napój.
 18. Kod Podarunkowy- generowany przez Sprzedającego elektronicznie, kod umożliwiający Kupującemu nabywanie Usług do wysokości kwoty, za którą ten kod został nabyty.
II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. Akceptując Regulamin osoba fizyczna żąda, aby wykonywanie usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W związku z tym osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. W szczególności odstąpienie od Umowy nie wpłynie na ważność zawartych Umów Sprzedaży, z zastrzeżeniem §5.

§2.

 1. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, telefonu komórkowego lub tabletu, wyposażonego w aktualną wersję systemu operacyjnego Windows, Linux, MAC OS, Android lub iOS oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§3.

 1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: 728 604 000, e-mailem – [email protected]. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego – ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.
III. PROCEDURA TWORZENIA I MODYFIKACJI ZESTAWÓW 

§4.

 1. Kupujący wstępnie konfiguruje Zestaw i/lub dobiera dodatkowy Posiłek w Serwisie, zgodnie z określonymi w Serwisie Pakietem dostępnym z poziomu Profilu przechodząc przez interaktywny kreator Zestawów.
 2. Kupujący może wstępnie skonfigurować dowolną ilość Zestawów bądź dodatkowych Posiłków, na zasadach określonych w ust. 3-5 poniżej
 3. W czasie procedury wstępnej konfiguracji Zestawu, Kupujący może wybierać elementy Zestawu zgodnie z ustalonymi przez Sprzedającego Dietami lub propozycjami dodatkowych Posiłków i Ramami Czasowymi.
 4. Zgodnie z Ramami Czasowymi Kupujący ma możliwość modyfikacji wstępnie skonfigurowanego Zestawu. Może dodawać lub rezygnować z poszczególnych elementów Zestawu, zmieniać ich kaloryczność, zmieniać adres dostaw, daty dostaw i godziny dostaw, o ile dla wskazanego adresu dostawy dostępna jest opcja wyboru godzin dostawy.
 5. Kupujący korzystając z Aplikacji Mobilnej może zamówić opcję Zestawu w następujących wariantach:

1) wyborze jednej z 7 Diet (Smart, Classic, Vegan, Veggy, Balance, Active, Foodie):

2)j elastycznym dobieraniu Posiłków, w tym możliwość zamówienia dodatkowego Posiłku do Diety;

3) zamówieniu poszczególnego Posiłku bez konieczności rezerwacji i/lub posiadania Diety.

 1. W zakresie ust. 5 pkt 2) i 3) powyżej, Kupujący może dokonać rezerwacji pod warunkiem  dostępności Posiłku wskazanego w j, oraz po uprzednim opłaceniu rezerwacji Posiłku. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku braku uprzedniej płatności za rezerwację Posiłku, w przypadku wyboru przez Kupującego Posiłku w ramach wariantów określonych pkt 2) i 3) powyżej, Sprzedający ma prawo odmówić rezerwacji Posiłku przez Kupującego, udzielając mu jednocześnie odpowiednich informacji za pośrednictwem Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail lub sms, o ile Kupujący przekazała dane kontaktowe Sprzedającemu, jak również określił preferowany kanał komunikacji, w braku wyboru Sprzedający zastrzega prawo wyboru kanału komunikacji wedle własnego wyboru, na podstawie danych kontaktowych, które posiada.
 2. Sprzedający zastrzega, że wygląd Zestawu prezentowany w Serwisie może różnić się od wyglądu Zestawu dostarczonego Kupującemu. Dotyczy to w szczególności produktów spożywczych, gotowych posiłków i napoi.
IV. DOSTAWA

§5.

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Serwisie. Szczegółowy obszar dostaw można sprawdzić wypełniając formularz na stronie Serwisu oraz podczas konfiguracji Zestawu.
 2. Dostawa zamówionych Zestawów odbywa się w dni wybrane przez Kupującego w Profilu. Adres i godziny dostaw określane są przez Kupującego w Profilu zgodnie z Ramami Czasowymi, Sprzedający jest związany adresem i godziną dostaw wskazanymi przez Kupującego. 
 3. Kupujący może mieć zdefiniowany więcej niż jeden adres dostawy. W przypadku zdefiniowana więcej niż jednego adresu dostawy, każdorazowo przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien wybrać adres dostawy, na jaki ma być dostarczone zamówienie.
 4. Dostawy mogą być realizowane na adres bezpłatny lub adres dodatkowo płatny. Obszary objęte płatną dostawą oraz ceny za realizację dostawy na adres płatny wskazane są w Cenniku dostaw. W przypadku wyboru adresu dostawy dodatkowo płatnego Kupujący zostanie poinformowany o dodatkowej opłacie przed złożeniem zamówienia.
 5. Dostawy realizowane są w godzinach nocnych i nie dłużej niż do godz. 10:00 rano. Możliwe godziny dostaw na dany adres określone są w Profilu i będą podane do wiadomości Kupującego podczas tworzenia/zmiany adresu dostawy. Nie ma możliwości ustalenia precyzyjnej godziny dostawy, innej niż wynikającej z dostępnych dla danego adresu dostawy przedziałów czasowych.
 6. W przypadku dostawy na adresy bezpłatne, Kupujący ma możliwość wyboru preferowanego czasu dostawy zgodnie z zasadami określonymi w Profilu. Wybór dostawy o określonym przedziale czasowym może wiązać się z dodatkową opłatą, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 7. Dostawa realizowana jest wyłącznie w określonym przez Kupującego czasie (dzień i godziny) i pod wskazany przez Kupującego adres. Niedostarczenie Zestawu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas wstępnej konfiguracji Zestawu, awaria domofonu, podany błędny kod do domofonu przez Kupującego, brak kontaktu z Kupującym) lub nieodebranie Zestawu przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu nie rodzi roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych danych adresowych, bądź zmianie adresu dostawy na zasadach odbiegających od zasad określonych zgodnie z Ramami Czasowymi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, i nie rodzi to roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach
 8. W razie wątpliwości co do prawidłowości podanych danych adresowych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych.
 9. Kupujący może zmienić datę, godziny oraz adres dostawy zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi. W przypadku, jeśli Kupujący będzie chciał zmienić adres bezpłatny na adres płatny lub godziny dostawy na godziny płatne będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem zmiany adresu lub godzin dostawy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do wariantu zamówienia określonego w w ust. 5 pkt 3) Regulaminu, dla którego to nie ma możliwości zmiany daty zamówienia, w przypadku konieczności zmiany daty zamówienia, Sprzedający zastrzega prawo odmowy usunięcia Posiłku z zamówienia Kupującego na dany dzień. Jednocześnie Sprzedający wedle wyboru Kupującego zaliczy koszt Zestawu, który nie został odebrany bądź z którego Kupujący zrezygnował/zmienił datę dostawy na poczet przyszłych zamówień Klient bądź dokona zwrotu środków Kupującemu na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Istnieje możliwość zamówienia Zestawu na dowolnie wybrane przez Kupującego dni.
  W przypadku doboru do Diety dodatkowego Posiłku za pośrednictwem Serwisu, w ramach wariantów określonych w ust. 5 pkt 2) i 3) Regulaminu  konkretne dodatkowe Posiłki będą dostępne/przypisane dla danego dnia. Kupujący ma możliwość sprawdzenia Posiłków przypisanych do danego dnia w Serwisie, wedle dostępności określonego Pakietu w Serwisie.
 11. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy lub innych wskazanych przez Sprzedającego, dostawy mogą nie być realizowane, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Dostawa zamówionych Zestawów może być realizowana przez współpracuje ze Sprzedającym firmy transportowe.
 13. Sprzedający zastrzega, iż bez względu na wybór przez Kupującego rodzaju Pakietu, dostawa zamówionych Zestawów na dany dzień odbywać się będzie w ramach jednej wspólnej dostawy wszystkich Diet zamówionych przez Kupującego na dany dzień.
V. CENA I PŁATNOŚCI

§6.

 1. Ceny Zestawów podane są w Serwisie. Ceny Zestawów są cenami brutto, uwzględniającymi należne podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT. Ceny Zestawów obejmują ewentualne koszty transportu i innych Usług, chyba, że dostawa na wybrany przez Kupującego adres lub w wybranych przez Kupującego godzinach jest dodatkowo płatna, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Dodatkowa opłata za dostawę będzie ceną brutto, uwzględniającą należne podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT.

§7.

 1. Zapłata za Usługi następuje ze środków przekazanych uprzednio Sprzedającemu na ten cel przez Kupującego. Zapłata za Usługi możliwa jest po założeniu przez Kupującego Profilu zgodnie z §9.
 2. Przekazanie środków Sprzedającemu przez Kupującego następuje wyłącznie:
  • za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego przez Sprzedającego lub
  • z wykorzystaniem karty płatniczej.
  • z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego
 1. Środki są przekazane Sprzedającemu z momentem uznania rachunku Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje wcześniej w Profilu o skutecznym przekazaniu środków.
 2. Złożenie zamówienia stanowi polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na poczet kwoty obliczonej na podstawie wstępnie skonfigurowanych Zestawów (wartość zamówienia).
 3. Środki przekazane Sprzedającemu pomniejszane są o wartość zamówienia.
 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte, jeśli wartość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu jest niższa niż wartość dokonywanego zamówienia.
 5. Jeśli wysokość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu, jest niewystarczająca do złożenia zamówienia, dokonanie zamówienia bez przerywania procesu zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez przekazanie środków za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub karty płatniczej.
 6. Jeśli doszło do zmiany – w tym rezygnacji z – zamówienia skutkującego zmianą należności od Kupującego dla Sprzedającego z tytułu zamówienia, kwota odpowiadająca różnicy wartości zamówienia wynikającej ze zmiany:
  • w przypadku zmiany skutkującej zwiększeniem wartości zamówienia – różnica pomniejsza środki przekazane Sprzedającemu;
  • w przypadku zmiany skutkującej zmniejszeniem wartości zamówienia – następuje przywrócenie środków przekazanych Sprzedającemu o wartość różnicy.
 1. Definitywne zaliczenie środków na zapłatę Sprzedającemu następuje dopiero w momencie, w którym zamówienie staje się definitywne i nieodwołalne. Zamówienie uważa się za definitywne i nieodwołalne w momencie, w którym nie może być już zmienione, ani odwołane zgodnie z Ramami Czasowymi. Złożenie zamówienia stanowi zarazem polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na zapłatę Sprzedającemu z chwilą, w której zamówienie stanie się definitywne i nieodwołalne.
 2. Kupujący może zażądać od Sprzedającego zwrotu całości środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych na zapłatę Sprzedającemu.
 3. Informacja o środkach przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego, środkach zaliczonych na poczet wartości zamówienia oraz środkach zaliczonych na zapłatę Sprzedającemu lub zwróconych Kupującemu dostępna jest w Profilu.
 4. Z tytułu przekazanych środków, zaliczania ich na poczet wartości zamówienia lub na zapłatę Sprzedającemu, Sprzedający nie pobiera opłat, a Kupującemu nie przysługują pożytki.
 5. Na żądanie Kupującego, a także w razie ustania Umowy, Sprzedający zwraca środki przekazane Sprzedającemu niezaliczone na zapłatę Sprzedającemu.
 6. Zwrot następuje wyłącznie Kupującemu na wskazany przez niego i należący do niego rachunek i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania prawidłowego żądania zwrotu lub ustania Umowy, jednak nie wcześniej niż od momentu wskazania przez Kupującego rachunku Kupującego.
 7. Jeśli po stronie Sprzedającego powstała wierzytelność z dowolnego tytułu wobec Kupującego, Sprzedający jest uprawniony zaliczyć środki przekazane przez Kupującego na zapłatę za Usługi na zaspokojenie wierzytelności za uprzednim złożeniem oświadczenia Kupującemu.

§8.

 1. Faktury będą udostępniane Kupującemu w formie elektronicznej na Profilu Kupującego. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i ich korygowanie w formie elektronicznej.
 2. Faktura elektroniczna dokumentująca całą sprzedaż na rzecz Kupującego, w stosunku do której zamówienia stały się definitywne i nieodwołalne w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z postanowieniami §7 pkt 9, jest udostępniana w Profilu Kupującego do 15 dnia każdego następnego miesiąca.
 3. Kupujący otrzyma informację o udostępnieniu faktury elektronicznej w Profilu na podany przez siebie adres email.
VI. WYKORZYSTANIE KODÓW PODARUNKOWYCH

§9.

 1. Kod Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie przez Kupującego. Do wykorzystania Kodu Podarunkowego niezbędna jest jego aktywacja.
 2. Kod Podarunkowy po jego aktywacji umożliwia Kupującemu nabywanie ograniczonego zakresu Usług świadczonych przez Sprzedającego. Nie jest możliwe nabycie z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego usług lub towarów świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedający.
 3. Po zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego nie ma możliwości zwiększania wartości Kodu Podarunkowego.
 4. Nie ma możliwości aktywacji Kodu Podarunkowego, którego okres ważności upłynął, lub Kodu Podarunkowego, który został już wcześniej aktywowany.
 5. Data ważności i wartość Kodu Podarunkowego podane są w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedającego po zawarciu z nabywcą umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego na adres e-mailowy wskazany przez tego nabywcę.
 6. W celu aktywacji Kodu Podarunkowego, Kupujący przesyła Sprzedającemu na adres e-mailowy [email protected] numer Kodu Podarunkowego oraz adres e-mail Kupującego podany Sprzedającemu w związku z zawarciem Umowy.
 7. Aktywacja Kodu Podarunkowego jest równoznaczna z przekazaniem środków Sprzedającemu na cel zapłaty za Usługi. Aktywacja Kodu Podarunkowego ma charakter jednorazowy i skutkuje utratą jego ważności. O aktywacji Kodu Podarunkowego Kupujący informowany jest w Profilu, w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji przesłanych przez Kupującego w celu aktywacji Kodu Podarunkowego.
 8. Kod Podarunkowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez i na rzecz jednego Kupującego.
 9. Kod Podarunkowy jest ważny do momentu jego aktywacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z dniem upływu okresu ważności Kod Podarunkowy staje się nieważny.
 10. Sprzedający nie weryfikuje sposobu w jaki Kupujący uzyskał dostęp do Kodu Podarunkowego. Na Kupującym spoczywa obowiązek zachowania w tajemnicy Kodu Podarunkowego i nieujawniania go podmiotom nieuprawnionym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Kupującego Kodu Podarunkowego. Na wniosek każdorazowego posiadacza Kodu Podarunkowego Sprzedający przesyła jednak ponownie utracony Kod Podarunkowy na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę przy zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego. Kod Podarunkowy nie umożliwia składania zleceń płatniczych i nie jest instrumentem płatniczym, w tym w szczególności kartą płatniczą. Sprzedaż i wykorzystywanie Kodu Podarunkowego nie stanowi również usługi płatniczej ani emisji lub dystrybucji pieniądza elektronicznego. Kwota otrzymana przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Kodu Podarunkowego nie podlega oprocentowaniu, a Kupującemu nie przysługuje prawo do pożytków. Kod Podarunkowy akceptowany jest wyłącznie przez Sprzedającego.
VII. PROFIL – REJESTRACJA I KONFIGURACJA

§10.

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest po zawarciu Umowy. W celu zawarcia Umowy, Kupujący dokonuje rejestracji wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail (login), numer telefonu oraz hasło do Profilu i akceptuje Regulamin. Wskutek zawarcia Umowy, Kupujący zakłada Profil.
 2. Dane do Profilu każdy Kupujący dodaje dobrowolnie. W każdym momencie po zawarciu Umowy Kupujący ma możliwość modyfikacji swoich danych z wyłączeniem adresu e-mail (loginu).
 3. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się” na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie przesłana treść Regulaminu. Umowa zawierana jest z chwilą zatwierdzenia wprowadzonych danych, chyba, że interaktywny formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 4. Po założeniu Profilu Sprzedający może przekazywać Kupującemu wiadomości instruktażowe dotyczące obsługi Profilu lub Aplikacji Mobilnej.
 5. Zawarcie Umowy i założenie Profilu są bezpłatne. Pozostałe Usługi, w tym w szczególności usługa sprzedaży i dostawy Zestawów jest odpłatna, przy czym Sprzedający nie wyklucza promocji, rabatów lub innych upustów.
 6. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Sprzedającego przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku stwierdzenie wykorzystania przez Kupującego Serwisu bądź Aplikacji Mobilnej w sposób sprzeczny z powyżej określonymi zasadami, Sprzedający ma prawo zawiesić świadczenie usługi do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszenia bądź jeśli zachodzą do tego przesłanki określone powyżej odmówić zrealizowania Usług, dokonać zwrotu przyjętych środków bądź wypowiedzieć Umowę.

 1. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem jest niedozwolone.
VII. PROFIL – REJESTRACJA I KONFIGURACJA

§11.

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy bez wad.
 2. Sprzedający informuje, że Zestaw może zawierać składniki uczulające.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na składniki Zestawu (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości), w szczególności ze względu na fakt, że Sprzedający nie może żądać od Kupującego podania danych o stanie zdrowia, jak również z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Kupującego płynach i produktach i ich wpływie na organizm Kupującego.
 4. Zestawy mogą zawierać gluten, dlatego korzystanie z Usług nie jest zalecane dla osób chorych na celiakię.

§12.

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli Zestaw ma wadę (rękojmia). W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego za wady (rękojmia) jest wyłączona.

§13.

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego, lub firmę świadczącą usługi transportowe na rzecz Sprzedającego, Zestawu we wskazanym przez Kupującego miejscu.

§14.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§11.

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy bez wad.
 2. Sprzedający informuje, że Zestaw może zawierać składniki uczulające.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na składniki Zestawu (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości), w szczególności ze względu na fakt, że Sprzedający nie może żądać od Kupującego podania danych o stanie zdrowia, jak również z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Kupującego płynach i produktach i ich wpływie na organizm Kupującego.
 4. Zestawy mogą zawierać gluten, dlatego korzystanie z Usług nie jest zalecane dla osób chorych na celiakię.

§12.

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli Zestaw ma wadę (rękojmia). W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego za wady (rękojmia) jest wyłączona.

§13.

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego, lub firmę świadczącą usługi transportowe na rzecz Sprzedającego, Zestawu we wskazanym przez Kupującego miejscu.

§14.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec.
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§15.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie, przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected]
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Z uwagi na to, że osoba fizyczna zażądała, aby wykonywanie Usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, odstąpienie od Umowy nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży. W takim wypadku osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy i nie będzie miała prawa do zwrotu zapłaconej ceny, z zastrzeżeniem postanowień §15.
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§16.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośredni koszt zwrotu produktu do Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia nie przysługuje osobie fizycznej od Umów Sprzedaży o których mowa w ust. 7. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:
  • dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz – od objęcia w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży przez osobę fizyczną lub osobę przez nią wskazaną inną niż dostarczający rzecz;
  • dla pozostałych Umów Sprzedaży – od dnia jej zawarcia.
 1. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele elementów Zestawu, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie lub przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected]
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą. W takim wypadku, jeżeli osoba fizyczna zapłaciła Sprzedającemu cenę za produkt lub usługę, Sprzedający zwraca ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedający może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od osoby fizycznej do chwili otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez osobę fizyczną dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot następuje wyłącznie na wskazany przez osobę fizyczną i należący do niej rachunek, i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia osoby fizycznej o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Osobie fizycznej nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umów Sprzedaży, której przedmiotem są usługi gastronomiczne, przewozu, a także rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, a w szczególności: produkty spożywcze, gotowe posiłki, napoje.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez osobę fizyczną drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle osobie fizycznej na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. Osoba fizyczna powinna odesłać Zestaw na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiła od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odesłanie towar nastąpi przed upływem terminu 14 dni.
 9. Osoba Fizyczna ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zestawu. Kosztów tych nie ponosi Sprzedający.
 10. Osoba fizyczna odpowiada za zmniejszenie wartości Zestawu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Zestawu.
XI. ROZPOZNAWANIE REKLAMACJI I POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§17.

 1. Reklamacje Użytkownicy mogą składać: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego (tj. ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa) lub mailowo na adres [email protected].
 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji oraz podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej. Dołączenie do pisma zawierającego reklamację fotograficznego dowodu szkody może ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. wysyłając wiadomość e-mail).

§18.

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem i zgłosił Sprzedającemu reklamację, ale z jakiejś przyczyny reklamacja nie została uznana, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępne jest na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

§19.

 1. Informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych związane z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji Mobilnej przekazujemy za pośrednictwem Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie na stronie ntfy.pl/polityka-prywatnosci
 2. Serwis posługuje się plikami Cookies. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie na stronie ntfy.pl/polityka-prywatnosci

§20.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
XIII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

§21.

 1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:
  • złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
  • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na skuteczność zawartych Umów Sprzedaży.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
 1. jeżeli Kupujący podejmuje działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy;
 2. jeżeli Kupujący w powtarzający się sposób narusza postanowienia Regulaminu i Sprzedający wezwie go do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Kupujący ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego przez Sprzedającego terminu;
 3. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Sprzedającego Umowy wynika z przepisów prawa.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Sprzedającego skutkuje rozwiązaniem Umów Sprzedaży nie wykonanych przez Sprzedającego z upływem okresu wypowiedzenia.
XIV. ZMIANY REGULAMINU

§22.

 1. Sprzedający może zmienić Regulamin w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
  • w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Sprzedającego aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku zmiany w ofercie Sprzedającego ze względu na:
   • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Kupującego obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Kupującego z kosztami;
   • poprawienie przez Sprzedającego istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Kupującego, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami;
   • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Sprzedającego ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Sprzedającym a podmiotem, z którego usług Sprzedający korzysta, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub 2) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Sprzedającego do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub) zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, lub 4) wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
 1. O proponowanych zmianach Regulaminu Kupujący poinformowany zostanie wiadomością poczty elektronicznej najpóźniej na miesiąc przed datą ich wejścia w życie. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie Kupujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie zmian. Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży.
 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Kupujący nie wypowie Umowy, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zmiany.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Kupujący może wypowiedzieć Umowę poprzez:
 1. złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
 2. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

 1. Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie www.ntfy.pl/regulamin oraz w Profilu Kupującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2022 roku.
 3. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy a także Umów Sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku gdy Kupujący jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. Sprzedający stosuje w relacjach z osobami fizycznymi język polski.

Załączniki do Regulaminu NTFY:

 1. Wzór odstąpienia od Umowy ( korzystanie z Profilu)
 2. Wzór odstąpienia od Umowy
 3. Ramy Czasowe
 4. Formularz zwrotu środków

Regulamin obowiązujący od 15 marca 2021 roku

I. DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu określenia mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na systemy iOS lub Android, instalowane na urządzeniu wielofunkcyjnym Kupującego umożliwiające dostęp do Serwisu, w tym do Profilu.
 2. Dieta – propozycja jadłospisu z gotowych elementów Zestawu.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 4. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę; Kupującym może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Pakiet – wariant umożliwiający Kupującemu wybór z określonej liczby i rodzaju Diet.
 6. Profil – dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać rezerwacji i zakupów Zestawów, zmieniać lub rezygnować z Zestawów, zmieniać termin dostaw Zestawów, oceniać wybrane elementy Zestawów, zmieniać hasło dostępu do Profilu.
 7. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia, zmian terminu zamówienia lub zrezygnować z zamówienia, stanowiący załącznik do Regulaminu. Wraz z upływem terminu zmiany wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość zmiany zamówienia. Wraz z upływem terminu rezygnacji wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość rezygnacji z zamówienia i nie może żądać zwrotu środków wykorzystanych do nabycia Zestawu.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług na rzecz Kupujących oraz zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.
 9. Serwis – serwis internetowy Sprzedającego dostępny dla Użytkowników pod adresem https://ntfy.pl oraz dla Kupujących w Aplikacji Mobilnej.
 10. Sprzedający – NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901183, NIP: 7010485250, REGON 361567098.
 11. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 12. Umowa – umowa ramowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Zestawu zawierana przez Strony na podstawie Umowy.
 14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży i dostawy Zestawów zgodnie z wybranym przez Kupującego Pakietem i Dietą oraz usługa Profilu.
 15. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 16. Zestaw – każdy sprzedawany przez Sprzedającego towar i usługa w szczególności, produkt spożywczy, gotowy posiłek lub napój.
 17. Kod Podarunkowy- generowany przez Sprzedającego elektronicznie, kod umożliwiający Kupującemu nabywanie Usług do wysokości kwoty, za którą ten kod został nabyty.
II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. Akceptując Regulamin osoba fizyczna żąda, aby wykonywanie usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W związku z tym osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. W szczególności odstąpienie od Umowy nie wpłynie na ważność zawartych Umów Sprzedaży, z zastrzeżeniem §5.

§2.

 1. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, telefonu komórkowego lub tabletu, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux, MAC OS, Android lub iOS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§3.

 1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: 728 604 000, e-mailem – [email protected]. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego – ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa.
III. PROCEDURA TWORZENIA I MODYFIKACJI ZESTAWÓW

§4.

 1. Kupujący wstępnie konfiguruje Zestaw z poziomu Profilu przechodząc przez interaktywny kreator Zestawów.
 2. Kupujący może wstępnie skonfigurować dowolną ilość Zestawów.
 3. W czasie procedury wstępnej konfiguracji Zestawu Kupujący może wybierać elementy Zestawu zgodnie z ustalonymi przez Sprzedającego Dietami i Ramami Czasowymi.
 4. Zgodnie z Ramami Czasowymi Kupujący ma możliwość modyfikacji wstępnie skonfigurowanego Zestawu. Może dodawać lub rezygnować z poszczególnych elementów Zestawu, zmieniać ich kaloryczność, zmieniać adres dostaw, daty dostaw i godziny dostaw, o ile dla wskazanego adresu dostawy dostępna jest opcja wyboru godzin dostawy.
 5. Sprzedający zastrzega, że wygląd Zestawu prezentowany w Serwisie może różnić się od wyglądu Zestawu dostarczonego Kupującemu. Dotyczy to w szczególności produktów spożywczych, gotowych posiłków i napoi.
IV. DOSTAWA

§5.

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Serwisie. Szczegółowy obszar dostaw można sprawdzić wypełniając formularz na stronie Serwisu oraz podczas konfiguracji Zestawu.
 2. Dostawa zamówionych Zestawów odbywa się w dni wybrane przez Kupującego w Profilu. Adres i godziny dostaw określane są przez Kupującego w Profilu zgodnie z Ramami Czasowymi.
 3. Kupujący może mieć zdefiniowany więcej niż jeden adres dostawy. W przypadku zdefiniowana więcej niż jednego adresu dostawy, każdorazowo przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien wybrać adres dostawy, na jaki ma być dostarczone zamówienie.
 4. Dostawy mogą być realizowane na adres bezpłatny lub adres dodatkowo płatny. Obszary objęte płatną dostawą oraz ceny za realizację dostawy na adres płatny wskazane są w Cenniku dostaw. W przypadku wyboru adresu dostawy dodatkowo płatnego Kupujący zostanie poinformowany o dodatkowej opłacie przed złożeniem zamówienia.
 5. Dostawy realizowane są w godzinach nocnych i nie dłużej niż do godz. 10:00 rano. Możliwe godziny dostaw na dany adres określone są w Profilu i będą podane do wiadomości Kupującego podczas tworzenia/zmiany adresu dostawy. Nie ma możliwości ustalenia precyzyjnej godziny dostawy, innej niż wynikającej z dostępnych dla danego adresu dostawy przedziałów czasowych.
 6. W przypadku dostawy na adresy bezpłatne, Kupujący ma możliwość wyboru preferowanego czasu dostawy zgodnie z zasadami określonymi w Profilu. Wybór dostawy o określonym przedziale czasowym może wiązać się z dodatkową opłatą, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 7. Dostawa realizowana jest wyłącznie w określonym przez Kupującego czasie (dzień i godziny) i pod wskazany przez Kupującego adres. Niedostarczenie Zestawu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas wstępnej konfiguracji zestawu, awaria domofonu, podany błędny kod do domofonu przez Kupującego, brak kontaktu z Kupującym) lub nieodebranie Zestawu przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu nie rodzi roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach.
 8. W razie wątpliwości co do prawidłowości podanych danych adresowych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych.
 9. Kupujący może zmienić datę, godziny oraz adres dostawy zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi. W przypadku, jeśli Kupujący będzie chciał zmienić adres bezpłatny na adres płatny lub godziny dostawy na godziny płatne będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem zmiany adresu lub godzin dostawy.
 10. Istnieje możliwość zamówienia Zestawu na dowolnie wybrane przez Kupującego dni.
 11. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy lub innych wskazanych przez Sprzedającego, dostawy mogą nie być realizowane, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Dostawa zamówionych Zestawów może być realizowana przez pracujące na zlecenie Sprzedającego firmy transportowe.
V. CENA I PŁATNOŚCI

§6.

 1. Ceny Zestawów podane są w Serwisie. Ceny Zestawów są cenami brutto, uwzględniającymi należne podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT. Ceny Zestawów obejmują ewentualne koszty transportu i innych Usług, chyba, że dostawa na wybrany przez Kupującego adres lub w wybranych przez Kupującego godzinach jest dodatkowo płatna, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Dodatkowa opłata za dostawę będzie ceną brutto, uwzględniającą należne podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT.

§7.

 1. Zapłata za Usługi następuje ze środków przekazanych uprzednio Sprzedającemu na ten cel przez Kupującego. Zapłata za Usługi możliwa jest po założeniu przez Kupującego Profilu zgodnie z §9.
 2. Przekazanie środków Sprzedającemu przez Kupującego następuje wyłącznie:
  • za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego przez Sprzedającego lub
  • z wykorzystaniem karty płatniczej.
  • z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego
 3. Środki są przekazane Sprzedającemu z momentem uznania rachunku Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje wcześniej w Profilu o skutecznym przekazaniu środków.
 4. Złożenie zamówienia stanowi polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na poczet kwoty obliczonej na podstawie wstępnie skonfigurowanych Zestawów (wartość zamówienia).
 5. Środki przekazane Sprzedającemu pomniejszane są o wartość zamówienia.
 6. Zamówienie nie zostanie przyjęte, jeśli wartość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu jest niższa niż wartość dokonywanego zamówienia.
 7. Jeśli wysokość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu, jest niewystarczająca do złożenia zamówienia, dokonanie zamówienia bez przerywania procesu zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez przekazanie środków za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub karty płatniczej.
 8. Jeśli doszło do zmiany – w tym rezygnacji z – zamówienia skutkującego zmianą należności od Kupującego dla Sprzedającego z tytułu zamówienia, kwota odpowiadająca różnicy wartości zamówienia wynikającej ze zmiany:
  • w przypadku zmiany skutkującej zwiększeniem wartości zamówienia – różnica pomniejsza środki przekazane Sprzedającemu;
  • w przypadku zmiany skutkującej zmniejszeniem wartości zamówienia – następuje przywrócenie środków przekazanych Sprzedającemu o wartość różnicy.
 9. Definitywne zaliczenie środków na zapłatę Sprzedającemu następuje dopiero w momencie, w którym zamówienie staje się definitywne i nieodwołalne. Zamówienie uważa się za definitywne i nieodwołalne w momencie, w którym nie może być już zmienione, ani odwołane zgodnie z Ramami Czasowymi. Złożenie zamówienia stanowi zarazem polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na zapłatę Sprzedającemu z chwilą, w której zamówienie stanie się definitywne i nieodwołalne.
 10. Kupujący może zażądać od Sprzedającego zwrotu całości środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych na zapłatę Sprzedającemu.
 11. Informacja o środkach przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego, środkach zaliczonych na poczet wartości zamówienia oraz środkach zaliczonych na zapłatę Sprzedającemu lub zwróconych Kupującemu dostępna jest w Profilu.
 12. Z tytułu przekazanych środków, zaliczania ich na poczet wartości zamówienia lub na zapłatę Sprzedającemu, Sprzedający nie pobiera opłat, a Kupującemu nie przysługują pożytki.
 13. Na żądanie Kupującego, a także w razie ustania Umowy, Sprzedający zwraca środki przekazane Sprzedającemu niezaliczone na zapłatę Sprzedającemu.
 14. Zwrot następuje wyłącznie Kupującemu na wskazany przez niego i należący do niego rachunek i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania prawidłowego żądania zwrotu lub ustania Umowy, jednak nie wcześniej niż od momentu wskazania przez Kupującego rachunku Kupującego.
 15. Jeśli po stronie Sprzedającego powstała wierzytelność z dowolnego tytułu wobec Kupującego, Sprzedający jest uprawniony zaliczyć środki przekazane przez Kupującego na zapłatę za Usługi na zaspokojenie wierzytelności za uprzednim złożeniem oświadczenia Kupującemu.

§8.

 1. Faktury będą udostępniane Kupującemu w formie elektronicznej na Profilu Kupującego. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i ich korygowanie w formie elektronicznej.
 2. Faktura elektroniczna dokumentująca całą sprzedaż na rzecz Kupującego, w stosunku do której zamówienia stały się definitywne i nieodwołalne w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z postanowieniami §7 pkt 9, jest udostępniana w Profilu Kupującego do 15 dnia każdego następnego miesiąca.
 3. Kupujący otrzyma informację o udostępnieniu faktury elektronicznej w Profilu na podany przez siebie adres email.
VI. WYKORZYSTANIE KODÓW PODARUNKOWYCH

§9.

 1. Kod Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie przez Kupującego. Do wykorzystania Kodu Podarunkowego niezbędna jest jego aktywacja.
 2. Kod Podarunkowy po jego aktywacji umożliwia Kupującemu nabywanie ograniczonego zakresu Usług świadczonych przez Sprzedającego. Nie jest możliwe nabycie z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego usług lub towarów świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedający.
 3. Po zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego nie ma możliwości zwiększania wartości Kodu Podarunkowego.
 4. Nie ma możliwości aktywacji Kodu Podarunkowego, którego okres ważności upłynął, lub Kodu Podarunkowego, który został już wcześniej aktywowany.
 5. Data ważności i wartość Kodu Podarunkowego podane są w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedającego po zawarciu z nabywcą umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego na adres e-mailowy wskazany przez tego nabywcę.
 6. W celu aktywacji Kodu Podarunkowego, Kupujący przesyła Sprzedającemu na adres e-mailowy [email protected] numer Kodu Podarunkowego oraz adres e-mail Kupującego podany Sprzedającemu w związku z zawarciem Umowy.
 7. Aktywacja Kodu Podarunkowego jest równoznaczna z przekazaniem środków Sprzedającemu na cel zapłaty za Usługi. Aktywacja Kodu Podarunkowego ma charakter jednorazowy i skutkuje utratą jego ważności. O aktywacji Kodu Podarunkowego Kupujący informowany jest w Profilu, w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji przesłanych przez Kupującego w celu aktywacji Kodu Podarunkowego.
 8. Kod Podarunkowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez i na rzecz jednego Kupującego.
 9. Kod Podarunkowy jest ważny do momentu jego aktywacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z dniem upływu okresu ważności Kod Podarunkowy staje się nieważny.
 10. Sprzedający nie weryfikuje sposobu w jaki Kupujący uzyskał dostęp do Kodu Podarunkowego. Na Kupującym spoczywa obowiązek zachowania w tajemnicy Kodu Podarunkowego i nieujawniania go podmiotom nieuprawnionym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Kupującego Kodu Podarunkowego. Na wniosek każdorazowego posiadacza Kodu Podarunkowego Sprzedający przesyła jednak ponownie utracony Kod Podarunkowy na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę przy zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego. Kod Podarunkowy nie umożliwia składania zleceń płatniczych i nie jest instrumentem płatniczym, w tym w szczególności kartą płatniczą. Sprzedaż i wykorzystywanie Kodu Podarunkowego nie stanowi również usługi płatniczej ani emisji lub dystrybucji pieniądza elektronicznego. Kwota otrzymana przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Kodu Podarunkowego nie podlega oprocentowaniu, a Kupującemu nie przysługuje prawo do pożytków. Kod Podarunkowy akceptowany jest wyłącznie przez Sprzedającego.
VII. PROFIL – REJESTRACJA I KONFIGURACJA

§10.

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest po zawarciu Umowy. W celu zawarcia Umowy, Kupujący dokonuje rejestracji wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail (login), numer telefonu oraz hasło do Profilu i akceptuje Regulamin. Wskutek zawarcia Umowy, Kupujący zakłada Profil.
 2. Dane do Profilu każdy Kupujący dodaje dobrowolnie. W każdym momencie po zawarciu Umowy Kupujący ma możliwość modyfikacji swoich danych z wyłączeniem adresu e-mail (loginu).
 3. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się” na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie przesłana treść Regulaminu. Umowa zawierana jest z chwilą zatwierdzenia wprowadzonych danych, chyba, że interaktywny formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 4. Po założeniu Profilu Sprzedający może przekazywać Kupującemu wiadomości instruktażowe dotyczące obsługi Profilu lub Aplikacji Mobilnej.
 5. Zawarcie Umowy i założenie Profilu są bezpłatne. Pozostałe Usługi, w tym w szczególności usługa sprzedaży i dostawy Zestawów jest odpłatna, przy czym Sprzedający nie wyklucza promocji, rabatów lub innych upustów.
 6. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Sprzedającego przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem jest niedozwolone.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§11.

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy bez wad.
 2. Sprzedający informuje, że Zestaw może zawierać składniki uczulające.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na składniki Zestawu, w szczególności, gdy Kupujący nie wyraził zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia Kupującego (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości), a także z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Kupującego płynach i produktach i ich wpływie na organizm Kupującego.
 4. Zestawy mogą zawierać gluten, dlatego korzystanie z Usług nie jest zalecane dla osób chorych na celiakię.

§12.

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli Zestaw ma wadę (rękojmia). W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego za wady (rękojmia) jest wyłączona.

§13.

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego, lub firmę świadczącą usługi transportowe na rzecz Sprzedającego, Zestawu we wskazanym przez Kupującego miejscu.

§14.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec.
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§15.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie, przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected]
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Z uwagi na to, że osoba fizyczna zażądała, aby wykonywanie Usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, odstąpienie od Umowy nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży. W takim wypadku osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy i nie będzie miała prawa do zwrotu zapłaconej ceny, z zastrzeżeniem postanowień §15.
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§16.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośredni koszt zwrotu produktu do Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia nie przysługuje osobie fizycznej od Umów Sprzedaży o których mowa w ust. 7. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:
  • dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz – od objęcia w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży przez osobę fizyczną lub osobę przez nią wskazaną inną niż dostarczający rzecz;
  • dla pozostałych Umów Sprzedaży – od dnia jej zawarcia.
 2. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele elementów Zestawu, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie lub przesłane wiadomością e-mail na adres: [email protected]
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą. W takim wypadku, jeżeli osoba fizyczna zapłaciła Sprzedającemu cenę za produkt lub usługę, Sprzedający zwraca ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedający może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od osoby fizycznej do chwili otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez osobę fizyczną dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwrot następuje wyłącznie na wskazany przez osobę fizyczną i należący do niej rachunek, i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia osoby fizycznej o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Osobie fizycznej nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umów Sprzedaży, której przedmiotem są usługi gastronomiczne, przewozu, a także rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, a w szczególności: produkty spożywcze, gotowe posiłki, napoje.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez osobę fizyczną drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle osobie fizycznej na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Osoba fizyczna powinna odesłać Zestaw na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiła od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odesłanie towar nastąpi przed upływem terminu 14 dni.
 10. Osoba Fizyczna ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zestawu. Kosztów tych nie ponosi Sprzedający.
 11. Osoba fizyczna odpowiada za zmniejszenie wartości Zestawu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Zestawu.
XI. ROZPOZNAWANIE REKLAMACJI I POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§17.

 1. Reklamacje Użytkownicy mogą składać: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego (tj. ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa) lub mailowo na adres [email protected].
 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji oraz podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej. Dołączenie do pisma zawierającego reklamację fotograficznego dowodu szkody może ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. wysyłając wiadomość e-mail).

§18.

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem i zgłosił Sprzedającemu reklamację, ale z jakiejś przyczyny reklamacja nie została uznana, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępne jest na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

§19.

 1. Informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych związane z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji Mobilnej przekazujemy za pośrednictwem Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie na stronie ntfy.pl/polityka-prywatnosci
 2. Serwis posługuje się plikami Cookies. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie na stronie ntfy.pl/polityka-prywatnosci

§20.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
XIII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

§21.

 1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:
  • złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
  • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na skuteczność zawartych Umów Sprzedaży.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
  • jeżeli Kupujący podejmuje działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy;
  • jeżeli Kupujący w powtarzający się sposób narusza postanowienia Regulaminu i Sprzedający wezwie go do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Kupujący ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego przez Sprzedającego terminu;
  • jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Sprzedającego Umowy wynika z przepisów prawa.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Sprzedającego skutkuje rozwiązaniem Umów Sprzedaży nie wykonanych przez Sprzedającego z upływem okresu wypowiedzenia.
XIV. ZMIANY REGULAMINU

§22.

 1. Sprzedający może zmienić Regulamin w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
  • w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Sprzedającego aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku zmiany w ofercie Sprzedającego ze względu na:
   • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Kupującego obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Kupującego z kosztami;
   • poprawienie przez Sprzedającego istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Kupującego, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami;
   • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Sprzedającego ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Sprzedającym a podmiotem, z którego usług Sprzedający korzysta, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub 2) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Sprzedającego do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub) zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, lub 4) wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
 2. O proponowanych zmianach Regulaminu Kupujący poinformowany zostanie wiadomością poczty elektronicznej najpóźniej na miesiąc przed datą ich wejścia w życie. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie Kupujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie zmian. Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży.
 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Kupujący nie wypowie Umowy, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zmiany.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. Kupujący może wypowiedzieć Umowę poprzez:
  • złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
  • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

 1. Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie www.ntfy.pl/regulamin oraz w Profilu Kupującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
 3. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy a także Umów Sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku gdy Kupujący jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. Sprzedający stosuje w relacjach z osobami fizycznymi język polski.

Załączniki do Regulaminu NTFY:

 1. Wzór odstąpienia od Umowy ( korzystanie z Profilu)
 2. Wzór odstąpienia od Umowy
 3. Ramy Czasowe
 4. Formularz zwrotu środków

Regulamin obowiązujący od 13 sierpnia 2020 roku

Definicje

1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://ntfy.pl oraz po zainstalowaniu aplikacji mobilnej na jednym z systemów: iOS lub Android

2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu

3. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin

4. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający

5. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia, stanowiący załącznik do Regulaminu

6. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

7. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży Zestawów oraz usługa Profilu

8. Profil – dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać zakupów Zestawów, zmieniać termin dostaw, wybierać menu, oceniać posiłki, zmieniać hasło dostępu do Profilu; także Usługa polegająca na udostępnieniu Profilu i jego funkcjonalności

9. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna na systemy IOS oraz Android, w której Kupujący może wybierać posiłki, zmieniać termin dostawy, oceniać posiłki

10. Zestaw – sprzedawane w Serwisie zestawy gotowych posiłków, obejmujących od jednego posiłku dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, przekąska, podwieczorek, kolacja). Zestaw konfigurowany jest w oparciu o jego wartość kaloryczną, a nie w oparciu o konkretne składniki posiłków. Zestawy sprzedawane są w czterech pakietach Start, Basic, Plus oraz Super +. W pakiecie Start klient nie ma możliwości wyboru posiłków. Pakiet Start zawiera wariant diety “Smart” – posiłki proste, smaczne, tradycyjne połączenia składników,. W pakiecie Basic klient otrzymuje dostęp do czterech wariantów diet, “Smart” – posiłki proste, smaczne, tradycyjne połączenia składników, „Classic” – zawierającą wszystkie grupy spożywcze, „Less Gluten & Dairy free” – bez nabiału i z obniżoną zawartością glutenu, „Veggy” – bez mięsa i ryb. W wariancie Plus do pięciu wariantów “Smart” – posiłki proste, smaczne, tradycyjne połączenia składników, „Classic” – zawierającą wszystkie grupy spożywcze, „Less Gluten & Dairy free” – bez nabiału i z obniżoną zawartością glutenu, „Veggy” – bez mięsa i ryb, „Less Carb” – z obniżoną zawartością węglowodanów. W wariancie Super + do sześciu wariantów “Smart” – posiłki proste, smaczne, tradycyjne połączenia składników, „Classic” – zawierającą wszystkie grupy spożywcze, „Less Gluten & Dairy free” – bez nabiału i z obniżoną zawartością glutenu, „Veggy” – bez mięsa i ryb, „Less Carb” – z obniżoną zawartością węglowodanów, „Foodie” – dieta, która podąża za food trendami. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej, „Zestaw” oznacza również każdy przedmiot oferowany do sprzedaży w Serwisie

11. Element zestawu – posiłek lub każdy inny przedmiot oferowany do sprzedaży w Serwisie.

12. Cennik – cennik obejmujący ceny Zestawów w zależności od pakietu, ilości posiłków i ich kaloryczności. Cennik dostępny jest po zalogowaniu się na Profilu na stronie Serwisu (https://ntfy.pl).

13. Formularz Rezygnacji – formularz, który jest podstawą do odstąpienia od umowy. Dostępny jako załącznik do niniejszego regulaminu

14. Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opublikowana pod adresem: Pliki Cookies

15. Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: FHFC Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą na ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa. NIP: 7010485250, KRS 0000722487, REGON 361567098

16. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

17. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki cookies

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

2. Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

1. Kupujący akceptuje Regulamin.

2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Zestawów. Rodzaje Zestawów wraz z ich ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 4

1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: 728 604 000, e-mailem – [email protected]. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

PROCEDURA ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW

§ 6

1. Kupujący składa zamówienie z poziomu Konta poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia i przesłanie go do Serwisu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

2. W czasie procedury zamawiania Kupujący konfiguruje swoje wstępne Zestawy wskazując wybrany pakiet, liczbę posiłków (minimum 1) i ich wersję kaloryczną oraz określa domyślny wariant menu (Smart, Classic, Less Gluten&Dairy Free, Veggy, Less Carb, Foodie), a także wskazuje ilość dni na jakie zamawia Zestawy. Ponadto Kupujący podaje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres dostawy w tygodniu, jak i w soboty i święta, adres email.

3. Kupujący najpóźniej podczas zakładania Profilu określi, czy dokonuje zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku dokonywania zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Kupujący zobowiązany jest dodatkowo do podania swojego numeru NIP..

4. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).

5. Procedura konfiguracji wstępnych Zestawów kończy się przez zaakceptowanie Regulaminu oraz wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego konfigurację na końcu formularza.

6. Po zakończeniu konfiguracji wstępnych Zestawów w systemie NTFY Sprzedający przesyła Kupującemu Regulamin oraz link do systemu płatności.

7. Kupujący dokonuje przekazania środków w wysokości nie niższej niż kwota obliczona na podstawie wstępnie skonfigurowanych Zestawów. Jest to moment zawarcia Umowy..

8. Wstępna konfiguracja Zestawów wykonana przez Kupującego po raz pierwszy, pozostaje nieaktywną do momentu telefonicznego potwierdzenia ze strony Sprzedającego. Podczas rozmowy telefonicznej z Kupującym zostają ustalone godziny dostawy i sposób przekazania paczki.

9. Niezależnie od powyższego, Kupujący, który założył Profil może w każdej chwili przekazać Sprzedającemu środki w dowolnej kwocie (niezależnej od wstępnie skonfigurowanych Zestawów) na poczet przyszłych zamówień Kupującego. Środki należy przelać na konto 08 1160 2202 0000 0003 9144 8040, w tytule wpisując adres mailowy podany przy rejestracji. Potwierdzenie przelewu w formie pliku PDF należy wysłać na adres [email protected].

§ 7

1. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

2. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

§ 8

1. Kupujący ma możliwość modyfikacji wstępnie skonfigurowanych Zestawów poprzez dokonywanie zmian kaloryczności, liczby posiłków, pakietu, wariantu oraz dnia dostawy. Dokonywanie modyfikacji jest możliwe w terminach określonych w Ramach Czasowych. Wprowadzone zmiany obejmują wszystkie przyszłe dni dostawy.

2. W celu dokonania zmiany o której mowa w pkt 1 § 8 Kupujący ma obowiązek wysłania maila z prośbą o zmianę na adres [email protected]. Zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z obowiązującymi ramami czasowymi.

3. W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty.

DOSTAWA

§ 9

1. Dostawa realizowana jest w obrębie miast: Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Toruń, Bydgoszcz oraz ich najbliższych okolic zgodnie z aktualnie obowiązującym obszarem dostaw.

2. Dostawa zamówionych Zestawów rozpoczyna się od wybranej przez Kupującego daty i realizowana jest każdego dnia objętego zamówieniem w ustalonych godzinach oraz na adres podany przez Kupującego zgodnie z harmonogramem dostaw wskazanym na Profilu użytkownika.

3. Punkt 2 § 8 nie ma zastosowania w przypadku, kiedy potwierdzenie płatności o którym mowa w pkt. 7 § 6 nie zostanie dostarczone zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi lub kiedy kontakt z Kupującym jest znacząco utrudniony lub niemożliwy. 

4. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. Niedostarczenie Zestawu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas potwierdzenia pierwszego zamówienia) lub nieodebranie Zestawu przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu nie rodzi roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach.

5. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Zestawów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 18 stosuje się.

6. Kupujący może rozwiązać Umowę także z innych ważnych przyczyn. W tym przypadku Kupujący dokonuje rozwiązania za trzydniowym uprzedzeniem.

7. Kupujący może zmienić termin dostawy zgodnie z obowiązującymi ramami czasowymi.

8. Zmiana adresu dostawy jest możliwa zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi oraz z obszarem określonym w punkcie 1 § 8. Zmiana adresu dostawy wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta mailowo na adres [email protected]. lub pod numerem 728 604 000. Kupujący zobowiązany jest do podania następujących informacji: miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu, numer piętra, godziny dostaw, sposób dostawy oraz kod do domofonu, jeśli jest konieczny do prawidłowego zrealizowania dostawy. W przypadku braku, którejkolwiek informacji Sprzedający ma prawo nie zrealizować dostawy zgodnie z dyspozycją Kupującego.

9. Dostawy realizowane są w godzinach wczesno porannych i nie dłużej niż do godziny 10:00 z zastrzeżeniem, że w soboty dostawa realizowana jest na sobotę i niedzielę. Kupujący ma do wyboru dwa sposoby określenia godzin dostawy, maksymalna godzina dostawy w przypadku, kiedy dostęp do miejsca pozostawienia paczki jest możliwy 24h na dobę. W przeciwnym przypadku wymagane jest określenie dwugodzinnego przedziału dostawy. Nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny dostawy.

§ 10

Dostawa zamówionych Zestawów standardowo realizowana jest przez pracujące na zlecenie Sprzedającego firmy kurierskie.

CENA I PŁATNOŚCI

§ 11

1. Ceny Zestawów podane są w Cenniku.

2. Ceny Zestawów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszt dostawy.

§ 12

1. Zapłata za Usługi następuje ze środków przekazanych uprzednio Sprzedającemu na ten cel przez Kupującego. Zapłata za Usługi możliwa jest po założeniu przez Kupującego Profilu zgodnie z § 14.

2.Przekazanie środków Sprzedającemu przez Kupującego następuje wyłącznie:

a. za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego przez Sprzedającego lub

b. przelewem tradycyjnym na rachunek wskazany przez Sprzedającego.

3. Środki są przekazane Sprzedającemu z momentem uznania rachunku Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje wcześniej w Profilu o skutecznym przekazaniu środków.

4. Złożenie zamówienia stanowi polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na poczet kwoty obliczonej na podstawie wstępnie skonfigurowanych Zestawów (wartość zamówienia).

5. Środki przekazane Sprzedającemu pomniejszane są o wartość zamówienia.

6. Zamówienie nie zostanie przyjęte jeśli wartość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu, jest niższa niż wartość dokonywanego zamówienia.

7. Jeśli wysokość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu, jest niewystarczająca do złożenia zamówienia, dokonanie zamówienia bez przerywania procesu zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez przekazanie środków za pośrednictwem operatora płatności internetowych.

8. Jeśli doszło do zmiany – w tym rezygnacji z – zamówienia skutkującego zmianą należności od Kupującego dla Sprzedającego z tytułu zamówienia, kwota odpowiadająca różnicy wartości zamówienia wynikającej ze zmiany:

w przypadku zmiany skutkującej zwiększeniem wartości zamówienia – różnica pomniejsza środki przekazane Sprzedającemu;

w przypadku zmiany skutkującej zmniejszeniem wartości zamówienia – następuje przywrócenie środków przekazanych Sprzedającemu o wartość różnicy.

9. Definitywne zaliczenie środków na zapłatę Sprzedającemu następuje dopiero w momencie, w którym zamówienie staje się definitywne i nieodwołalne. Zamówienie uważa się za definitywne i nieodwołalne w momencie, w którym nie może być już zmienione, ani odwołane zgodnie z Ramami Czasowymi. Złożenie zamówienia stanowi zarazem polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na zapłatę Sprzedającemu z chwilą, w której zamówienie stanie się definitywne i nieodwołalne.

10. Kupujący może zażądać od Sprzedającego zwrotu całości środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych na zapłatę Sprzedającemu.

11. Informacja o środkach przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego, środkach zaliczonych na poczet wartości zamówienia oraz środkach zaliczonych na zapłatę Sprzedającemu lub zwróconych Kupującemu dostępna jest w Profilu.

12. Z tytułu przekazanych środków, zaliczania ich na poczet wartości zamówienia lub na zapłatę Sprzedającemu, Sprzedający nie pobiera opłat, a Kupującemu nie przysługują pożytki.

13. Na żądanie Kupującego, a także w razie ustania Umowy, Sprzedający zwraca środki przekazane Sprzedającemu niezaliczone na zapłatę Sprzedającemu.

14. Zwrot następuje wyłącznie Kupującemu na wskazany przez niego i należący do niego rachunek, i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania prawidłowego żądania zwrotu lub ustania Umowy, jednak nie wcześniej niż od momentu wskazania przez Kupującego rachunku Kupującego.

15. Jeśli po stronie Sprzedającego powstała wierzytelność z dowolnego tytułu wobec Kupującego, Sprzedający jest uprawniony zaliczyć środki przekazane przez Kupującego na zapłatę za Usługi na zaspokojenie wierzytelności za uprzednim złożeniem oświadczenia Kupującemu.

16. W przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym konieczne jest przesłanie potwierdzenia wygenerowanego przez bank ze statusem opłacone/ zrealizowane w formacie PDF na adres [email protected].

17. Zamówienie zostanie aktywowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ramami Czasowymi.

§ 13

1. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż dostarczanym Kupującemu jest faktura elektroniczna.

2. Faktura elektroniczna dokumentująca całą sprzedaż na rzecz Kupującego, w stosunku do której zamówienia stały się definitywne i nieodwołalne w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z postanowieniami § 12 pkt 9, jest udostępniana Kupującemu do 15 dnia następnego miesiąca.

3. Co miesiąc Kupujący otrzyma informację na swój adres email o wystawieniu faktury.

4. Kupujący dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP musi spełnić wymogi określone w § 6 pkt 3.

PROFIL

§ 14

1. Założenie Profilu jest obligatoryjne dla użytkowników chcących korzystać z Usług.

2. Profil ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Serwisu.

3. Użytkownik korzystający z Usługi Profilu wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Profilu.

4. Profil zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać adres e-mail oraz hasło do Profilu.

5. Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Na żądanie użytkownika podane dane będą zmodyfikowane. W tym samym trybie z Serwisu zostanie usunięte Konto użytkownika. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta.

6. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się” na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie przesłana treść warunków na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.

7. Zatwierdzenie wprowadzonych danych zgodnie z ust. poprzedzającym, jest momentem zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie usługi Profilu jest zawierana na czas nieokreślony.

8. Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.

9. Założenie Profilu jest bezpłatne.

10. Użytkownik może wybierać menu zgodnie z ustalonym przez Sprzedającego jadłospisem. Sprzedający nie gwarantuje, że Kupujący będzie mógł wybrać menu z góry na cały czas trwania zamówienia.

11. Wybór menu jest możliwy zgodnie z aktualnie obowiązującymi ramami czasowymi.

12. Sprzedający zastrzega, że wygląd posiłków prezentowany w Aplikacji Mobilnej może różnić się od wyglądu posiłków dostarczonych Kupującemu.

13. Konto może być używane jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także: 

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

14. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż przewidziany Regulaminem jest bezprawne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§ 15

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy bez wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady Zestawów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3. Sprzedający informuje, że Zestawy obejmują posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na składniki z powodu braku wiedzy i wpływu o pozostałych przyjmowanych przez Kupującego płynach i produktach.

5. W zakładzie produkcyjnym wykorzystywane są produkty zawierające gluten, dlatego dieta Less Gluten & Dairy free nie jest zalecana dla osób chorych na celiakię.

§ 16

1. Jeżeli Zestaw posiada wadę, Kupujący może:

a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego,

b) żądać wymiany Zestawu na nowy,

c) żądać obniżenia ceny,

d) odstąpić od Umowy.

2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego zaproponuje rekompensatę. 

3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Zestawu na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Zestawu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Zestawu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Zestawu ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.

5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.

6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Zestawu lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Zestawu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 17

1. Reklamacje dotyczące Zestawów mogą być składane: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, mailowo na adres [email protected].

2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji, podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej oraz przedstawić fotograficzny dowód szkody.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

§ 18

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego lub firmę świadczącą usługi kurierskie na rzecz Sprzedającego Zestawu we wskazanym przez Kupującego miejscu. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Zestawów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

§ 19

W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 20

Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§ 21

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej lub czynników niezależnych od Sprzedającego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 22

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, ponieważ przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy zgodnie z przepisem § 8 ust 4.

§ 23

Rozwiązanie umowy następuje poprzez wypełnienie i odesłanie na adres mailowy [email protected] Formularza Rezygnacji dostępnego jako załącznik numer 1 do regulaminu.

§ 24

Zwrot niewykorzystanych środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych na zapłatę Sprzedającemu nastąpi na numer konta Kupującego wskazany przez Kupującego w Formularzu Rezygnacji.

§ 25

Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający dokonuje zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych na zapłatę Sprzedającemu. W przypadku, gdy Kupujący posiada w skarbonce punkty przyznane przez Sprzedającego w ramach programów lojalnościowych, promocyjnych lub rekompensat, nie będą one brane pod uwagę w wyliczeniu kwoty do zwrotu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 26

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących.

2. Kupujący w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego, niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zamówionych Usług.

3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie na adres e-mail stosownego zapytania, o udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.

5. Kupującym przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jak również prawo do żądania przekazania danych osobowych innemu podmiotowi niż Sprzedający.

6. Kupującym przysługuje również prawo do usunięcia wszelkich danych związanych z aktywnością Kupującego w Serwisie.

§ 27

1. Serwis posługuje się plikami Cookies.

2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną Vzgodą.

3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem oprócz usług określonych w Regulaminie.

§ 29

1. W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.

2. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§ 30

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.

4. W przypadku Umów dotyczących usługi Konta zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384¹ Kodeksu cywilnego, to jest wtedy, gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzałaby nowe opłaty lub podwyższała już istniejące, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych poprzez Serwis, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.

Załączniki do Regulaminu NTFY:

Formularz rezygnacji pobierz

path

Kalkulator kalorii

1500, 2000, 2500 czy więcej? Jaka ilość kalorii będzie dla Ciebie odpowiednia? Uzupełnij pola i poznaj swoje potrzeby oraz swojego organizmu.

Jaki jest Twój cel
Ile masz wzrostu i ile ważysz?
Ile masz lat a ile ćwiczysz?
Twoja płeć?

Twoje zapotrzebowanie kaloryczne to: